РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

                                                                           Административен съд  Пловдив

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

№ 25

гр.Пловдив, 06 . 01. 2014г.

Административен съд - Пловдив, VI състав, в закрито заседание на шести януари, две хиляди и четиринадесета година, в състав :

                                                                 Административен съдия : Здравка Диева

П.Т.Р.,*** оспорва Комплексен проект за инвестиционна инициатива /КПИИ/ за изграждане на електроцентрала – във всички негови части : Проект за изменение на ПУП – план за регулация и застрояване, одобрен със Заповед № РД-05-760/17.12.2013г. на Кмета на Община Хисар и Инвестиционен проект, одобрен от гл.архитект на Община Хисар, ведно с Разрешение за строеж № 71/17.12.2013г.

Поискана е отмяна на всички административни актове, съставна част от КПИИ по изложените в жалбата доводи от фактическа и правна страна.

На 02.01.2014г. е постъпила молба от П.Т.Р. – лично подадена и подписана с нотариална заверка на съдържанието. В молбата е посочено административното дело с номер, година на образуване и състав на АС – Пловдив и заявено, че жалба не се поддържа с отказ от оспорването. Поискано е прекратяване на съдебното производство. Оттеглени са и всички пълномощия към лицето Н.К. във вр.  с представено към жалбата нотариално заверено пълномощно, вкл. с пълномощия към упълномощени от това лице адвокати /ако има такива/.

Заявеното неподдържане и отказ от жалба е в писмен вид с вписване съдържанието на оспорените административни актове – съставни части от КПИИ.

Молбата е процесуално законосъобразно предявена - в писмен вид при условията на чл.155 ал.1 АПК. Няма пречка да бъде направено волеизявление за оттегляне от оспорване  или отказ от жалбата при висящност на производството по делото, тъй като процесуалното право не е ограничено със срок по отношение реализацията му. Заявеното искане е отправено от жалбоподателя при висящо административно дело.  

Процесуално право на всеки засегнат от административен акт субект е оспорването му и съответното право на отказ или оттегляне от осъществено оспорване, които действия са изцяло в приоритета на конкретното лице. При това положение, настоящото производство следва да бъде прекратено. Отказът от оспорване на административен акт е в обхвата на абсолютните процесуални предпоставки за движение на образуваното съдебно производство и волята на оспорващото лице в случая определя правната последица - прекратяване на производството.

Мотивиран така и на основание чл.160 ал.1 във вр. с чл.155 ал.1 и чл.159 т.8 АПК, Съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

 

Оставя без разглеждане жалбата на П.Т.Р.,*** против Комплексен проект за инвестиционна инициатива за изграждане на електроцентрала във всички негови части : Проект за изменение на ПУП – план за регулация и застрояване, одобрен със Заповед № РД-05-760/17.12.2013г. на Кмета на Община Хисар и Инвестиционен проект, одобрен от гл.архитект на Община Хисар, ведно с Разрешение за строеж № 71/17.12.2013г.

Прекратява производството по адм.д.№ 4013/2013г., VI състав.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС, в 7 – дневен срок от получаване на съобщение за постановяването му.

Препис от Определението да се изпрати на жалбоподателя и ответниците – Кмет на Община Хисаря и Гл.архитект на Община Хисаря.

 

 

Административен съдия :