О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

 

№ 29

 

гр. Пловдив, 03.01.2013 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

       ПЛОВДИВСКИ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, Първо отделение, ХVІІІ състав в закрито заседание на трети януари през две хиляди и тринадесета година  в състав:

 

 

                      АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: ЙОРДАН РУСЕВ

 

 

          като разгледа докладваното от съдията Й.Русев административно дело № 4067 по описа за 2012г. на Административен съд – Пловдив , ХVІІІ състав и като обсъди:

Производството е образувано по жалба, подадена от Ю.С.Б., ЕГН ********** против Решение № 303, прието с Протокол № 22 от 07.12.2012г. на Общински съвет- Родопи.

       Съдът намира жалбата за недопустима поради липса на подсъдност.

       Настоящата жалба е подсъдна на Районен съд- Пловдив на основание параграф 19, ал. 1 от ЗИДАПК/обнародван в ДВ бр. 39/20.05.2011г./ С посочения текст се казва, че индивидуалните административни актове по Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи и правилника за прилагането му и отказите за издаването им, с изключение на тези, издадени от министъра на земеделието и храните, могат да се обжалват пред районния съд по местонахождение на имота по реда на АПК. Постановените по този ред актове на районния съд подлежат на касационно обжалване пред административния съд по реда на АПК, който разглежда жалбата в състав от трима съдии.

Ето защо, на основание гореизложеното и чл. 135, ал.1 и ал.2 от АПК, Административен съд – Пловдив, осемнадесети състав,

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 4067 по описа на Административен съд – Пловдив за 2012г., ХVІІІ състав.

ИЗПРАЩА по подсъдност на Районен съд- Пловдив жалбата на Ю.С.Б., ЕГН ********** против Решение № 303, прието с Протокол № 22 от 07.12.2012г. на Общински съвет- Родопи.

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: