О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

 

гр. Пловдив, 02 януари 2013 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

ПЛОВДИВСКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ХХІІІ-ти състав, в закрито заседание на втори януари, две хиляди и тринадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                      НЕДЯЛКО БЕКИРОВ,

ЧЛЕНОВЕ:                                                                                     ЗДРАВКА ДИЕВА,

МИЛЕНА НЕСТОРОВА-ДИЧЕВА,

 като разгледа докладваното от председателя Н. Бекиров административно, касационно дело №4058 по описа на съда за 2012г., за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на глава дванадесета от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), образувано по жалба на Общинска служба по земеделие (ОбС”З”), гр. Асеновград, представлявана от Софка Янкова- началник на ОбС”З”- Асеновград, против Решение с №517 от 10.12.2012г. по гражданско дело №1315 по описа на Районен съд- Асеновград за 2012г. Претендира се отмяна на решението и постановяване на решение по същество, с което да се отхвърлят изцяло исковете по Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), предмет на производството пред Районен съд- Асеновград.

Жалбата е подадена направо в канцеларията на Административен съд – Пловдив, видно от поставения върху същата Вх.№24910 от 27.12.2012г.

Предвид необходимостта да се извърши преценка за съответствие на жалбата с изискванията на чл.212 и чл.213 АПК, а след това и да се изпълни процедурата по изпращане на препис от редовната жалба на противната страна за писмен отговор, съгласно чл.163, ал.2, във връзка с чл.228 от АПК, която процедура се изпълнява винаги от съда, чието решение се обжалва, то настоящето съдебно производство следва да бъде прекратено, а жалбата да се изпрати на първостепенния съд за спазване изискванията на задължителния приложим процесуален ред.

Предвид гореизложеното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по касационно дело №4058 по описа на Административен съд- Пловдив за 2012г., ХХІІІ-ти касационен състав.

ИЗПРАЩА касационната жалба на Общинска служба по земеделие, гр. Асеновград, против Решение с №517 от 10.12.2012г. по гражданско дело №1315 по описа на Районен съд- Асеновград за 2012г., на Районен съд- Асеновград за администрирането и.

Определението е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:…………….

 

ЧЛЕНОВЕ:     1………………

 

2………………