РЕШЕНИЕ

гр. Пловдив, 16.01.2014год.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Административен съд – Пловдив, ХХІІ състав, в открито съдебно заседание на тринадесети декември, две хиляди и тринадесета  година,

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: АНЕЛИЯ  ХАРИТЕВА

                                                             ЧЛЕНОВЕ: СТОИЛ БОТЕВ

                                                                                 ГЕОРГИ ПАСКОВ

при секретаря Р.П. и с участието на прокурор Борис Мендев,  като разгледа докладваното от съдия Ботев кнахд № 3413 по описа на Административен съд – Пловдив за 2013г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на глава Дванадесета от Административно процесуалния кодекс, във връзка с чл.63, ал.1, пр. второ от Закона за административните нарушения и наказания.

Жалбоподателят – Областна Дирекция на МВР Пловдив обжалва решение № 2474 от 03.10.2013 г., постановено по н.а.х.д. № 4761 по описа на Пловдивския районен съд за 2013 година, 23-ти наказателен състав с което  е отменил Електронен фиш серия К № 0565815 на ОДМВР – Пловдив, с който на основание чл. 189 ал. 4 вр. чл. 182 ал. 1 т. 4 от ЗДвП е наложена на “АС-ТАБАК” ООД с ЕИК ***** с управител Р. Г. С. и с ******* , “глоба”  в размер на 200 /двеста/ лева за административно нарушение по чл. 21 ал. 1 от ЗДвП.

Според касатора решението е неправилно поради нарушение на материалния закон и необосновано, както и че неоснователен е изводът на районния съд за неправилно определяне на правния субект.

Ответникът  - “АС Табак” ООД , редовно призован, не се явява и не се представлява.

Окръжна прокуратура - Пловдив дава заключение за основателност на жалбата.

Административен съд Пловдив, ХХІІ касационен състав, намира, че касационната жалба е подадена в срока по чл.211, ал.1 АПК, от страна по делото, за която решението е неблагоприятно, поради което е процесуално допустима, а разгледана по същество и в пределите на касационната проверка по чл.218 АПК във връзка с чл.63, ал.1 ЗАНН е неоснователна поради следните съображения:

ПРС въз основа на събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност е  приел за установено, че на 24.04.2013г. в 09:49 часа в гр. Пловдив, на бул. “Найчо Цанов” № 42 , с МПС “Алфа Ромео ГТ”  рег. № РВ 9065  РК, собственост “АС-ТАБАК” ООД с управител Р. Г. С.с адрес в ******** ,   ЕИК: *********, било извършено нарушение за скорост № 201304242150, установено и заснето с автоматизирано техническо средство № ТFR1-M 566, а именно движение със скорост 84 км/ч при разрешена скорост 50 км/ч, респ. превишаване на разрешената скорост с 34 км/ч.

Като писмени доказателства по делото ПРС е  приобщил  представените от въззиваемата страна такива – оригинал на Известие за доставяне на ЕФ, копие на Удостоверение за одобрен тип средство за измерване  № 10.02.4835/24.02.2010г. със срок на валидност до 24.02.2020г. относно мобилна система за видеоконтрол на нарушенията на правилата за движение тип ТFR1-M, вписана в регистъра на одобрените за използване типове средства за измерване под № 4835, Справка в ЦБД-КАТ за собственика на МПС рег.  № РВ 9065 РК; от жалбоподателя – Справка в търговския регистър за “АС-ТАБАК”; а като веществено доказателствено средство е приложен следващият преписката снимков материал от Клип  № 2150, Радар  № 566.

Отчитайки горната доказателствена съвкупност, ПРС е  констатирал допуснати при издаването на обжалвания ЕФ съществени нарушения на процесуалните правила, налагащи отмяната му, поради неговата незаконосъобразност.

 ПРС е приел, че електронният фиш серия К № 0565815 и снимковият материал – разпечатка от Клип № 2150, Радар № 566, не съдържат данни за имената и длъжността на лицето, което ги е изготвило, нито печат на ОДМВР,като  въпросната разпечатка от паметта на техническото средство, визираща автомобила, във връзка с чиято скорост на движение е издаден електронният фиш, датата, часа, мястото на измерването и пр., не съставлява годно доказателствено средство.

За да постанови решението си, районният съд е приел, че съгласно чл.189, ал.4 от  ЗДвП издадения фиш следва да отговаря на няколко, кумулативно дадени предпоставки, че стационарното техническо средство следва да работи без надзор от  контролен орган, както и че електронния фиш не отговаря на  императивните изисквания на чл.57, ал.1, т.1 и ал.2 ЗАНН.

Решението е правилно като краен резулбат, но по мотиви различни от изложените в решението на  ПРС.

Съгласно разпоредбата на чл.  167, ал.2, т.7 от ЗДвП при изпълнение на функциите си по този закон определените от министъра на вътрешните работи служби обозначават места за контрол по спазването на правилата за движение от всички участници в движението, като поставят пътни знаци и техника за видеонаблюдение, като контролът се осъществява само в обхвата на средствата за видеонаблюдение. Законодателят е обвързал действието на разпоредбата на чл. 189, ал.4 от ЗДвП с тази на чл. 167, ал.2, т.7 от ЗДвП.

Следователно  чл. 189 ал. 4 от ЗДвП  /за разлика от предвидения в чл. 189 ал. 1 от ЗДвП  ред за установяване на нарушенията с акт, който се съставя от длъжностно лице на службата за контрол по пътищата и в присъствието на нарушителя/ е въведен  облекчена процедура за установяване на нарушенията по ЗДвП в отсътствие на контролен орган и на нарушителя. Тази процедура за ангажиране на административно-наказателната отговорност всъщност е разписана във връзка с изпълнението на задължението на контролните органи да контролират спазването на правилата за движение по пътищата в обхвата на средствата за видеонаблюдение, като  обозначат тези места с поставяне на пътни знаци и техника за видеонаблюдение. В последния случай не се съставя акт от длъжностното лице, но пък е необходимо да бъде поставен пътен знак, указващ, че контролът за спазването на правилата за движение се осъществява с техническо средство за видеонаблюдение и може да се осъществи само в неговия обхват.

Предвид горното и на основание чл.221, ал. 2 от АПК съдът

РЕШИ:

ОСТАВЯ  В СИЛА решение № 2474 от 03.10.2013 г., постановено по н.а.х.д. № 4761 по описа на Пловдивския районен съд за 2013 година, 23-ти наказателен състав.

Решението е окончателно .

                                                            Председател:   

                                                                     Членове:

 

 

Особено мнение на съдия Анелия Харитева:

Не споделям становището на мнозинството на състава, като считам, че е налице нарушение на материалния закон и в този смисъл напълно споделям възраженията на касатора, изложени по-горе.

Не считам, че предвид установяването и заснемането на процесното нарушение с мобилно техническо средство в присъствието на контролни органи, които  включват системата в работен режим, е необходимо и задължително да бъде съставен акт за установяване на административно нарушение в присъствието на нарушителя и свидетелите, след което да бъде наложено административно наказание с издадено от компетентен наказващ орган наказателно постановление. Режимът на работа на мобилните и стационарните камери не се различава по никакъв начин, поради което издаденият електронен фиш има същата правна стойност.

                                                                         Председател: