О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 16

 

Административен съд-Пловдив, ХVІ състав, в закрито заседание, проведено на 03.01.2014 г. по Адм.Д № 3996 по описа на съда за 2013 година, председателствано от

 

СЪДИЯ АЛЕКСАНДЪР МИТРЕВ

 

за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 147, ал. 3 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс /ДОПК/.

 

Образувано е по частна жалба на Ж.М.Ж. ***, ЕГН ********** срещу Решение № 1249/04.12.2013 г. на Директора на Д “ОДОП” – Пловдив, с което е оставена без разглеждане като просрочена жалбата му против Ревизионен акт № 241300914/18.06.2013г., издаден от Ю. М.Д.– главен инспектор по приходите при ТД на НАП – Пловдив.

Жалбоподателят твърди, че процесният РА не му бил връчен по надлежния ред, въпреки, че през целия период на ревизията същият е бил откриван на посочения адрес. Изтъква подробни съображения, че не е търсен на посочения от него постоянен адрес, не е получавал съобщение по пощата. С оглед на изложеното моли да бъде отменено решението на Директора на Д “ОДОП” – Пловдив.

 

Жалбата е подадена от надлежна страна и в законоустановения срок по чл. 147, ал. 3 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, следователно е допустима.

Разгледана по същество, тя е основателна.

От приложената административна преписка е видно, че ревизионният акт е връчен по реда на чл. 32 от ДОПК. За да постанови решението си, Директорът на Д”ОДОП” Пловдив е приел, че от приложените доказателства се установявало изпълнението на сложния фактически състав на чл. 32 от ДОПК за връчване чрез прилагане към досието на ревизираното лице.

Изложените аргументи на решаващия орган са необосновани.

Дествително, съгласно чл.152, ал.1 от ДОПК, ревизионният акт може да се обжалва изцяло или в отделни негови части в 14-дневен срок от връчването му. Съгласно чл. 32,         ал. 1 от ДОПК, връчване чрез прилагане към досието се извършва в случаите, когато лицето, неговият представител или пълномощник, член на орган на управление или служител, определен да получава съобщения или книжа, не е намерен на адреса за кореспонденция, след най-малко две посещения през 7 дни.

По повод връчване на РА са извършени две посещения на постоянния адрес, който е и адрес за кореспонденция на жалбоподателя, документирани съответно с протоколи № 1309266/25.06.2013 г. и № 1309943/09.07.2013 г. Същият не е открит на адреса, както не е открит и негов представител. Съобщението за връчване по чл. 32, ал. 4 от ДОПК изх. № 94-00-8459/09.07.2013 г. на свой ред е поставено на определеното за целта място в Териториална дирекция на НАП – гр. Пловдив на 09.07.2013г., но е свалено на 23.07.2013 г., видно от отбелязванията върху самото съобщение т.е. на 14-ия ден от поставянето му. Разпоредбата на чл. 32, ал. 6 от ДОПК императивно изисква изтичането на пълен 14-дневен срок от поставянето на съобщението. Липсва надлежно отбелязване свалянето на съобщението да е сторено след изтичане на работното време в 17:30 ч. с оглед спазване на разпоредбите на чл. 22, ал. 8 и чл. 32, ал. 6 от ДОПК. В резултат на така описаната процедура РА № 241300914/18.06.2013г. не е връчен надлежно по смисъла на чл. 32, ал. 6 от ДОПК.

Следователно, Решение № 1249/04.12.2013 г. на Директора на Д “ОДОП” – Пловдив се явява незаконосъобразно и следва да бъде отменено. Жалбата с вх. № 94-00-11532/11.10.2013 г. срещу Ревизионен акт № 241300914/18.06.2013г., при безспорното му връчване на Ж. на 27.09.2013 г., е подадена в срок. Същата следва да бъде върната на решаващия орган за разглеждане по реда на чл. 152 и сл. от ДОПК.

 

Воден от горното, на основание чл. 147, ал. 3 от ДОПК, във връзка с чл. 88, ал. 3 от АПК, съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОТМЕНЯ Решение № 1249/04.12.2013 г. на Директора на Д “ОДОП” – Пловдив.

Връща преписката на Директора на Д “ОДОП” – Пловдив за разглеждане на жалбата против Ревизионен акт № 241300914/18.06.2013г., издаден от Ю.М. Д. – главен инспектор по приходите при ТД на НАП – Пловдив.

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

СЪДИЯ: