АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ГР.ПЛОВДИВ
Справка за свършените дела
за периода от 1.5.2013г. до 31.5.2013г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 462/2010, XII състав Дела от администр. характер - данъчни АНРИ 64 АНДРЕЙ КЕХАЙОВ ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Решение от 22.5.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.В.К., като ЕТ „АНРИ - 64 – А.К.“, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление *** против Ревизионен акт (РА) № 210900151/01.12.2009г., издаден от С.С.К., на длъжност главен инспектор по приходите в ТД на НАП Смолян (сега ТД на НАП Пловдив, офис Смолян), потвърден с Решение № 95/11.02.2010г. на Директор на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” (“ОУИ”) гр. Пловдив, В ЧАСТТА, с която на А.В.К., като ЕТ „АНРИ - 64 – А.К.“, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление *** не е признато право на приспадане на данъчен кредит в размер на 7 129, 23 лв. за данъчен период месец февруари 2009г., ведно със законни лихви вследствие несвоевременно разчитане с бюджета, в размер на 616, 25 лв. и Ревизионен акт (РА) № 210900151/15.01.2010г. за поправка на Ревизионен акт № 210900151/01.12.2009г., издаден от С.С.К., на длъжност главен инспектор по приходите в ТД на НАП Смолян (сега ТД на НАП Пловдив, офис Смолян), потвърден с Решение № 185/19.03.2010г. на Директора на Дирекция “ОУИ” гр. Пловдив.      ОСЪЖДА А.В.К., като ЕТ „АНРИ - 64 – А.К.“, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление *** да заплати на Дирекция “Обжалване и данъчно – осигурителна практика” – гр.Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите сумата от 659, 81 (шестотин петдесет и девет и 0, 81) лева, съставляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.    РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за постановяването му.    
2 Административно дело No 909/2010, X състав Дела от администр. характер - данъчни М.Т.К. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ЯНКО А. АНГЕЛОВ
Решение от 15.5.2013г.
ОТМЕНЯ по жалба на М.Т.К., ЕГН ********** с ЕТ „М.К. - 78“, ЕИК **** ревизионен акт № 160900796 от 16.01.2010 г. издаден от Л.Н. И. на длъжност ст. инспектор по приходите при ТД на НАП Пловдив, потвърден с Решение № 247/13.04.2010 г. на Директора на Д“ОУИ“ гр. Пловдив, за установените данъчни задължения по чл. 48 от ЗДДФЛ за 2007 г. за разликата от 16969,70 лв. до пълния размер на установените задължения в размер на 199 920,54 лв., ведно с прилежащите лихви за забава за разликата от 3967,14 лв. до пълния размер на начислените с РА лихви за забава в размер на 46 736,98 лв. като ОТХВЪРЛЯ жалбата в останалата й част като НЕОСНОВАТЕЛНА.   ОСЪЖДА Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – Пловдив при ЦУ на НАП да заплати по съразмерност на М.Т.К., ЕГН ********** с ЕТ „М.К. - 78“, ЕИК **** сумата от 5765,32 лева (пет хиляди седемстотин шейсет и пет лева и 32 ст.), разноски по делото.   ОСЪЖДА М.Т.К., ЕГН ********** с ЕТ „М.К.-78“, ЕИК **** да заплати по съразмерност на Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика” – Пловдив при ЦУ на НАП на сумата от 885,68 лева (осемстотин осемдесет и пет лева и 68 ст.), разноски по делото   ОСЪЖДА М.Т.К., ЕГН ********** с ЕТ „М.К. - 78“, ЕИК **** да заплати по сметка на Административен съд Пловдив по сметката за вещи лица сумата от 475 лв. /четиристотин седемдесет и пет лева/, представляващи невнесен депозит за вещо лице.  Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.  
3 Административно дело No 1773/2010, XIV състав Дела от администр. характер - данъчни МАРИЯН КИРОВ-78 ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА
Решение от 15.5.2013г.
ОТМЕНЯ ревизионен акт № 160901468 от 25.05.2010 г., издаден от Л.Н.И. на длъжност ст. инспектор по приходите при ТД на НАП Пловдив, потвърден с решение № 556/28.07.2010 г. на директора на Д“ОУИ“ гр. Пловдив, с който на М.Т.К., ЕГН **********, с ЕТ „М.К. - 78“, ЕИК по БУЛСТАТ: ***, с постоянен адрес: ***, В ЧАСТТА за разликата над установения размер на данъка по чл. 48 от ЗДДФЛ за 2008 г., като намалява същите за разликата над установения размер от 16 819,65лв. до пълния предявен размер от 152 437,08 лв. и лихви за забава за разликата над установения размер от 2 020,71лв. до пълния предявен размер от 18 313,72 лв.  ОТХВЪРЛЯ жалбата в ОСТАНАЛАТА ЧАСТ.  ОСЪЖДА Дирекция „Обжалване и данъчно осигурителна практика“ – гр. Пловдив при ЦУ на НАП да заплати на М.Т.К., ЕГН: **********, с ЕТ „М.К. - 78“, ЕИК по БУЛСТАТ: ***, с постоянен адрес: *** сумата в размер на 3 300лв. /три хиляди и триста/ лева разноски по делото, съобразно уважената част от жалбата.  ОСЪЖДА М.Т.К., ЕГН: **********, с ЕТ „М.К. - 78“, ЕИК по БУЛСТАТ: ***, с постоянен адрес: *** да заплати на Дирекция “Обжалване и данъчно – осигурителна практика“ – гр. Пловдив при ЦУ на НАП сумата в размер на 827 /осемстотин двадесет седем/ лева, представляваща равностойност на осъществената юрисконсултска защита, съобразно отхвърлената част от жалбата.  Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.
4 Административно дело No 2096/2010, XIII състав Дела от администр. характер - данъчни РЕМОНТСТРОЙ АД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Решение от 28.5.2013г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 211001483/14.07.2010г., издаден от Ф. Г. К. на длъжност главен инспектор по приходите при Териториална дирекция на НАП гр. Пловдив, офис Смолян, потвърден с Решение № 674/02.09.2010г. на Директора на Дирекция “ОУИ” – гр. Пловдив /ново наименование Дирекция „Обжалване и данъчно – осигурителна практика“ – гр. Пловдив/, В ЧАСТТА, в която на „РЕМОНТСТРОЙ" АД, ЕИК по БУЛСТАТ 825085266, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, пл. „Понеделник пазар" № 3а, представлявано от А. И. Н. не е признат данъчен кредит в размер на 37 271,96 лв. и лихва в размер на 10 314,23 лв.   ИЗМЕНЯ Ревизионен акт № 211001483/14.07.2010г., издаден от Ф. Г. К. на длъжност главен инспектор по приходите при Териториална дирекция на НАП гр. Пловдив, офис Смолян, потвърден с Решение № 674/02.09.2010г. на Директора на Дирекция “ОУИ” – гр. Пловдив /ново наименование Дирекция „Обжалване и данъчно – осигурителна практика“ – гр. Пловдив/, В ЧАСТТА, в която на „РЕМОНТСТРОЙ" АД, ЕИК по БУЛСТАТ 825085266, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, пл. „Понеделник пазар" № 3а, представлявано от А. И. Н. е определен допълнително установения корпоративен данък за 2007г. и 2008г. КАТО НАМАЛЯВА данъчното задължение за 2007 г. от 56 401,47 лв. на 27 401,47 и прилежащите лихви от 16 755,68 лв. на 8 140,40лв. и данъчното задължение за 2008г. от 18 635,98 лв. на 2 879,48лв. и прилежащите лихви от 2 762,30лв. на 426,81лв.  ОТХВЪРЛЯ жалбата В ОСТАНАЛАТА Й ЧАСТ.   ОСЪЖДА Дирекция «Обжалване и данъчно – осигурителна практика» - гр. Пловдив при ЦУ на НАП /старо наименование Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” - гр. Пловдив при ЦУ на НАП/ да заплати на „РЕМОНТСТРОЙ" АД, ЕИК по БУЛСТАТ 825085266, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, пл. „Понеделник пазар" № 3а, представлявано от А. И. Н. сумата в размер на 3 009,99лв. (три хиляди и девет лева и деветдесет и девет стотинки) разноски по делото, съобразно уважената част от жалбата.   ОСЪЖДА „РЕМОНТСТРОЙ" АД, ЕИК по БУЛСТАТ 825085266, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, пл. „Понеделник пазар" № 3а, представлявано от А. И. Н. да заплати на Дирекция «Обжалване и данъчно – осигурителна практика» - гр. Пловдив при ЦУ на НАП /старо наименование Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” - гр. Пловдив при ЦУ на НАП/ сумата в размер на 1 226,96лв. (хиляда двеста двадесет и шест лева и деветдесет и шест стотинки) равностойност на осъществената юрисконсултска защита, съобразно отхвърлената част от жалбата.   Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за постановяването му.  
5 Административно дело No 2460/2010, XII състав Дела от администр. характер - данъчни МАГАБИТ-ГАВРАИЛ УЗУНОВ ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Решение от 18.5.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Г. Б.У., в качеството на ЕТ „Магабит – Г.У.“, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: - ***, против Ревизионен акт /РА/ № 211001918/26.08.2010 г., издаден от Ф.Г.К., на длъжност главен инспектор по приходите при ТД на НАП Пловдив, потвърден с Решение № 776/22.10.2010 г. на Директора на Дирекция “ОУИ” гр. Пловдив, понастоящем Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“, в частта, относно непризнат данъчен кредит в размер на 46 786.54 лв., ведно с прилежащи лихви от 5 480.29 лв.  ОСЪЖДА Г. Б.У., в качеството на ЕТ „Магабит – Г.У.“, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: - ***, да заплати на Дирекция “Обжалване и данъчно - осигурителна практика” гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, сумата от 1 495.34 (хиляда четиристотин деветдесет и пет и 0.34) лв., представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.  РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за постановяването му.
6 Административно дело No 1197/2011, V състав Дела от администр. характер - данъчни ГРАЦИЯ 6 ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Решение от 14.5.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалба на "ГРАЦИЯ 6" ЕООД, с ЕИК по БУЛСТАТ 160032683, със седалище и адрес на управление в гр. Пловдив, бул. "България" № 117, ет.1, ап.3, представлявано от Н.Г.В. срещу ревизионен акт № 161003574 / 10.01.11г., с който е начислен ДДС в размер на 80580,18 лв. и прилежаща лихва в размер на 9673,16лв., потвърден с Решение № 186 от 24.02.2011г. на Директорът на Дирекция "ОУИ" - гр. Пловдив  ОСЪЖДА "ГРАЦИЯ 6" ЕООД, с ЕИК по БУЛСТАТ 160032683 да заплати на Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика” – Пловдив при ЦУ на НАП сумата от на 2255лв /две хиляди двеста петдесет и пет / лева юрисконсултско възнаграждение.  Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от получаване на съобщението за изготвянето му с препис за страните.  
7 Административно дело No 2328/2011, III състав Дела от администр. характер - данъчни С.Г.С. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Решение от 29.5.2013г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 211004992/13.05.2011г., издаден от Ваня Велкова Пенчева на длъжност главен инспектор по приходите при ТД на НАП Пловдив, офис Смолян, изменен с Решение № 726/02.08.2011г. на Директор на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив, В ЧАСТТА, в която на С.Г.С. е определен допълнително данък по чл.35 от ЗОДФЛ (отм.) за 2005г. за довнасяне, за разликата над 1 587,26 лева, до пълния установен размер на задължението от 5 885,95 лева, ведно със съответните лихви за забава, като ОТХВЪРЛЯ жалбата в ОСТАНАЛАТА ЧАСТ.  ОСЪЖДА С.Г.С., ЕГН: **********, с постоянен адрес:*** да заплати на Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика” сумата в размер на 2 170,03 (две хиляди сто и седемдесет лева и три стотинки) лева, юрисконсултско възнаграждение, изчислени по съразмерност и компенсация.  РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.    
8 Административно дело No 2463/2011, XIII състав Дела от администр. характер - данъчни ХАРМАНЛИ 500 ГОДИНИ ДЗЗД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Решение от 29.5.2013г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 261005417/10.06.2011г., издаден от А. М. К. на длъжност главен инспектор по приходите при Териториална дирекция - Пловдив, ИРМ - Хасково, потвърден с Решение 827 от 26.08.2011г. на Зам. директора на Дирекция “ОУИ” – гр. Пловдив /ново наименование Дирекция „Обжалване и данъчно – осигурителна практика“ – гр. Пловдив/, в обжалваната част, за непризнат данъчен кредит на стойност 43 079.34лв., ведно с начислените по акта лихви.   ОСЪЖДА Дирекция «Обжалване и данъчно – осигурителна практика» - гр. Пловдив при ЦУ на НАП /старо наименование Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” - гр. Пловдив при ЦУ на НАП/ да заплати на ДЗЗД „ХАРМАНЛИ 500 ГОДИНИ", ЕИК по БУЛСТАТ 175768424, със седалище и адрес на управление ****, представлявано от В.К.А. сумата в размер на 380 лв. /триста и осемдесет лева/ разноски по делото.   Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за постановяването му.
9 Административно дело No 2728/2011, V състав Дела от администр. характер - данъчни ЮНИВЪРС 1 ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Решение от 22.5.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалба на "ЮНИВЪРС 1" ООД, ЕИК по БУЛСТАТ 115805117, с адрес по чл.8 от ДОПК в гр. Пловдив, ул.”Брезовско шосе" № 176, представлявано от Димитър Атанасов Петков, срещу ревизионен акт № 161101748 / 16.06.11г., с който не е признат данъчен кредит в размер на 349992,52 лв., потвърден с Решение № 869/13.09.2011г., на Директора на Дирекция” ОУИ” – гр.Пловдив.  ОСЪЖДА "ЮНИВЪРС 1" ООД, с ЕИК по БУЛСТАТ 115805117 да заплати на Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика” – Пловдив при ЦУ на НАП сумата от 7449лв /седем хиляди четиристотин четиридесет и девет/ лева юрисконсултско възнаграждение.  Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от получаване на съобщението за изготвянето му с препис за страните.  
10 Административно дело No 2729/2011, XIII състав Дела от администр. характер - данъчни ВАС ИМПОРТ ЕКСПОРТ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Решение от 21.5.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „ВАС ИМПОРТ ЕКСПОРТ" ЕООД, ****, представлявано от П. К. И., чрез Елеонора Георгиева Мечкова-Вълчева – пълномощник, против Ревизионен акт № 131100866/08.06.2011г., издаден от Ц. С. Д. на длъжност старши инспектор по приходите при ТД на НАП Пловдив, ИРМ - Пазарджик, потвърден с Решение № 881 от 16.09.2011г. на Директора на Дирекция “ОУИ” – гр. Пловдив /ново наименование Дирекция „Обжалване и данъчно – осигурителна практика“ – гр. Пловдив/, в обжалваната част, за непризнат данъчен кредит на обща стойност 535 017.79лв. и начислени прилежащи лихви в размер на 34 974.02лв.   ОСЪЖДА „ВАС ИМПОРТ ЕКСПОРТ" ЕООД, гр. Пловдив, бул.„Княгина М.Луиза № 68, ет. 4, представлявано от П. К. И., да заплати на Дирекция «Обжалване и данъчно – осигурителна практика» - гр. Пловдив при ЦУ на НАП /старо наименование Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” - гр. Пловдив при ЦУ на НАП/ сумата в размер на 11 849,84лв. (единадесет хиляди осемстотин четиридесет и девет лева и осемдесет и четири стотинки), равностойността на осъществената юрисконсултска защита.   Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за постановяването му.  
11 Административно дело No 2745/2011, XIII състав Други административни дела АСИМП МЦ КЮЧУК ПАРИЖ ООД ДИРЕКТОР НА РЗОК ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Решение от 14.5.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на АСИМП МЦ „КЮЧУК ПАРИЖ“ ООД, ЕИК 121858220 със съдебен адрес гр. Пловдив, ул. „Хан Кубрат“ № 1, Делови център Пловдив, офис 403 срещу Писмена покана с изх. № 16-1498/26.09.2011 г. на директора на РЗОК- Пловдив за неправомерно получени от жалбоподателя суми общо в размер на 20733,59 лв., поради надвишаване на регулативните стандарти /РС/ за първото, второто, третото и четвъртото тримесечия на 2010 г.  ОСЪЖДА АСИМП МЦ „КЮЧУК ПАРИЖ“ ООД, ЕИК 121858220 да заплати на Районна здравноосигурителна каса – Пловдив, сумата в размер на 864,67 лв. /осемстотин шейсет и четири лева и 67 ст./, представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.  Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  
12 Административно дело No 3102/2011, III състав Дела от администр. характер - данъчни ТОМИКА МЕТАЛ АД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Решение от 28.5.2013г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 1625100151 от 23.08.2011г., издаден от Красимира Бибова – главен инспектор по приходите в ТД на НАП – Пловдив, потвърден с Решение № 1057 от 01.11.2011г. на Директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – гр.Пловдив, при ЦУ на НАП, В ЧАСТТА, с която на “Томика Метал” АД, със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, ул.”Брезовско шосе”№176, ЕИК *********, представлявано от изпълнителния директор М.Ц. са определени публични задължения за данък добавена стойност за внасяне, в резултат на както следва: 1. Отказано право на данъчен кредит в размер общо на 691 753,21 лева по фактурите, издадени от “Вайпър” ЕООД, “Би Ай Би България”ЕООД, “Валстройтранс” ЕООД, “Родопа Нова”ЕООД, “Родопа Нова 2007”ЕООД, “Изграждане и оборудване” ЕООД, “Ивест ВГ”ЕООД, “Металстрой БГ”ООД и “Голд Спед”ЕООД, И 2. Извършено намаляване на размера на претендирания данъчен кредит по справка-декларация за данъчен период месец Декември 2008г. със сумата от обща 9 863,22 лева по данъчни-кредитни известия, с издател “Ист Вест”ЕООД, ведно със съответните лихви за забава, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗЕН.  ОСЪЖДА Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика” – гр.Пловдив при ЦУ на НАП, да заплати на “Томика Метал”АД, със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, ул.”Брезовско шосе”№176, ЕИК *********, представлявано от изпълнителния директор М.Ц., сумата от 50 950 (петдесет хиляди, деветстотин и петдесет) лева, разноски по делото.    РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.    
13 Административно дело No 3146/2011, X състав Дела от администр. характер - данъчни РЕМАТ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ЯНКО А. АНГЕЛОВ
Решение от 9.5.2013г.
ОТМЕНЯ по жалба на ”Ремат” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр.С.З., ул.***, с ЕИК ***, Ревизионен акт № 241101997 от 10.08.2011 год., потвърден с Решение № 1071 от 04.11.2011 год. на Директор дирекция ”Обжалване и управление на изпълнението”/ОУИ/ Пловдив при ЦУ на НАП, в ЧАСТТА, с която на ”Ремат” ЕООД, е начислен ДДС в размер на 17426,01лв., ведно със съответните лихви за забава.  ОТХВЪРЛЯ жалбата в останалата й част като НЕОСНОВАТЕЛНА.  ОСЪЖДА Ремат” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора, ул.“Генерал Столетов”№173, етаж №2, с ЕИК *** да заплати по съразмерност и компенсация на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – Пловдив при ЦУ на НАП сумата от общо 3140,09 лв. (три хиляди сто и четиридесет лева и 09 ст.) лева разноски по делото.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  
14 Административно дело No 3291/2011, XIV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР С.М.Г.,
Д.К.И.,
Д.К.И.
НАЧАЛНИК РДНСК-ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН,
ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД
Председател и докладчик:
ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА
Решение от 20.5.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на С.М.Г. и К.Д.И. / последният чрез своите наследници - Д.К.И. и Д.К.И./***, против заповед № ДК-10-ЮЦР-67/28.10.2011 г. на началника на РДНСК - ЮЦР, с която е отхвърлена жалбата на лицата и е оставено в сила разрешение за строеж № 292/ 18.08.2011 г. на главен архитект на Община Асеновград са строеж „Основен ремонт на покривна конструкция на жилищна сграда“ в УПИ Х-3274, кв.279 по плана на гр. Асеновград, с административен адрес ***.  Решението не подлежи на обжалване.
15 Административно дело No 303/2012, V състав Дела от администр. характер - данъчни ПИНОКИО ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Решение от 13.5.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалба на “ПИНОКИО” ООД, ЕИК по БУЛСТАТ ***, с адрес за кореспонденция в ***, представлявано от Ж.Л. срещу Ревизионен акт № 241103662 / 30.09.2011 г., потвърден с Решение № 1265 / 27.12.2011 г. на Директор Дирекция “ОУИ” град Пловдив при ЦУ на НАП в частта, отнасяща се до непризнат данъчен кредит в размер на 83495,82 лв., ведно с прилежащите лихви в размер на 19716,09 лв.  ОСЪЖДА “ПИНОКИО” ООД с ЕИК по БУЛСТАТ *** да заплати на Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика” – Пловдив при ЦУ на НАП сумата от 2514лв /две хиляди петстотин и четиринадесет / лева юрисконсултско възнаграждение.  Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от получаване на съобщението за изготвянето му с препис за страните.  
16 Административно дело No 707/2012, II състав Дела от администр. характер - данъчни ПРОЛИНК ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Решение от 22.5.2013г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 13001001370/ 28.07.2010 г., издаден от орган по приходите от ТД на НАП - гр. Пловдив, потвърден с решение № 714/ 21.09.2010 г. на зам. директора на дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” – гр. Пловдив при ЦУ на НАП, в обжалваните му и неотменените му с Решение № 2920/ 28.02.2012 г. по Адм.д. № 5780/ 2011 г. по описа на ВАС части, с които: 1. е начислен допълнително ДДС за данъчен период 01.10.2007 г. – 31.10.2007 г. в размер на 71 767, 50 лв., ведно със съответните лихви; 2. е начислен допълнително корпоративен данък в размер на 37 252, 66 лв., ведно със съответните лихви.   ОСЪЖДА Дирекция ”Обжалване и данъчноосигурителна практика” - Пловдив при Централно управление на НАП да заплати на “ПРОЛИНК” ООД, със седалище и адрес на управление: гр.Велинград, ул. “Яко Молохов” № 30, ЕИК 112656668, представлявано от управителя Бонка Беева, разноски в размер на 6 481, 70 лв.   Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му.  
17 Административно дело No 754/2012, I състав Дела от администр. характер - данъчни БОРА-С ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 10.5.2013г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на “БОРА - С” ООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: ***, представлявано от управителя П.Б.В., против Ревизионен акт №161103689 от 11.10.2011 г., издаден от Н.С.Ч., на длъжност старши инспектор по приходите при Териториално Дирекция на Национална агенция за приходите, гр. Пловдив, в частта му потвърдена с потвърден с Решение №90 от 27.01.2012 г. на Директора на Дирекция “Обжалване и данъчно осигурителна практика”, гр. Пловдив на Национална агенция по приходите, в частта му, за определени задължения за данък добавена стойност общо в размер на 9 343.03 лв. и начислени лихви за просрочие общо в размер на 1659.53 лв. и отказано право на данъчен кредит по фактури №157 от 19.10.2009 г. ; №160 от 10.11.2009 г. ; №161 от 27.11.2009 г. издадени от “ЗЛАТНО ПАТЕ” ООД, гр. Хасково и фактура № 229 от 31.05.2010 г., издадена от ЗПК “Зорница”.  ОСЪЖДА “БОРА - С” ООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: ***, да заплати на Дирекция “Обжалване и данъчно осигурителна практика”, гр. Пловдив на Национална агенция по приходите, сумата от 670.05лв. (шестстотин и седемдесет лв. и 0.05ст.), представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
18 Административно дело No 777/2012, XV състав Дела от администр. характер - данъчни ВАРМАС ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Решение от 13.5.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „ВАРМАС” ЕООД, ЕИК ***, представлявано от управителя М.В.П. против Ревизионен акт № 161105103 от 18.11.2011 г., издаден от В.Т.С. - старши инспектор по приходите в ТД на НАП-Пловдив, в частта за непризнат данъчен кредит в размер на 8813.98лв. и лихви в размер на 844.54лв.   ОСЪЖДА „ВАРМАС” ЕООД, със седалище и адрес на управление: ***, ЕИК ***, представлявано от управителя М.В.П. да заплати на Национална агенция за приходите – Дирекция “Обжалване и данъчноосигуритална практика” - Пловдив сумата от 636.34лв. /шестстотин тридесет и шест лева. 34 стотинки/.     Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
19 Административно дело No 966/2012, XII състав Дела от администр. характер - данъчни ХРАНИТЕЛНА ТЪРГОВИЯ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Решение от 28.5.2013г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 161104882 от 12.12.2011 г., издаден от Р.Б.Т. – главен инспектор по приходите при ТД на НАП – гр.Пловдив, потвърден с Решение № 222 от 27.02.2012 г. на Директор на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” - гр.Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, понастоящем Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ при Централно управление на Национална агенция за приходите, в обжалваната част за непризнато право на данъчен кредит в размер на 39 378.60 лв. и прилежащи лихви определени в резултат на несвоевременното разчитане с бюджета, в размер на 13 224.89 лв.  ОСЪЖДА дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ – гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите да заплати на “Хранителна търговия” ЕООД с ЕИК по БУЛСТАТ ******, с адрес на управление: ****, и адрес за кореспонденция: *****, представлявано от управителя С.В.Ф., сумата от 1 850.00 (хиляда осемстотин и петдесет) лв., разноски по делото.  РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за постановяването му.      
20 Административно дело No 1039/2012, XVIII състав Дела от администр. характер - данъчни Х.Д.К. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ЙОРДАН Р. РУСЕВ
Решение от 9.5.2013г.
ИЗМЕНЯ по жалба на Х.Д.К., ЕГН **********,*** Ревизионен акт № Ревизионен акт № 161104529 от 30.11.2011год., издаден от Таня Атанасова Ташева – инспектор по приходите при ТД на НАП-гр.Пловдив, потвърден с Решение № 226 от 27.02.2012год. на Директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” / сега дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ / гр. Пловдив, при Централно Управление на Национална агенция по приходите в частта за определен данък по чл. 48 от ЗДДФЛ за 2007г. като намалява същия от 17772,92лв. на 9512,93лв. и съответна лихва.  ОТХВЪРЛЯ жалбата в останала й част.  ОСЪЖДА Х.Д.К., ЕГН **********,*** да заплати на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите сумата от 348 /триста четиридесет и осем/лв., за осъществената юрисконсултска защита съразмерно на отхвърлената част от жалбата.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Р.България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.      
21 Административно дело No 1051/2012, V състав Дела от администр. характер - данъчни БУДЕВ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Решение от 8.5.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалба “БУДЕВ” ЕООД, с БУЛСТАТ 112071383, със седалище и адрес на управление в гр. Пазарджик , ул. Отон И. № 62, чрез управителя Красимир И. Будев срещу РА № 131103866 / 17.11.2011 г., с който не е признат данъчен кредит в размер на 17 670.99лв. за месец юни 2009г., ведно с начислените лихви в размер на 4375,24лв, непризнато сторниране на начислен ДДС в размер на 58 432.50лв., през месец 01.2011г., допълнително начислен корпоративен данък за 2008 г. в размер на 22 915.58 лв., ведно с прилежащи лихви 6519.19лв., потвърден с Решение № 146 / 08.02.2012 г. на Директора на Дирекция “ОУИ” – Пловдив,  ОСЪЖДА “БУДЕВ” ЕООД, с БУЛСТАТ 112071383 да заплати на Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика” – Пловдив при ЦУ на НАП сумата от 2648 /две хиляди шестстотин четиридесет и осем/ лв. за юрисконсултско възнаграждение.  Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от получаване на съобщението за изготвянето му с препис за страните.  
22 Административно дело No 1129/2012, V състав Дела от администр. характер - данъчни ЕЛЕКТРОАВТОИМПЕКС ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Решение от 9.5.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "ЕЛЕКТРОАВТОИМПЕКС" ООД, ЕИК 123112988, със седалище и адрес на управление в гр. Стара Загора, ул. "Хан Аспарух" № 33, представлявано от управителя Красимир Павлов Георгиев срещу РА № 241104344 / 08.12.2011г. и РА № 1200954 / 12.01.2012г. за поправка на РА № 241104344 / 08.12.2011г., издадени от Нина Тодорова Стоянова на длъжност старши инспектор по приходите, упълномощена със Заповед № К-1104344 / 14.10.2011г., потвърдени с Решение № 212 / 24.02.2012г. на Директор на Дирекция ОУИ - Пловдив при ЦУ на НАП.  ОСЪЖДА "ЕЛЕКТРОАВТОИМПЕКС" ООД, ЕИК 123112988 да заплати на Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика” – Пловдив при ЦУ на НАП сумата от 1016 / хиляда и шестнадесет / лева юрисконсултско възнаграждение.  Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от получаване на съобщението за изготвянето му с препис за страните.  
23 Административно дело No 1142/2012, XIV състав Дела от администр. характер - данъчни МАНЧИНИ ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА
Решение от 27.5.2013г.
ОТМЕНЯ ревизионен акт № 161104331/16.12.2011 г., издаден от Н.Ч. – старши инспектор по приходите в ТД на НАП – гр. Пловдив, офис Кърджали, потвърден с решение № 276/13.03.2012 г. на Директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” - гр. Пловдив, В ЧАСТТА МУ, в която на „Манчини“ ООД със седалище *** и адрес на управление: ***, представлявано от управителя Л.Д.Р., е отказано право на приспадане на данъчен кредит по в общ размер на 37 087,93лв., ведно с прилежащите лихви по стоковия поток от доставки „Манчини“ ООД – „Зар.Им. Екс“ ООД – „Кристи Индивидуал“ ЕООД – ВОП от Гърция и Румъния.  ОТХВЪРЛЯ жалбата в ОСТАНАЛАТА Й ЧАСТ.  ОСЪЖДА „Манчини“ ООД със седалище *** и адрес на управление: ***, представлявано от Л.Д.Р.- управител, да заплати на Дирекция “Обжалване и данъчно – осигурителна практика” - гр. Пловдив при ЦУ на НАП сумата от 143,84лв. (сто четиридесет и три лева и осемдесет и четири стотинки) разноски по делото, определени по съразмерност и компенсация.  Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщаването му с препис за страните.  
24 Административно дело No 1143/2012, IV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР К.И.Т.,
И.И.Т.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК СОФИЯ Докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Решение от 15.5.2013г.
ОТХВЪРЛЯ молбата на Б.З.З., ЕГН **********, от 15.02.2013 г. за поправка на очевидна фактическа грешка в диспозитива на решение № 181 от 22.01.2013 г., постановено по административно дело № 1143 по описа на Административен съд Пловдив за 2012 г.  Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването.  
25 Административно дело No 1333/2012, XI състав Дела от администр. характер - данъчни МЕ. АР. КО. ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Решение от 7.5.2013г.
ОХВЪРЛЯ жалбата на „Ме.Ар.Ко”ЕООД, ЕИК *******, с адрес на управление в гр.******, чрез адв.Х. и адв.К.,***, против Ревизионен акт № 241105306/03.01.2012 г., издаден от В.В.П. на длъжност гл. инспектор по приходите при ТД на НАП Пловдив, в потвърдената му с Решение № 299 от 19.03.2012 г. на Директора на Д”ОУИ”-Пловдив част.  ОСЪЖДА „Ме.Ар.Ко”ЕООД, ЕИК *******, с адрес на управление в гр.******, да заплати на Дирекция „ОДОП“- Пловдив при ЦУ на НАП направените по делото разноски за юрисконсултско възнаграждение в размер на 2 820 /две хиляди осемстотин и двадесет/ лева.  Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБългария в четиринадесетдневен срок от получаване на съобщението за изготвянето му.  
26 Административно дело No 1528/2012, XVI състав Дела от администр. характер - данъчни МСМ ТРЕЙДИНГ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Решение от 27.5.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „МСМ трейдинг“ ЕООД със седалище и адрес на управление гр.Стара Загора, ул.„Ген. Гурко“№100, вх.”В”, ет.8, ап.71 против РА №24104881/23.01.2012г., потвърден с Решение №358/05.04.2012г. на Директор Д “ОДОП” – Пловдив при ЦУ на НАП, в частта, с която е потвърден РА за непризнат данъчен кредит в размер на 48 756,45 лева, ведно с прилежащите лихви в размер на 15 907,83 лева.   ОСЪЖДА „МСМ трейдинг“ ЕООД със седалище и адрес на управление гр.Стара Загора, ул.„Ген. Гурко“ № 100, вх. В, ет.8, ап.71 да заплати на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ – Пловдив при ЦУ на НАП разноски за това производство в размер на общо 1 743,29/хиляда седемстотин и четиридесет и три лева и двадесет и девет стотинки/.    РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.  
27 Административно дело No 1895/2012, XIV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР К.А.А. ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА РАЙОН ЦЕНТРАЛЕН ПРИ ОБЩИНА ПЛОВДИВ Докладчик:
ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА
Определение от 14.5.2013г.
ОТМЕНЯ протоколно определение от 14.02.2013 г., с което е даден ход на делото по същество.  ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на К.А.А., ЕГН **********,***, чрез адв. Р.М. против скица № 261/ 20.02.2006 г. с виза от 20.02.2006 г. и виза от 18.02.2008 г. /върху същата скица-носител/, издадени от гл.архитект на Община Пловдив – Район „Централен“.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 1895 по описа на Административен съд – Пловдив за 2012 г.  ОСЪЖДА жалбоподателя К.А.А., ЕГН **********,*** да заплати на Община Пловдив, Район “Централен“ сумата от 250 /двеста и петдесет/ лева, представляващи разноски и възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.  ОСЪЖДА жалбоподателя К.А.А., ЕГН **********,*** да заплати на „Стаматов и син“ ЕООД – Пловдив, ЕИК 115868548, с адрес: ж.к. „Тракия“, бл.171, вх.“Б“, ет.2, ап.4, с управител Димитър Панев Стаматов, сумата от 1650 /хиляда шестотин и петдесет/ лева, представляващи разноски и адвокатско възнаграждение.
28 Административно дело No 1977/2012, VI състав Дела от администр. характер - данъчни ИНКИ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Решение от 31.5.2013г.
Отменя Ревизионен акт № 161105975/16.02.2012г. издаден от ст.инспектор по приходите при ТД на НАП-Пловдив, потвърден в обжалваната част с Решение № 533/15.05.2012г. на Директора на Дирекция “ ОУИ “- Пловдив при ЦУ на НАП, сега дирекция “ОДОП” – Пловдив, за определени задължения по ЗДДС в размер на 20 860.35 лв. – главница и 6 149.43 лв. – лихва за периода 03.04.2007г. – 31.07.2010г. и задължения по ЗКПО в размер на общо 874.35 лв. и лихви – 340.03 лв. отчетни периоди 15.02.2007г. – 31.12.2009г.  Решението може да се обжалва пред Върховния Административен Съд, в 14-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.  
29 Административно дело No 1979/2012, XII състав Дела от администр. характер - данъчни С.Н.К. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Решение от 18.5.2013г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 161105878 от 19.03.2012 г., издаден от Л.Б.Е., на длъжност главен инспектор по приходите при Териториална дирекция на НАП - Пловдив, потвърден с Решение № 593 от 23.05.2012 г. на Заместник директора, на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението”, гр.Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, понастоящем дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“, упълномощен със Заповед № ЗЦУ/100/20.01.2010 г. на Изпълнителния директор на НАП, в частта за непризнат данъчен кредит в размер на 58 753.56 лв. и лихва в размер на 6 424.45 лв.  ОСЪЖДА Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ – гр. Пловдив да заплати на С.Н.К.“, като ЕТ “К. – С.К.“, ЕИК ********, с адрес за кореспонденция и по чл.8 от ДОПК: ********, сумата от 2 320 (две хиляди триста и двадесет) лв., разноски по делото.  РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за постановяването му.  
30 Административно дело No 1982/2012, II състав Дела от администр. характер - данъчни СТИЛ СТРОЙ ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Решение от 27.5.2013г.
ИЗМЕНЯ Ревизионен акт № 131200033/ 12.03.2012 г., издаден от орган по приходите при ТД на НАП - гр. Пловдив, потвърден с Решение № 616/ 30.05.2012 г. на Директора на Д “ОДОП” гр.Пловдив, в обжалваната част за допълнително начислен ДДС в размер на 103478 лв. и прилежащите лихви в размер на 49 425, 15 лв., като НАМАЛЯВА размера на доначисления ДДС за данъчен период 01.11.2008 г. – 30.11.2008 г. от 66 488 лв. на 19 298, 58 лв., както и размера на прилежащите лихви от 23 507, 54 лв. на 6 945, 04 лв., и ОТХВЪРЛЯ жалбата в останалата й част.   ОСЪЖДА “СТИЛ СТРОЙ” ООД, със седалище и адрес на управление: гр.Пазарджик, ул. “Отон Иванов” № 74, ЕИК 112619082, представлявано от управителя Емил Левичаров, да заплати на Дирекция ”Обжалване и данъчноосигурителна практика” - Пловдив при Централно управление на НАП разноски по компенсация в размер на 1569, 86 лв.   Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му.    
31 Административно дело No 2038/2012, III състав Дела от администр. характер - данъчни З.Н.Д. ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ ПРИ ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Решение от 7.5.2013г.
ОТМЕНЯ Акт за установяване на задължение по декларация № 106 от 26.01.2012г. на гл.инспектор в Отдел “Ревизии” на Дирекция “Местни данъци и такси” при Община Пловдив, потвърден в хода на административното му обжалване с Решение № 14 от 24.04.2012г. на Директора на Дирекция “Местни данъци и такси” при Община Пловдив, в оспорената му част.  ОСЪЖДА Община Пловдив да заплати на З.Н.Д.,***, сумата от общо 210 /двеста и десет/ лева, разноски по делото.    РЕШЕНИЕТО подлежи на оспорване с касационна жалба пред ВАС на РБългария в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  
32 Административно дело No 2042/2012, II състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР З.В.С. КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Докладчик:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Определение от 20.5.2013г.
ОТМЕНЯ протоколно определение от 25.04.2013 г. по адм.д. № 2042 от 2012 г. по описа на Административен съд – Пловдив, с което е даден ход на делото по същество; ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на З.В.С. *** срещу Заповед № 12ОА 469/ 27.02.2012 г. на Кмета на Община Пловдив за одобряване на ПУП-ПРЗ на част от кв.1 и кв.1а по плана на кв.”Артерия Аерогара” гр.Пловдив; и ПРЕКРАТЯВА производството по Адм. д. № 2042/ 2012 г. по описа на Административен съд – Пловдив.  ОСЪЖДА З.В.С. *** да заплати на Община Пловдив разноски в размер на 150 лв.   Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му.  
33 Административно дело No 2045/2012, XVII състав Дела от администр. характер - данъчни МЕПАСО ИНВЕСТ ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП,
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП
Председател и докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Решение от 13.5.2013г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 241100330 от 01.04.2011 г., издаден от Е.С.Ц., на длъжност главен инспектор по приходите в ТД на НАП гр. Пловдив, потвърден с Решение № 511/10.06.2011 г. на Директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” - гр. Пловдив при ЦУ на НАП, в частта, с която на “МЕПАСО ИНВЕСТ” ООД, ЕИК по БУЛСТАТ ***, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя А.Х.Р., допълнително са установени данъчни задължения по чл. 37 от ЗДДФЛ, както следва: за 2007 г. в размер на 1 003.15 лв., ведно с прилежащи лихви в размер на 397.17 лв.; за 2008 г. в размер на 1 317.93 лв., ведно с прилежащи лихви в размер на 318.67 лв.; за 2009 г. в размер на 876.39 лв., ведно с прилежащи лихви в размер на 105.35 лв.  ОТХВЪРЛЯ жалбата в останалата част.  ОСЪЖДА Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, да заплати на “МЕПАСО ИНВЕСТ” ООД, ЕИК по БУЛСТАТ ***, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя А.Х.Р., сумата от 586 лв., представляваща съответната част от заплатените държавна такса, възнаграждение за вещо лице и възнаграждение за един адвокат.  ОСЪЖДА “МЕПАСО ИНВЕСТ” ООД, ЕИК по БУЛСТАТ ***, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя А.Х.Р., да заплати на Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, сумата от 100 лв., представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  
34 Административно дело No 2051/2012, VI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР СЕРВИЗ ИМПЕКС ЕООД КМЕТ НА ОБЩИНА САДОВО Председател и докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Решение от 14.5.2013г.
Отменя Заповед № АБ-9/20.02.2012г. на Кмета на Община Садово, в оспорената част за одобрено изменение на ПУП-ПР на УПИ VIII-30, стоп.дейност и улица с о.т. 43-144 в кв.9 по плана на стопански двор гр.Садово и образуване на нови VIII-30, стоп.дейност и нова улица тупик с осови точки 43-205-204-44.  Отхвърля жалбата в останалата част.  Връща преписката на Кмета на Община Садово за корекция на заповедта в отменената част при съобразяване обстоятелствата от мотивната част на решението.  Осъжда Община Садово да заплати на Сервиз Импекс ЕООД, гр.Пловдив /в ликвидация с ликвидатор Крум Т./ съдебни разноски в размер на общо 890 лв. /адвокатско възнаграждение – 450лв.; 50 лв.-д.т.; 40 лв.- такса за обнародване на оспорването в ДВ.; 100 лв. – депозит СГр.Е; 250лв. – депозит СТЕ/.  Оставя без разглеждане жалбата на Д.К.Т.,*** и прекратява съдебното производство спрямо заличената страна.  Решението може да се обжалва пред Върховния Административен Съд чрез Административен съд-Пловдив, в 14-дневен срок от съобщението за постановяването му, в прекратителната част – в 7 дн. срок.    
35 Административно дело No 2065/2012, XIV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР И.К.П. НАЧАЛНИК РДНСК-ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН Председател и докладчик:
ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА
Решение (второ) от 20.5.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молбата на И.К.П., ЕГН ********** ***, чрез пълномощника си адв. Р., за допълване на постановеното решение № 519 от 06.03.2013 г. по адм.д.№ 2065 по описа за 2012 г. на Административен съд Пловдив по оспорване на заповед № № ДК-02-ЮЦР-48/08.02.2012г. на началника на РДНСК ЮЦР.  Решението подлежи на обжалване пред ВАС на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщението за изготвянето му с препис за страните.
36 Административно дело No 2093/2012, I състав Дела от администр. характер - данъчни Т.С.Х. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 21.5.2013г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт №261105377 от 07.02.2012 г., издаден от Т.А.Т., на длъжност старши инспектор по приходите при Териториална дерекция на Национална Агенция за приходите, гр. Пловдив, потвърден с Решение № 501 от 09.05.2012 год. на Директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив, при Централно Управление на Национална агенция по приходите, в частта му, с която на Т.С.Х.,***, са определени следните допълнителни задължения към бюджета: - данък по чл.35 от ЗОДФЛ /отм./ за 2005 г. в размер на 4379.07 лв. и лихви за просрочие в размер на 3155.37 лв.; данък по чл.35 от ЗОДФЛ /отм./ за 2006 г. в размер на 4424.40 лв. и лихви в размер на 2598.43 лв.  ОСЪЖДА Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр. Пловдив да заплати на Т.С.Х.,***, сумата от 10.00лв. /десет лв./, представляваща заплатена държавна такса.  Решението подлежи на обжалване и/или протест пред Върховния Административен Съд на Република България в 14-дневен срок от получаване от страните на съобщението за изготвянето му.
37 Административно дело No 2179/2012, I състав Дела от администр. характер - данъчни САТ СИСТЕМ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 10.5.2013г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на “САТ СИСТЕМ” ЕООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: ***, чрез управителя С.Й.Р., против Ревизионен акт № 241106240 от 02.03.2012 г., издаден от П.Х.К., на длъжност старши инспектор по приходите при ТД на НАП – гр. Пловдив, потвърден с Решение № 675 от 14.06.2012 г. на Директор на Дирекция “Обжалване и данъчно осигурителна практика” гр. Пловдив на Национална агенция по приходите, в частта му, за непризнат данъчен кредит на обща стойност в размер на 20 061.74лв. по данъчни фактури издадени от „В.Г.“ ЕООД, гр. Стара Загора ; „СИ ТРЕЙД 1“ ЕООД, гр. София ; ЕТ „Гранд – С.К.“, гр. Велико Търново ; „МДМ Груп 67“ ЕООД, гр. Казанлък, заедно със съответните лихви за просрочие при разчитането на въпросната сума с бюджета.  ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 241106240 от 02.03.2012 г., издаден от П.Х.К., на длъжност старши инспектор по приходите при ТД на НАП – гр. Пловдив, потвърден с Решение № 675 от 14.06.2012 г. на Директор на Дирекция “Обжалване и данъчно осигурителна практика” гр. Пловдив на Национална агенция по приходите, в частта му, за непризнат по отношение на “САТ СИСТЕМ” ЕООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: ***, данъчен кредит на обща стойност в размер на 240 189.42лв., по данъчни фактури издадени от „Агро фрукт 76“ ЕООД, гр. Стара Загора ; „Агрорекорд“ ЕООД, гр. Стара Загора, заедно със съответните лихви за просрочие при разчитането на въпросната сума с бюджета.  ОСЪЖДА “САТ СИСТЕМ” ЕООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: ***, да заплати на Дирекция “Обжалване и данъчно осигурителна практика” гр. Пловдив на Национална агенция по приходите сумата от 851,23 лв., представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.  ОСЪЖДА Дирекция “Обжалване и данъчно осигурителна практика” гр. Пловдив на Национална агенция по приходите, да заплати на “САТ СИСТЕМ” ЕООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: ***, сумата от 415,31лв., представляващи съответната част от извършени от дружеството разноски по производството.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
38 Административно дело No 2195/2012, VII състав Дела от администр. характер - данъчни ТОНИ-К ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Решение от 28.5.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Тони - К”ЕООД със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, ул.„Тракия“№48 срещу ревизионен акт /РА/ № 16251100507/ 30.03.2012г., издаден от Светослава Стефанова Кандева – Главен инспектор по приходите в ТД на НАП – Пловдив, потвърден с Решение № 659/12.06.2012г. на Директор Дирекция “ОУИ”–Пловдив при ЦУ на НАП, понастоящем Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“, с който на ЕООД-то за данъчни периоди м.04.2009г. до м.04.2010г. са установени публични задължения за внасяне, в резултат на непризнат данъчен кредит в размер общо на 176 430,23 лева, ведно с прилежащите лихви за забава в размер общо на 41 705,10 лева, като НЕОСНОВАТЕЛНА.  ОСЪЖДА “Тони – К”ЕООД със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, ул.„Тракия“№48 да заплати на Дирекция “Обжалване и данъчно – осигурителна практика” – Пловдив при ЦУ на НАП сумата от 4 812,71/четири хиляди осемстотин и дванадесет и седемдесет и една стотинки/ разноски по делото.    РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.      
39 Административно наказателно дело (К) No 2237/2012, XX състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ ДАИ ПЛОВДИВ Д.Й. Председател:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА Докладчик:
ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Решение от 15.5.2013г.
Отменя Решение №1471/04.06.2012г.,постановеното по НАХД № 2003/2012г., по описа на Районен Съд–Пловдив/ПРС/, ХІІ н.с. Връща делото на друг състав на Районен Съд–Пловдив за произнасяне по същество на спора.  РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.  
40 Административно дело No 2344/2012, VIII състав Дела от администр. характер - данъчни АКВА И ГАЗ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Решение от 16.5.2013г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт с №241106504 от 22.03.2012г. на К.Г.Д.- главен инспектор по приходите в ТД- Пловдив, ИРМ- Кърджали, на НАП, потвърден и изменен с Решение №716 от 21.06.2012г. на директора на Д”ОУИ”, гр. Пловдив, а понастоящем Д”ОДОП”, при ЦУ на НАП, в частта му, с която на “Аква и газ “ЕООД, със седалище и адрес на управление: ****, е отказано право на приспадане на данъчен кредит по ЗДДС в общ размер от 62 125,31 лв. и са начислени законни лихви върху тази сума в общ размер от 19 650,58 лв., за сумата над 2 020,00 лв. до пълния размер на задължението от 62 125,31 лв. и за законните лихви над сумата от 265,39 лв. до пълния размер на задължението от 19 650,58 лв.  ОТХВЪРЛЯ жалбата в останалата и част.  ОСЪЖДА Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика”- Пловдив при ЦУ на НАП да заплати на “Аква и газ “ЕООД, със седалище и адрес на управление: ****, сумата от 2 721,75 лева, представляваща направените по делото разноски, съразмерно уважената част от жалбата.  ОСЪЖДА “Аква и газ “ЕООД, със седалище и адрес на управление: ****, да заплати на Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика”, гр. Пловдив, при ЦУ на НАП сумата от 277,12 лева, представляваща юрисконсултско възнаграждение, съобразно отхвърлената част от жалбата.  Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  
41 Административно дело No 2428/2012, XIV състав Дела от администр. характер - данъчни ИВ ТРАНС ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА
Решение (второ) от 13.5.2013г.
 ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в заглавието на съдебно решение № 2624 от 29 ноември 2011 г. по адм.д.№ 2428/2012 г. по описа на Административен съд - Пловдив, като на мястото на „2011 г.“ се поправи с „2012 г.“  НАСТОЯЩОТО съдебно решение да се счита неразделна част от решение № 2624 от 29 ноември 2012 г. по адм. дело № 2428/ 2012 г. по описа на Административен съд – Пловдив.  РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщаването с препис за страните.    
42 Административно дело No 2434/2012, XIII състав Искове за обезщетение Х.Л.Г. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Решение от 17.5.2013г.
ОТХВЪРЛЯ обективно предявените искове от Х.Л.Г., ЕГН ********** срещу Областна дирекция на МВР-Пловдив за претърпяни неимуществени вреди в размер на 1500 /хиляда и петстотин лева/ лева и законните лихви върху тази сума от датата на предявяване на исковата молба, които неимуществени вреди са следствие на отменена Заповед № 179/16.08.2011 г. на полиценски орган – инспектор Петър Иванов Петров.  Решението може да се обжалва пред Върховен административен съд- София в 14 дневен срок от съобщението до страните.  На основание чл. 138, ал.1 от АПК препис от решението да се изпрати на страните.  
43 Административно дело No 2461/2012, XIII състав Дела по ЗМСМА ЕМИЛИЯ 98 ООД ПЛОВДИВ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Решение от 21.5.2013г.
ОТМЕНЯ Решение № 268 взето с протокол № 13/12.07.2012 г. на Общински съвет Пловдив, в частта с която е обявявен на конкурс за възлагане на обществен превоз на пътници по посочените в Приложение № 1 от решението линии от Републиканската транспортна схема от квотата на Община Пловдив и за линията Пловдив – Войводиново – Калековец – Стряма – Раковски и ОТХВЪРЛЯ жалбата в останалата й част като НЕОСНОВАТЕЛНА.  ИЗПРАЩА преписката на Общински съвет гр. Пловдив, за ново произнасяне, при съблюдаване на дадените с настоящо решения указания по тълкуването и прилагането на закон.  ОСЪЖДА Община Пловдив да заплати на „Е.-98” ООД, с ЕИК 115256864 сумата в размер на 900/деветстотин/лв., представляваща сторените от последния разноски по производството, съобразно.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  
44 Административно дело No 2496/2012, XIII състав Дела от администр. характер - данъчни БУЛГАРФРОСТ АД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Решение от 29.5.2013г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 161200395/27.04.2012 г., издаден от Н. С. Ч. – ст. инспектор по приходите при ТД на НАП Пловдив, в потвърдената с Решение № 848 от 16.07.2012 г. на Директора на Дирекция „ОУИ" - гр. Пловдив, при Централно управление на Националната агенция за приходите ЧАСТ, с който на БУЛГАРФРОСТ" АД, ЕИК по БУЛСТАТ 115618587, със седалище и адрес на управление **** е отказан данъчен кредит в размер на 16404,49 лв.  ОСЪЖДА Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – гр. Пловдив при ЦУ на НАП да заплати на БУЛГАРФРОСТ" АД, ЕИК по БУЛСТАТ 115618587, със седалище и адрес на управление **** сумата в размер на 1200 /хиляда и двеста лева/.   Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  
45 Административно дело No 2549/2012, XIII състав Дела от администр. характер - данъчни ГРУПО МАСКАНИ ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Решение от 28.5.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „ГРУПО МАСКАНИ" ЕООД, ЕИК по БУЛСТАТ 201480084, със седалище и адрес на управление ****, представлявано от П. Г. П., против Ревизионен акт № 161200689/22.05.2012г., издаден от Венета Кръстева Калоянова на длъжност старши инспектор по приходите при ТД на НАП гр. Пловдив, потвърден с Решение № 852/16.07.2012г. на Директора на Дирекция “ОУИ” – гр. Пловдив /ново наименование Дирекция „Обжалване и данъчно – осигурителна практика“ – гр. Пловдив/, в обжалваната част, за непризнат данъчен кредит в размер на 17 036,47 лв. ведно с прилежащите лихви.   ОСЪЖДА „ГРУПО МАСКАНИ" ЕООД, ЕИК по БУЛСТАТ 201480084, със седалище и адрес на управление ****, представлявано от П. Г. П., да заплати на Дирекция «Обжалване и данъчно – осигурителна практика» - гр. Пловдив при ЦУ на НАП /старо наименование Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” - гр. Пловдив при ЦУ на НАП/ сумата в размер на 790,73лв. (седемстотин и деветдесет лева и седемдесет и три стотинки), равностойността на осъществената юрисконсултска защита.   Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за постановяването му.  
46 Административно дело No 2607/2012, IV състав Дела от администр. характер - данъчни МОСТСТРОЙ - ПЛОВДИВ АД /В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ/ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Решение от 27.5.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Мостстрой – Пловдив” АД, в несъстоятелност, с ЕИК 175435932, със седалище и адрес на управление: гр.Пловдив, ул.”Брезовска” № 34, ет.4, представлявано от синдика А. Русев М., против ревизионен акт № 16251200001 от 18.04.2012 г., издаден от Г.С.Г., главен инспектор по приходите при ТД Пловдив на НАП, потвърден с решение № 825 от 11.07.2012 г. на директора на Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” Пловдив при ЦУ на НАП, в обжалваната част за непризнат данъчен кредит в размер на 3 972,91 лева и лихви в размер на 7 165,68 лева.  ОСЪЖДА “Мостстрой – Пловдив” АД, в несъстоятелност, с ЕИК 175435932, със седалище и адрес на управление: гр.Пловдив, ул.”Брезовска” № 34, ет.4, представлявано от синдика А. Русев М., да заплати на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ (преди Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението”; сменено наименование съгласно § 44, т.2 от ПЗР на ЗИД на ЗДДС, ДВ, бр.94 от 30.11.2011 г.) град Пловдив при ЦУ на НАП сумата 673 (шестстотин седемдесет и три) лева, юрисконсултско възнаграждение.  Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването на страните.  
47 Административно дело No 2617/2012, X състав Дела от администр. характер - данъчни ГАЛКО ЕООД ДИРЕКТОР НА ТП НА НАП Докладчик:
ЯНКО А. АНГЕЛОВ
Решение от 23.5.2013г.
ДОПУСКА поправка на явна фактическа грешка поради очевидна неточност в решение №960 от 24.04.2013 година по административно дело № 2617 по описа за 2012г. на Административен съд Пловдив, както следва:  В мотивната част на решението – стр.1, абзац 2, ред 5, вместо ”Постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки изх.№ РД-10-1095/26.06.2012 година” да се чете: ” Постановление за налагане на обезпечителни мерки изх.№ РД-11-1095/26.06.2012 година”, а в диспозитива на решението - стр.3, абзац 1, ред 3, вместо ”Постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки изх.№ РД-10-1095/26.06.2012 година” да се чете: ”Постановление за налагане на обезпечителни мерки изх.№ РД-11-1095/26.06.2012 година”.Решението не подлежи на обжалване.  
48 Административно дело No 2631/2012, XIV състав Дела от администр. характер - данъчни Д.П.Ч. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА
Решение от 13.5.2013г.
ОТМЕНЯ ревизионен акт № 161200446/25.04.2012 г., издаден от Никола Чанев - старши инспектор по приходите в ТД на НАП - гр. Пловдив, офис Кърджали, потвърден с решение № 857/16.07.2012 г. на директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” - гр.Пловдив при Централно управление на Национална агенция по приходите, В ЧАСТТА МУ, в която на Д.П.Ч., ЕГН: ********** *** са определени допълнителни данъчни задължения по чл. 35 от ЗОДФЛ (отм.) за 2006г. в размер на 16 318,52лв. и лихва от 9 482,52лв., В ЧАСТТА МУ, в която са определени допълнителни данъчни задължения по чл. 48 от ЗДДФЛ за 2008г. за разликата над 517,50лв. до пълния размер от 1 193,10лв., ведно с лихва за разликата над 164,82лв. до пълния размер от 379,99лв. и В ЧАСТТА МУ, в която са определени допълнителни данъчни задължения по чл. 48 от ЗДДФЛ за 2009г. за разликата над 1 208,73лв. до пълния определен размер от 1 930,32лв., ведно с лихва за разликата над 248,30лв. до пълния определен размер от 396,53лв.  ОТХВЪРЛЯ жалбата в ОСТАНАЛАТА ЧАСТ.     ОСЪЖДА Д.П.Ч., ЕГН: ********** ***, да заплати на Дирекция “Обжалване и данъчно – осигурителна практика” – гр.Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите сумата от 298,07лв. (двеста деветдесет и осем лева и седем стотинки), съставляваща равностойността на осъществената юрисконсултска защита.   РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването за неговото изготвяне с препис за страните.      
49 Административно дело No 2774/2012, XI състав Дела от администр. характер - данъчни АЛЕКСАНДЪР 2006 ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Определение от 20.5.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на “А-2***” ЕООД, чрез представляващия А.З.В.,***, за възстановяване на срока за отстраняване на нередовностите по жалбата, по която е образувано производството по адм.дело № 2774 по описа на АС-Пловдив за 2012 г.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му.      
50 Административно дело No 2782/2012, XV състав Дела от администр. характер - данъчни ХАЙ ПАРК ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Решение от 13.5.2013г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 161200891 от 18.05.2012 г., издаден от Т.А.Т., на длъжност инспектор по приходите в ТД на НАП-Пловдив, в частта за вменена отговорност на “ХАЙ ПАРК” ЕООД по чл. 177 от ЗДДС в размер на 112050лв. и лихви-30042.87лв. и в частта за непризнат данъчен кредит в размер на 34674.77лв.   ОТХВЪРЛЯ жалбата на “ХАЙ ПАРК” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. ***, ЕИК ***, представлявано от управителя А.Ц.Ф. против Ревизионен акт № 161200891 от 18.05.2012 г., издаден от Т.А.Т., на длъжност инспектор по приходите в ТД на НАП-Пловдив в частта, с която допълнително е начислен ДДС в размер на 1593.60лв. ведно с лихвите.     ОСЪЖДА Дирекция “Обжалване и данъчноосигурителна практика” –гр. Пловдив при Национална агенция за приходите да заплати в полза на “ХАЙ ПАРК” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. ***, ЕИК ***, представлявано от управителя А.Ц.Ф., сумата в размер на 2267лв. /две хиляди двеста шестдесет и седем лева/.   ОСЪЖДА “ХАЙ ПАРК” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. ***, ЕИК ***, представлявано от управителя А.Ц.Ф., да заплати в полза на Дирекция “Обжалване и данъчноосигурителна практика” –гр. Пловдив при НАП сумата в размер на 35.75лв /тридесет и пет лева. 75 стотинки/.     Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
51 Административно дело No 2826/2012, XIII състав Дела от администр. характер - данъчни Г.Т.Г. ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Решение от 14.5.2013г.
ОТМЕНЯ Решение № 259 от 13.08.2012 г. на териториалния директор на ТД на НАП Пловдив, потвърждаващо Постановление за налагане на обезпечителни мерки изх. № 97665/2004/000006/23.07.2012 г., издадено от публичен изпълнител при ТД на НАП гр. Пловдив, офис Стара Загора.  ОСЪЖДА Териториална дирекция на НАП - гр. Пловдив да заплати на Г.Т.Г., ЕГН **********, с постоянен адрес **** сумата от 110 лв. /сто и десет лева/ лева, представляваща извършени от последния разноски по производството.  РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
52 Административно дело No 2833/2012, XIV състав Дела от администр. характер - данъчни НТТ-3 ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА
Решение от 27.5.2013г.
ОТМЕНЯ ревизионен акт № 161201389/ 28.05.2012 г. – издаден П.Т. – гл. инспектор по приходите при ТД на НАП гр. Пловдив, ИРМ Хасково, потвърден с решение № 988 от 08.08.2012 г. на зам. директора на Дирекция “ОУИ“ гр. Пловдив, с който на „НТТ - 3” ООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление ***, с управител Б.Т.М. и Н.Т.Т., е начислен допълнително ДДС за м.06.2007 г. за сумата над 22 547,15 лв., ведно с прилежащите лихви до пълния предявен размер от 49047,78 лв., ведно с прилежащите лихви.  ОТХВЪРЛЯ жалбата в останалата част.  ОСЪЖДА „НТТ - 3” ООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление ***, с управител Б.Т.М. и Н.Т.Т., да заплати на Дирекция “Обжалване и данъчно- осигурителна практика” гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите сумата от 1907/ хиляда деветстотин и седем/ лева, представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.  ОСЪЖДА Дирекция “Обжалване и данъчно- осигурителна практика” гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите да заплати на „НТТ - 3” ООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление ***, с управител Б.Т.М. и Н.Т.Т., сумата от 1213 /хиляда двеста и тринадесет/ лева разноски за производството.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването за неговото изготвяне с препис за страните.  
53 Административно дело No 2903/2012, VI състав Дела от администр. характер - данъчни РУМЕКС ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Решение от 15.5.2013г.
Отхвърля жалбата против Ревизионен акт № 131200658/17.05.2012г., издаден от гл.инспектор по приходите в ТД на НАП - Пловдив, в потвърдената част с Решение № 1005/10.08.2012г. на Заместник директора на Дирекция “ ОУИ “- Пловдив при ЦУ на НАП за непризнат ДК в общ размер на 7 292,73 лв., ведно с прилежащите лихви, за данъчни периоди мм. 08 и 11.2008 г., мм. 05 – 12.2009 г.  Отменя Ревизионен акт № 131200658/17.05.2012г., издаден от гл.инспектор по приходите в ТД на НАП - Пловдив, в потвърдената част с Решение № 1005/10.08.2012г. на Заместник директора на Дирекция “ ОУИ “- Пловдив при ЦУ на НАП за допълнително начислен ДДС в общ размер на 19 094,71 лв., за данъчни периоди м.04.2010г. – м.09.2011г.   Осъжда Дирекция “ОУИ” – Пловдив, сега Дирекция “ОДОП” – Пловдив да заплати по компенсация на „РУМЕКС“ ООД, гр. Батак, ул. „Стефан Божков“ № 3, сумата от 896 лв. съдебни разноски.  Решението може да се обжалва пред Върховния Административен Съд, в 14-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.  
54 Административно дело No 2923/2012, II състав Дела от администр. характер - данъчни АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ ГЪЛЪБОВО ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Решение от 20.5.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ-ГЪЛЪБОВО” ЕООД, с адрес по чл.8 от ДОПК гр. Гълъбово, извън града, ЕИК по Булстат 123670893, представлявано от Красимир Колев Кунев, против Ревизионен акт № 241200796/22.05.2012 г., в потвърдената и изменената му части с Решение № 1033/ 17.08.2012 г. на Зам. Директора на Дирекция “ОУИ” /сега „ОДОП”/ - Пловдив при ЦУ на НАП.  ОСЪЖДА АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ-ГЪЛЪБОВО” ЕООД, с адрес по чл.8 от ДОПК гр. Гълъбово, извън града, ЕИК по Булстат 123670893, представлявано от Красимир Колев Кунев да заплати на Дирекция „ОДОП” - Пловдив при ЦУ на НАП юрисконсултско възнаграждение в размер на 72 765, 22 лв.  Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.    
55 Административно дело No 2926/2012, XVIII състав Дела от администр. характер - данъчни ЕВРО АВАНС ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ЙОРДАН Р. РУСЕВ
Решение от 10.5.2013г.
ОТМЕНЯ по жалба на “Евро аванс” ЕООД с ЕИК *** Ревизионен акт /РА/ № 161106781/28.05.2012 г. издаден от Г.Н.Ч. – инспектор по приходите към ТД на НАП-Пловдив потвърден с Решение № 1002 от 10.08.2012г. на Зам. директор Дирекция “ОУИ”/сега дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“/ – Пловдив при ЦУ на НАП, с който е отказано право на данъчен кредит в размер на 52800 лв. и лихви в размер на 14 141,61лв.  ОСЪЖДА дирекция „Обжалване и данъчно осигурителна практика“-Пловдив при ЦУ на НАП да заплати на “Евро аванс” ЕООД с ЕИК *** сумата от 1250лв. разноски по делото.  Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от получаване на съобщението за изготвянето му с препис за страните.      
56 Административно дело No 2954/2012, XI състав Дела от администр. характер - данъчни ГРИМИНГЕР ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Решение от 28.5.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Гримингер” ООД, с ЕИК по БУЛСТАТ: *********, със седалище и адрес на управление *********, представлявано от управителя С.Б., срещу Ревизионен акт № 261201091 от 29.05.2012г., издаден от П.К. – главен инспектор по приходите в ТД на НАП – гр. Пловдив, потвърден с Решение № 1036 от 17.08.2012г. на Заместник директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" – гр. Пловдив при ЦУ на НАП, по отношение непризнат данъчен кредит в общ размер 47 033,68лв., допълнително начислен ДДС в размер на 2 925,92лв. и прилежащи лихви в общ размер на 10 071,91лв. за данъчни периоди мм. 04, 06 и 09.2009г., м.06.2010г. и мм. 01 и 02.2011г.  ОСЪЖДА Гримингер” ООД, с ЕИК по БУЛСТАТ: *********, със седалище и адрес на управление *********, представлявано от управителя С.Б. да заплати на Дирекция “Обжалване и данъчно – осигурителна практика сумата в размер на 1 650,63лв. (хиляда шестстотин и петдесет лева и шестдесет и три стотинки), представляваща равностойността на осъществената юрисконсултска защита.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 - дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  
57 Административно дело No 2958/2012, XIII състав Дела по КСО С.С.П. ДИРЕКТОР НА РУСО ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Решение от 23.5.2013г.
ОТМЕНЯ Решение № 230/21.08.2012 г. на Директора на ТП на НОИ гр. Пловдив, с което са потвърдени Разпореждане № **********/07.06.2012 г. и № **********/03.07.2012 г. на ръководителя на пенсионното осигуряване при РУ „СО“ гр. Пловдив.  Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от получаване от страните на съобщението за изготвянето му.
58 Административно дело No 2982/2012, XV състав Дела от администр. характер - данъчни АГРИНДО ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Решение от 21.5.2013г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 161201755 от 11.06.2012 г., издаден от В.Т.С., старши инспектор по приходите в ТД на НАП-Пловдив, в частта на допълнително начислен ДДС на стойност 69275.94лв. и лихви в размер на 18655.67лв., потвърден с Решение №1143 от 31.08.2012г. на Зам. Директора на Д “ АУИ” Пловдив с ново наименование Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика”-Пловдив.   ОСЪЖДА “АГРИНДО” ЕООД, със седалище и адрес на управление: ***, ЕИК ***, представлявано от управителя Т.А.П. да заплати на Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика”-Пловдив при Централно Управление на Национална агенция по приходите сумата от 2208.63 лв. /две хиляди двеста и осем лева. 63стотинки/.   Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщаването за неговото изготвяне с препис за страните.
59 Административно дело No 3030/2012, VII състав Дела по КСО В.Л.П. ДИРЕКТОР НА РУСО ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Решение от 20.5.2013г.
ОТМЕНЯ Решение №229/01.08.2012г. на Ръководителя на ТП на НОИ – Пловдив, с което е отхвърлена жалбата на В.Л.П. *** срещу Разпореждане №К-34494/29.06.2012г. на упълномощеното длъжностно лице в ТП на НОИ – Пловдив, с което е разпоредено събиране от П. на сумата в размер на 533, 33 лева главница и 149,93 лева лихви за забава до дата 29.06.2012г., определена като получено недобросъвестно обезщетение поради общо заболяване за периода 11.01.2011г. – 24.01.2011г., като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.    РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.
60 Административно дело No 3039/2012, XIV състав Дела от администр. характер - данъчни МОБАЙЛ ЛИНК ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА
Решение от 20.5.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Мобайл Линк” ООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление ***, с управител А.Т.В., срещу ревизионен акт № 161202694/ 04.06.2012 г. – издаден В.С. – ст. инспектор по приходите при ТД на НАП гр. Пловдив, ИРМ Ст.Загора, потвърден с решение № 1052 от 21.08.2012 г. на зам. директора на Дирекция “ОУИ“ гр. Пловдив, с който на дружеството е начислен допълнително ДДС в размер на 4478,85 лв. и са начислени лихви за забава в размер на 2407,01 лв.  ОСЪЖДА „Мобайл Линк” ООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление ***, с управител А.Т.В., да заплати на Дирекция ”Обжалване и данъчно-осигурителна практика” при ЦУ на НАП гр. Пловдив сумата от 313 /триста и тринадесет/ лева, представляващи възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.  Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от получаването на съобщение за неговото изготвяне с препис за страните.
61 Административно дело No 3041/2012, IV състав Дела от администр. характер - данъчни С.Д.К. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Решение от 17.5.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.Д.К., ЕГН **********,***, против ревизионен акт № 161201697 от 28.05.2012 г., издаден от П.И.Т., главен инспектор по приходите при ТД Пловдив на НАП, потвърден с решение № 1081 от 24.08.2012 г. на зам.-директора на Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението“ Пловдив, в частта на допълнително установените публични задължения за данък по чл.35 ЗОДФЛ (отм.) за 2005 г. и 2006 г. в общ размер на 27 175,87 лева и 19 214,10 лева лихви, данък по чл.48 ЗДДФЛ за 2007 г., 2008 г., 2009 г. и 2010 г. общо в размер на 8 434,99 лева и 2 815,57 лева лихви, вноски за ДОО за 2005 г. – 2010 г. в размер на 15 909,86 лева и 13 522,05 лева лихви, вноски за ДЗПО за 2005 г. – 2010 г. в размер на 4 363,02 лева и 3 054,72 лева лихви, вноски за здравно осигуряване за 2005 г. – 2010 г. в размер на 6 336,63 лева и 2 359,55 лева лихви.  ОСЪЖДА С.Д.К., ЕГН **********,***, да заплати на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” (преди Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението”; сменено наименование съгласно § 44, т.2 от ПЗР на ЗИД на ЗДДС, ДВ, бр.94 от 30.11.2011 г.) град Пловдив при ЦУ на НАП сумата 2514 (две хиляди петстотин и четиринадесет) лева, юрисконсултско възнаграждение.  Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването.  
62 Административно дело No 3065/2012, III състав Дела от администр. характер - данъчни ИЛ-КО 5 ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Решение от 13.5.2013г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 161202235/12.06.2012г., издаден от Ю.М.Д. – старши инспектор по приходите в ТД на НАП – Пловдив, потвърдени с Решение № 1136/31.08.2012г. на Директор Дирекция “ОДОП” – гр.Пловдив при ЦУ на НАП, с който на “Ил-Ко 5”ЕООД, ЕИК *********, с.Труд, ул.”Александър Димитров”№30А, представлявано от управителя И.Ш., за данъчни периоди м.11 и м.12.2009г. и м.02.2010г. е отказано право на данъчен кредит в размер общо на 4 134,51 лева, по фактури издадени от ЕТ“Ели транс – А.М.”, “Евро Фууд 2009”ЕООД и “Кристи Индивидуал”ЕООД, в резултат на което са коригирани резултатите по подадените СД за съответните данъчни периоди и са определени задължения за данък добавена стойност за внасяне, ведно със съответните лихви за забава за несвоевременното им разчитане с бюджета, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗЕН.  ОСЪЖДА Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика” – гр.Пловдив при ЦУ на НАП, да заплати на “Ил-Ко 5”ЕООД, ЕИК *********, с.Труд, ул.”Александър Димитров”№30А, представлявано от управителя И.Ш., сумата от 350 (триста и петдесет) лева, разноски по делото.    РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.  
63 Административно дело No 3096/2012, XII състав Дела от администр. характер - данъчни М.Р.Н.Г. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Решение от 21.5.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.Р.Н. – Г., ЕГН **********, адрес за кореспонденция: ***, против Ревизионен акт № 2141109937/30.05.2012г., издаден от М.И.М. - главен инспектор по приходите при ТД на НАП - гр. София, потвърден с Решение № 1172 от 05.09.2012 год. на Директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” - гр.Пловдив, понастоящем Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“, при Централно управление на Национална агенция по приходите, в частта относно определените данъчни задължения по чл.48 от ЗДДФЛ за 2010 г. в размер на 5 916.45 лв., ведно с начислените лихви към тях.   ОСЪЖДА М.Р.Н. – Г., ЕГН **********, адрес за кореспонденция: ***, да заплати на Дирекция “Обжалване и данъчно - осигурителна практика” - гр.Пловдив при Централно управление на Национална агенция по приходите, сумата от 486.66 /четиристотин осемдесет и шест и 0.66/ лева, съставляваща равностойността на осъществената юрисконсултска защита.   РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за постановяването му.    
64 Административно дело No 3243/2012, XV състав Дела от администр. характер - данъчни Я.М.Л.,
В.М.Л.
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ ПРИ ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Решение от 13.5.2013г.
ИЗМЕНЯ Акт за установяване на задължение по декларация №630 от 11.05.2012г., издаден от И.Т.Т. на длъжност-главен инспектор в отдел „Събиране и контрол” на Дирекция “Местни данъци и такси” при Община Пловдив в частта, с която е определен данък върху недвижимите имоти за периода от 01.01.2011г. до 31.12.2011г. като намалява установения данък от 150.29лв. на 73.87лв. и лихви от 9.10лв. на 4.47лв. и в частта, с която е определена ТБО за периода от 01.01.2011г. до 31.12.2011г. като намалява установената ТБО от 317.26лв. на 174.42лв. и лихви от 19.22лв. на 10.55лв.   ИЗМЕНЯ Акт за установяване на задължение по декларация № 637 от 14.05.2012г, издаден от И.Т.Т. на длъжност-главен инспектор в отдел „Събиране и контрол” на Дирекция “Местни данъци и такси” при Община Пловдив в частта, с която е определен данък върху недвижимите имоти за периода от 01.01.2011г. до 31.12.2011г. като намалява установения данък от 150.29лв. на 73.87лв. и лихви от 10.36лв. на 4.47лв. и в частта, с която е определена ТБО за периода от 01.01.2011г. до 31.12.2011г. като намалява установената ТБО от 317.26лв. на 174.42лв. и лихви от 21.88лв. на 10.55лв.   ОСЪЖДА Община Пловдив да заплати в полза на В.М.Л. *** сумата в размер на 528 лв./петстотин двадесет и осем лева/  Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
65 Административно дело No 3259/2012, II състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Ф.В.Ф. НАЧАЛНИК РДНСК-ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН Председател и докладчик:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Решение от 9.5.2013г.
ОТМЕНЯ Заповед № ДК-02-ЮЦР-149/ 01.06.2012 г. на Началника на РДНСК ЮЦР.  Решението не подлежи на обжалване - чл.215, ал.7 от ЗУТ.      
66 Административно дело No 3272/2012, II състав Дела от администр. характер - данъчни ПИСАРОВ ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Решение от 9.5.2013г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 241201947 от 03.07.2012 г., в частта за непризнат данъчен кредит в размер на 59 438, 00 лв. и лихви в размер на 232, 96 лв., потвърден с Решение № 1236 от 24.09.2012г. на Директора на Д “ОУИ” – Пловдив.   ОСЪЖДА Дирекция ”Обжалване и данъчноосигурителна практика” - Пловдив при Централно управление на НАП да заплати на “ПИСАРОВ” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора, ул. “Генерал Столетов” № 23, ЕИК 123689534, представлявано от управителя Аглика Златкова Стоянова в размер на 250, 00лв.   Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването му на страните.    
67 Административно дело No 3297/2012, VIII състав Дела от администр. характер - данъчни КАМЕА-90-РУМЯНА ТАНЕВА ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Решение от 21.5.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЕТ”КАМЕА-90- Р.Т.”, със седалище и адрес на управление: ******, против Ревизионен акт с №161202507 от 16.07.2012г. на Филип Г. Карапиперов- главен инспектор по приходите в ТД- Пловдив, ИРМ- Смолян, на НАП, потвърден с Решение №1252 от 26.09.2012г. на директора на Д”ОУИ”, а понастоящем Д”ОДОП”, гр. Пловдив при ЦУ на НАП, с който на жалбоподателя е определен допълнително данък по ЗДДС, отм. и по ЗДДС в общ размер от 33 522,26 лв. и законни лихви върху тази сума в общ размер от 10 501,23 лв.  Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните  
68 Административно дело No 3362/2012, IV състав Дела от администр. характер - данъчни ПОЛИГРУП ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Решение от 29.5.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Полигруп” ООД, с ЕИК 115353345, със седалище и адрес на управление: град Асеновград, пл.”Бански” № 1, представлявано от управителя М. П.Г., против ревизионен акт № 161202260 от 22.06.2012 г., издаден от Ю.М.Д., старши инспектор по приходите в ТД Пловдив на НАП, потвърден с решение № 1293 от 05.10.2012 г. на директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” град Пловдив при ЦУ на НАП, в частта за непризнат данъчен кредит в размер на 132 506,57 лева и лихви в размер на 13 352,36 лева..  ОСЪЖДА „Полигруп” ООД, с ЕИК 115353345, със седалище и адрес на управление: град Асеновград, пл.”Бански” № 1, представлявано от управителя М. П.Г., да заплати на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ (преди Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението”; сменено наименование съгласно § 44, т.2 от ПЗР на ЗИД на ЗДДС, ДВ, бр.94 от 30.11.2011 г.) град Пловдив при ЦУ на НАП сумата 3 367 (три хиляди триста шестдесет и седем) лева, юрисконсултско възнаграждение.  Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването на страните.  
69 Административно дело No 3431/2012, IV състав Дела от администр. характер - данъчни Х.Д.Щ. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Решение от 18.5.2013г.
ОТМЕНЯ по жалба на Х.Д.Щ., ЕГН **********,***, ревизионен акт № 261201611от 09.07.2012 г., издаден от А.М.К., главен инспектор по приходите при ТД Пловдив на НАП, потвърден с решение № 1313 от 09.10.2012 г. на директора на Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” Пловдив, в частта на установените задължения по чл.35 ЗОДФЛ (отм.) в размер на 7 484,14 лева и 5 719 лева лихви.  Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването.  
70 Административно дело No 3476/2012, IV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР КОБАН ООД КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Определение от 30.5.2013г.
ОТМЕНЯ протоколното определение от 28.05.2013 г. за даване ход на делото по същество.  ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Кобан“ ООД, с ЕИК 115831585, със седалище и адрес на управление: град Пловдив, ул.“Александър Екзарх“ № 22, представлявано от управителите Б.Д.С. и С.Д.К., против заповед № 12 ОА 1711 от 13.07.2012 г. на кмета на Община Пловдив в частта, с която УПИ ХІV-510.473 е отреден за трафопост.  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 3476 по описа на Административен съд Пловдив за 2012 година.  Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването.  
71 Административно дело No 3477/2012, II състав Дела от администр. характер - данъчни Д.Т.К.Р. ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ ПРИ ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Решение от 20.5.2013г.
 ИЗМЕНЯ Акт за установяване на задължение по декларация /АУЗД/ № 484/ 20.04.2012 г., като намалява размерът на лихвата за просрочие на ДНИ за периода от 01.05.2010 г. – 20.04.2012 г. от 25,46 лв. на 11,89 лв.  ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.Т.К. – Р. *** в останалата й част.  ОСЪЖДА Д.Т.К. – Р. *** да заплати на Община Пловдив юрисконсултско възнаграждение в размер на 150 лв.  Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.    
72 Административно дело No 3482/2012, XI състав Дела от администр. характер - данъчни ИВ-38 ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Решение от 22.5.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “ИВ - 38 ” ЕООД, с ЕИК ------, със седалище и адрес на управление ------, представлявано от управителя И.Г., срещу Ревизионен акт № 241201278 от 11.06.2012г., издаден от И.К. – старши инспектор по приходите в ТД на НАП – гр. Пловдив, потвърден с Решение № 1360 от 22.10.2012г. на Директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" – гр. Пловдив при ЦУ на НАП, по отношение непризнат данъчен кредит в общ размер 17 466,63лв., ведно с прилежащи лихви в общ размер на 7 190,41лв., допълнително определен корпоративен данък за 2007г. в размер на 1 553,15лв., ведно с прилежащи лихви в размер на 768,70лв., допълнително определен данък по чл. 204 от ЗКПО в размер на 99,47лв., ведно с прилежащи лихви в размер на 57,06лв., лихви за деклариран, но невнесен в срок корпоративен данък за 2009г. и 2010г. в общ размер на 121,73лв. и лихви за авансови вноски за корпоративен данък за 2007г., 2008г., 2009г. и 2010г. в общ размер на 180,66лв.  ОСЪЖДА “ИВ - 38 ” ЕООД, с ЕИК ------, със седалище и адрес на управление ------, представлявано от управителя И.Г. да заплати на Дирекция “Обжалване и данъчно – осигурителна практика сумата в размер на 998,76лв. (деветстотин деветдесет и осем лева и седемдесет и шест стотинки), представляваща равностойността на осъществената юрисконсултска защита.   Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 - дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  
73 Административно дело No 3545/2012, XI състав Дела от администр. характер - данъчни МЕТАЛИК-ИВАН МИХАЙЛОВ ЕТ ПЛОВДИВ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Решение от 18.5.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЕТ“Металик-Иван Михайлов“ със седалище и адрес за кореспонденция *****, представлявано от И.Д., против РА № 161200840/20.07.2012 г., издаден от Д.С.С. – гл.инспектор по приходите при ТД на НАП гр.Пловдив, потвърден с Решение № 1344 от 18.10.2012 г. на Директора на Д”ОУИ”-Пловдив.   ОСЪЖДА ЕТ“Металик-Иван Михайлов“ със седалище и адрес за кореспонденция *****, представлявано от И.Д. да заплати на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ – гр.Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, сумата в размер на 1 700 /хиляда и седемстотин/лева, представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  
74 Административно дело No 3558/2012, XVII състав Дела от администр. характер - данъчни КОМПОРТ ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Решение от 20.5.2013г.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖЕН Ревизионен акт № 2412025671/30.07.2012 г., издаден от А.М.К. на длъжност главен инспектор по приходите при ТД на НАП гр. Пловдив, ИРМ Хасково, потвърден с Решение № 1375/26.10.2012 г. на Директора на Дирекция “ОУИ” гр. Пловдив в частта, с която на “КОМПОРТ” ООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя Т.С.Р., допълнително е установен корпоративен данък за 2006 г. в размер на 1 422,47 лв., ведно със законните лихви върху тази сума.  ОТХВЪРЛЯ жалбата в останалата част.  ОСЪЖДА Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, да заплати на “КОМПОРТ” ООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя Т.С.Р., сумата от 5,68 лв. – съответната част от заплатената държавна такса.  ОСЪЖДА “КОМПОРТ” ООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя Т.С.Р., да заплати на Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, сумата от 595,36 лв., представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.    
75 Административно дело No 3597/2012, VII състав Дела по ЗОС Й.С.Ц. КМЕТ НА РАЙОН ЗАПАДЕН-ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Решение от 10.5.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Й.С.Ц./Попова/ с адрес на призоваване гр.Пловдив, бул.”Шести септември”№173 срещу Заповед №ЖН-30/07.11.2012г. на Кмета на Район “Западен” на Община – Пловдив, с която е разпоредено изземването от нея на следния държан от него имот – частна общинска собственост: апартамент №2, ет.1, състоящ се от три стаи и кухня, находящ се в гр.Пловдив, Район “Западен”, ул.”Ген. Колев”№10, като НЕОСНОВАТЕЛНА.    РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.  
76 Административно дело No 3611/2012, XVII състав Дела от администр. характер - данъчни ФИЧЕВТРАНС ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Решение от 21.5.2013г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 161202399/10.08.2012 г., издаден от Р.Б.Т. на длъжност главен инспектор по приходите при ТД на НАП гр. Пловдив, потвърден с Решение № 1383/30.10.2012 г. на Директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив в частта, с която на “ФИЧЕВТРАНС” ЕООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя Т.Г.Ф., не е признат данъчен кредит в размер на 6 949,27 лв., ведно със законната лихва в размер на 2 513 лв.  ОСЪЖДА Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, да заплати на “ФИЧЕВТРАНС” ЕООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя Т.Г.Ф., сумата от 550 лева, представляваща заплатената държавна такса, възнаграждения за вещо лице и възнаграждение за един адвокат.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  
77 Административно дело No 3710/2012, X състав Дела от администр. характер - данъчни С.Т.З. ДИРЕКТОР НА ТП НА НАП Председател и докладчик:
ЯНКО А. АНГЕЛОВ
Решение от 20.5.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.Т.З. с ЕГН **********,***-А-19, против Решение № 367/02.11.2012г. на Директора на ТД на НАП – гр. Пловдив, с което е оставена без уважение жалбата с вх.№ 26РД-16-1242 от 22.10.2012 г. подадена от С.Т.З. срещу разпореждане № 2987/ 2005/000005/ 12.10.2012 година, издадено от публичен изпълнител в ТД на НАП – гр. Пловдив, ИРМ Хасково, относно погасяване по давност на публично задължение в размер на главница 318,90лв. и лихва 333,68лв.  ОСЪЖДА С.Т.З. с ЕГН **********,***-А-19, да заплати на Териториална дирекция на НАП - гр. Пловдив сумата от 150лв. (сто и петдесет лева), представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
78 Административно дело No 3730/2012, II състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР С.Д.А. КМЕТА НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Решение от 9.5.2013г.
ОТМЕНЯ Заповед № 12ОА2179 от 31.08.2012 г. на Кмета на Община Пловдив, с която е одобрен проект за изменение на ПУП – ПРЗ и РУП на част от кв.483 по плана на Трета градска част, гр.Пловдив, и Заповед № 12ОА2450/05.10.2012 г. за поправка на очевидна фактическа грешка в текстовата част на Заповед № 12ОА2179 от 31.08.2012 г. на Кмета на Община Пловдив.  ОСЪЖДА Община Пловдив да заплати на С.Д.А. ***, разноски в размер на 810 лв.  Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му.    
79 Административно дело No 3735/2012, X състав Дела по ЗОС РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ПЛОВДИВ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХИСАР Председател и докладчик:
ЯНКО А. АНГЕЛОВ
Решение от 9.5.2013г.
ПРОГЛАСЯВА нищожността на Решение № 80, обективирано в Протокол № 7 от 26.02.2008 година, с което решение на Общински съвет – Хисаря.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба/протест пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  
80 Административно дело No 3769/2012, XIII състав Искове за защита срещу неоснователно бездействие П.Г.В. КМЕТ НА ОБЩИНА РОДОПИ Председател и докладчик:
ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Решение от 30.5.2013г.
ОТХВЪРЛЯ искането на П.Г.В., ЕГН **********, жив. **** да бъде задължен Кмета на Община “Родопи” да уведоми Управителния съвет на НКЖФ при МС, че при Община “Родопи” следва да се създаде местна комисия по чл. 8, ал.2 от ЗУПГМЖСВ, Кметът дада внесе предложение Общинския съвет да определи състава на местната комисия и да го представи за утвърждаване от УС на НКЖФ при МС, както и Кметът в изпълнение на изискванията на чл. 16 от ППЗУПГМЖСВ да утвърди предложените от местната комисия списъци на жилищни обекти и жилищата по размер и местонахождение, които ще се предоставят за продажба през текущата година.  ОСЪЖДА П.Г.В., ЕГН **********, жив. **** да заплати на Община “Родопи” сумата в размер на 150/сто и петдесет/ лева.   Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  
81 Административно дело No 3770/2012, XII състав Дела по ЗОС ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПЛОВДИВ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД Председател и докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Решение от 18.5.2013г.
ОБЯВЯВА за нищожно решение № 767, прието с Протокол № 35 на заседанието от дата 24.02.2010г. на Общински съвет /ОбС/ - Асеновград, с което е решено: да се отдаде под наем чрез публично оповестен конкурс следния обект – публична общинска собственост, представляващ недвижими имоти : Поземлен имот № 49309.5.208 по кадастралната карта на с.Мулдава, с площ 45. 583 дка, начин на трайно ползване Язовир (АПОС № 2531 от 30.11.2007г.) и Поземлен имот № 37633.61.242 по кадастралната карта на с.Козаново с площ 15.469 дка, с начин на трайно ползване Язовир (АПОС № 2532 от 30.11.2007г.), като са определени срока, предназначението, утвърдена е и конкурсната документация, а също така и съществените условия на договора със спечелилия участник. Възложено е на Кмета на Общината да извърши всички необходими действия по провеждане на конкурса и сключи договор за наем с класирания на първо място.  РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.
82 Административно дело No 3771/2012, XII състав Дела по ЗОС ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПЛОВДИВ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД Председател и докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Решение от 18.5.2013г.
ОБЯВЯВА за нищожно решение № 728, прието с Протокол № 33 на заседанието от дата 16.12.2009г. на Общински съвет/ОбС/ - Асеновград, с което е решено: да се отдаде под наем чрез публично оповестен конкурс обект – Язовир в землището на с.Стоево, местността „Корията“, имот № 69273.12.6 с площ 28.570 дка, представляващ недвижим имот – публична общинска собственост, като са определени срока, предназначението, утвърдена е и конкурсната документация, а също така и съществените условия на договора със спечелилия участник. Възложено е на Кмета на Общината да извърши всички необходими действия по провеждане на конкурса и сключи договор за наем с класирания на първо място.  РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.
83 Административно дело No 3773/2012, X състав Дела по ЗОС ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПЛОВДИВ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД Председател и докладчик:
ЯНКО А. АНГЕЛОВ
Решение от 9.5.2013г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователен Протеста на Борис Тошев – прокурор при Окръжна прокуратура Пловдив, с искане за прогласяване нищожността на Решение № 785, обективирано в Протокол № 36 от 31.03.2010 година на Общински съвет Асеновград.  ОСЪЖДА Окръжна прокуратура Пловдив, да заплати на Общински съвет Асеновград, направените деловодни разноски в размер на 550лв. /петстотин и петдесет лева/ за адвокатско възнаграждение.  ОСЪЖДА Окръжна прокуратура Пловдив, да заплати на Сдружение с нестопанска цел “Зелени Балкани”, с адрес на управление: град Пловдив, ул.”Скопие”№1, офис 10, ЕИК 825349081, направените деловодни разноски в размер на 400лв. /четиристотин лева/ за адвокатско възнаграждение.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба/протест пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  
84 Административно дело No 3778/2012, XVII състав Дела по ЗОС ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПЛОВДИВ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД Председател и докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Решение от 13.5.2013г.
ОТХВЪРЛЯ протеста на Борис Тошев, прокурор при Окръжна прокуратура гр. Пловдив, срещу Решение № 400, взето на деветнадесето заседание с протокол № 19 от 17.12.2008 г. на Общински съвет Асеновград, с искане същото да бъде прогласено за нищожно.  ОСЪЖДА Окръжна прокуратура гр. Пловдив да заплати на Общински съвет Асеновград, сумата в размер на 550 лв. /петстотин и петдесет лева/, представляваща сторените от последния разноски по производството.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  
85 Административно дело No 3803/2012, III състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР А.А.П. НАЧАЛНИК НА РДНСК ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН Председател и докладчик:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Решение от 21.5.2013г.
ОТМЕНЯ Заповед № РД-02-ЮЦР-207 от 17.09.2012г. на Началника на РДНСК “Южен Централен Район” – гр.Пловдив.  ОСЪЖДА РДНСК “Южен Централен Район” – гр.Пловдив, да заплати на А.А.П., ЕГН **********,***, сумата от 863 /осемстотин шестдесет и три/ лева, разноски по делото.    РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния Административен съд на РБългария в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.      
86 Административно дело No 3806/2012, VI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР К.Т.Ч.,
Д.В.М.
НАЧАЛНИК НА РДНСК ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН Председател и докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Решение от 17.5.2013г.
Отменя Заповед № ДК-02-ЮЦР-212/ 18.09.2012г. на Началник РДНСК, ЮЦР в частта й за разпоредено премахване на незаконен строеж – масивна постройка в УПИ № VIII -603, кв.47, по плана на с. Войнягово.  Отхвърля жалбата против Заповед № ДК-02-ЮЦР-212/ 18.09.2012г. на Началник РДНСК, ЮЦР в частта й за разпоредено премахване на незаконен строеж – масивна ограда в източната и североизточна част на УПИ № VIII - 603, кв.47, по плана на с. Войнягово.  Осъжда на РДНСК, ЮЦР да заплати на К.Т.Ч. и Д.В.М.,***, сумата от 480 лв. съдебни разноски.  Решението в отменителната част може да се обжалва пред Върховния Административен Съд, в 14-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.  Решението в частта за отхвърляне на жалбата е окончателно.  
87 Административно дело No 3818/2012, II състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР КАММЕКС АД КМЕТА НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Определение от 17.5.2013г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на “Каммекс” АД и прекратява производството по адм. дело № 3818/2012 г. по описа на Административен съд - Пловдив.  ОСЪЖДА Община Пловдив да заплати на “Каммекс” АД Пловдив разноски в размер на 200 лв., както следва: 50 лв. внесена ДТ за образуване на производството и 150 лв. адвокатско възнаграждение.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС от днес за явилите се страни и в 7-дневен срок от получаване на съобщение за неявилите се страни.  
88 Административно наказателно дело (К) No 3841/2012, XXII състав Наказателни касационни производства ДИСИ-9-ИВО ГЕОРГИЕВ ЕТ ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Решение (второ) от 17.5.2013г.
ОТХВЪРЛЯ молбата от 11.03.2013 г. на пълномощника на И.Д.Г., ЕГН **********, действащ като едноличен търговец под фирма ЕТ „Диси – 9 – Иво Георгиев“, с ЕИК 040544223, със седалище и адрес на управление: град Пловдив, ул.“Козница“ № 9а, за допълване на решение № 340 от 14.02.2013 г., постановено по к.н.а.д. № 3841 по описа на Административен съд Пловдив за 2012 година.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.    
89 Административно дело No 3869/2012, XI състав Дела от администр. характер - данъчни К.С.С. ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Решение от 8.5.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на К.С.С. с ЕТ „К.С. *** с ЕГН ********** с постоянен адрес ***, против Решение по жалба срещу Постановление за налагане на обезпечителни мерки № 387 от 19.11.2012 г.  ОСЪЖДА К.С.С. с ЕТ „К.С. *** с ЕГН ********** с постоянен адрес ***, да заплати на ТД на НАП гр. Пловдив разноски за юрисконсултско възнаграждение в размер на 150 лв.  Решението е окончателно.  
90 Административно дело No 3898/2012, VI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР С.А.С. НАЧАЛНИК НА РДНСК ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН Председател и докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Решение от 9.5.2013г.
Отменя Заповед № ДК-02-ЮЦР-243/ 05.10.2012г. на Началник РДНСК, ЮЦР.  Осъжда на РДНСК, ЮЦР да заплати на С.А.С.,*** сумата от 800 лв. /адв.възнаграждение/, 10 лв. – държавна такса и 200 лв. – депозит за в.л.  Решението може да се обжалва пред Върховния Административен Съд, в 14-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.  
91 Административно дело No 3901/2012, III състав Дела от администр. характер - данъчни КАСТЕЛ ЕКСПОРТ ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Решение от 18.5.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Кастел Експорт”ООД, ЕИК *********, гр.Карлово, ул.”Околовръстен път”№33, представлявано от Петър Ламбрев, против Ревизионен акт № 16251100103 от 04.06.2012г., издаден от Светослава Стефанова Канде-ва – главен инспектор по приходите в ТД на НАП – Пловдив, потвърден с Решение № 1459/21.11.2012г. на Директор Дирекция “ОУИ” – Пловдив при ЦУ на НАП, с който на “Кастел Експорт”ООД, ЕИК *********, гр.Карлово е установено задължение за корпоративен данък за довнасяне в размер на 117 431,61 лева за отчетната 2004г., с прилежащи лихви в размер на 104 748,56 лева, в следствие на увеличение на финансовия резултат на основание чл. 23 ал.2 т.13 от ЗКПО /отм./ във вр. с чл.15 ал.3 т.2 от ЗКПО /отм./ със сумата от 602 213,38 лева, като НЕОСНОВАТЕЛНА.  ОСЪЖДА “Кастел Експорт”ООД, ЕИК *********, гр.Карлово, ул.”Околовръстен път”№33, представлявано от Петър Ламбрев, да заплати на Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика” – гр. Пловдив, при ЦУ на НАП – гр.София, сумата от 5 093,60 /пет хиляди и деветдесет три лева и шестдесет стотинки/ лева, разноски по делото.    РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.  
92 Административно дело No 3959/2012, XV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР ДП НКЖИ ЖЕЛЕЗОПЪТНА СЕКЦИЯ СОФИЯ АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Председател и докладчик:
ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Решение от 13.5.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА” ЖЕЛЕЗОПЪТНА СЕКЦИЯ-СОФИЯ против Заповед № РД-18-8 от 11.03.2011г. на Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, с която на основание чл. 49 ал.1 от ЗКИР, е одобрена кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на гр. Сопот, община Сопот, обл. Пловдив, относно ПИ 71.320, ПИ 27.528, ПИ 71.321.     Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от получаване на съобщението.
93 Административно дело No 3977/2012, IV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР С.В.Р. НАЧАЛНИК НА РДНСК ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН Председател и докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Решение от 20.5.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.В.Р., ЕГН **********,***, против заповед № ДК-02-ЮЦР-380 от 15.11.2012 г. на началника на РДНСК ЮЦР, с която е наредено да бъде премахнат незаконен строеж: „Масивно стоманобетоново стълбище”, находящо се в УПИ ХІV-932, кв.66 по плана на град Кричим, с административен адрес: ул.”Лиляна Димитрова” № 22, град Кричим, с извършител С.В.Р..  ОСЪЖДА С.В.Р., ЕГН **********,***, да заплати на РДНСК Южен централен район сумата 150 (сто и петдесет) лева, юрисконсултско възнаграждение.  Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването.  
94 Административно дело No 3984/2012, XII състав Дела по КСО А.М.Б. ДИРЕКТОР НА РУСО ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Решение от 7.5.2013г.
ОТМЕНЯ Решение № 380/03.12.2012г. на Ръководителя на ТП на НОИ – гр.Пловдив и потвърденото с него Разпореждане № К – 48934/23.10.2012г. на Ръководителя на контрола по разходите на ДОО в ТП на НОИ – гр.Пловдив, с което е постановено събиране от А.М.Б., ЕГН ********** *** на сумата от 802, 11 лева, представляваща неправомерно получено плащане от държавното обществено осигуряване и сумата от 407, 75 лева лихви за забава, определени от датата на неправомерно полученото осигурително плащане, до датата на постановяване на оспореното разпореждане – 23.10.2012г.   ИЗПРАЩА преписката на Ръководителя на контрола по разходите на ДОО при Районно управление "Социално осигуряване" - гр. Пловдив за ново произнасяне по заявление – декларация за изплащане на парично обезщетение за отглеждане на малко дете на А.М.Б., ЕГН ********** *** на основание чл.53 от КСО, с вх.№ 15 - 153-01-00009700/01.06.2009г., при съблюдаване на дадените с настоящо решение указания по тълкуването и прилагането на закона.   ОСЪЖДА Районно управление "Социално осигуряване" - гр. Пловдив, да заплати на А.М.Б., ЕГН ********** ***, сумата от 420 /четири стотин и двадесет/ лева, представляваща сторените от последната разноски по производството.   РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14 /четиринадесет/ дневен срок от съобщаването на страните за постановяването му.  
95 Административно дело No 59/2013, XII състав Дела по КСО М.Р.Т. ДИРЕКТОР НА РУСО ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Решение от 7.5.2013г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на М.Р.Т. ***, против Решение № 382/05.12.2012 г. на Ръководителя на ТП на НОИ – гр. Пловдив, с което е отхвърлена като неоснователна жалба вх. № К-34282#5/07.11.2012 г., подадена от Т., против Разпореждане № К - 34282#4/23.10.2012 г. на Ръководителя на контрола по разходите на ДОО при ТП на НОИ – гр. Пловдив.    ОСЪЖДА М.Р.Т., ЕГН **********,***, да заплати на Районно управление "Социално осигуряване" - гр. Пловдив, сумата от 100 /сто/ лева, представляваща равностойността на осъществената юрисконсултска защита.    РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за постановяването му.    
96 Административно дело No 75/2013, VIII състав Дела от администр. характер - данъчни РОМЕДА БИЛД ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Решение от 28.5.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Ромеда Билд” ЕООД, със седалище и адрес на управление: ****, против Ревизионен акт с №131203224 от 04.10.2012г. на Г.Н.Ч.- старши инспектор по приходите в ТД- Пловдив на НАП, потвърден с Решение №1536 от 15.12.2012г. на директора на Д”ОУИ”, а понастоящем Д”ОДОП”, гр. Пловдив, при ЦУ на НАП, с който на жалбоподателя е отказано право на приспадане на данъчен кредит по ЗДДС в общ размер от 14 200,00 лв., начислени са законни лихви върху посочената сума в общ размер от 3 176,73 лв. и са начислени лихви за забава в размер от 947,34 лв.  ОСЪЖДА “Ромеда Билд” ЕООД, със седалище и адрес на управление: ****, да заплати на Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика”- Пловдив при ЦУ на НАП сумата от 816,48 лв. юрисконсултско възнаграждение.  Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  
97 Административно дело (К) No 81/2013, XXI състав Касационни производства Г.А.М. ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ АСЕНОВГРАД Председател:
ЯВОР И. КОЛЕВ Докладчик:
ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА
Решение от 17.5.2013г.
ОБЕЗСИЛВА решение № 447 от 24.10.2012год., постановено по гр.дело № 590/2012год. на Асеновградски районен съд, IV гр.с.  ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на Асеновградски районен съд.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.    
98 Административно дело No 86/2013, VIII състав Други административни дела РАЙТРАНС БЕСООЛУ ООД ДИРЕКТОР НА БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ УВИБР ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Решение от 9.5.2013г.
ОТМЕНЯ Акт за установяване на публично държавно вземане №14 от 12.11.2012г. на директора на Басейнова дирекция за управление на водите Източнобеломорски район- Пловдив, с който на “Райтранс Бесоолу” ООД, със седалище и адрес на управление: с. Александрово, община Павел баня, област Стара Загора, ул. “Братан” №23, е определена такса за правото на използване на минерална вода за периода 01.09.2007г. – 31.12.2011г. в общ размер от 201 618,88 лв. по Разрешително за водовземане от минерална вода №01610061 от 02.08.2007г. на министъра на околната среда и водите.  ОСЪЖДА Басейнова дирекция за управление на водите Източнобеломорски район- Пловдив да заплати на “Райтранс Бесоолу” ООД, със седалище и адрес на управление: с. Александрово, община Павел баня, област Стара Загора, ул. “Братан” №23, сумата от 308,10 лева, представляваща направените по делото разноски.  Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  
99 Административно наказателно дело (К) No 95/2013, XXII състав Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ ВИНАРСКА ИЗБА РОЗОВА ДОЛИНА АД Председател:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА Докладчик:
ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Решение от 18.5.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 221 от 05.12.2012г., постановено по НАХД № 567/ 12012г. по описа на Карловски районен съд.  Решението е окончателно.  
100 Административно дело No 137/2013, VI състав Дела от администр. характер - данъчни ТИЙМ ГРИЙН ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Решение от 28.5.2013г.
Отменя Ревизионен акт № 161202594/24.09.2012г. издаден от гл.инспектор по приходите в ТД на НАП - Пловдив, потвърден с Решение № 1530/13.12.2012г. на Директора на Дирекция “ ОУИ “- Пловдив при ЦУ на НАП, сега дирекция “ОДОП” за отказано право на приспадане на данъчен в размер на 134 375.72 лв., с начислени лихви.  Осъжда Дирекция “ОУИ” – Пловдив, сега дирекция “ОДОП” да заплати на “ТИЙМ ГРИЙН” ЕООД, гр. Пловдив, ул. „Гео Милев“ № 34, ет.4, представлявано от управителя А.Т. сумата от 4 050 лв. /общо/ разноски по делото – 50 лв. – държавна такса, 350 лв. – депозит за в.л., 3650 лв. – адвокатски хонорар.  Решението може да се обжалва пред Върховния Административен Съд, в 14-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.  
101 Административно дело No 156/2013, IV състав Дела от администр. характер - данъчни ЧАКЪРОВ-РАДИЧ ЙОРДАНОВ ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Решение от 27.5.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Р.В.Й., ЕГН **********,***, действащ като едноличен търговец под фирма ЕТ “Чакъров – Радич Йорданов”, с ЕИК 020889322, със седалище и адрес: град Хасково, ул.”Македония” № 43, против ревизионен акт № 241004693 от 14.03.2011 г., издаден от Е.С.Ц., главен инспектор по приходите при ТД Пловдив на НАП, потвърден с решение № 473 от 02.06.2011 г. на директора на Дирекция ”Обжалване и управление на изпълнението” Пловдив при ЦУ на НАП в частта за отказан данъчен кредит в размер на 27 318,24 лева и лихви в размер на 4 118,12 лева, допълнителен данък по чл.48 ЗДДФЛ в размер на 3 403,62 лева и лихви в размер на 1 022,89 лева.  ОСЪЖДА Р.В.Й., ЕГН **********,***, действащ като едноличен търговец под фирма ЕТ “Чакъров – Радич Йорданов”, с ЕИК 020889322, със седалище и адрес: град Хасково, ул.”Македония” № 43, да заплати на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ (преди Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението”; сменено наименование съгласно § 44, т.2 от ПЗР на ЗИД на ЗДДС, ДВ, бр.94 от 30.11.2011 г.) град Пловдив при ЦУ на НАП сумата 1167 ( хиляда сто шестдесет и седем) лева, юрисконсултско възнаграждение.  Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването на страните.    
102 Административно дело No 166/2013, VII състав Дела по ЗСП В.А.М. ДИРЕКТОР НА ДСП ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Решение от 7.5.2013г.
ОТМЕНЯ Заповед №И-02-10210/30.11.2012г. на Директор Дирекция “Социално подпомагане” – Пловдив, потвърдена с решение №РД01-368/28.12.12г. на Директор РДСП – Пловдив, с която е отказано отпускането на В.А.М. *** на еднократна помощ по чл.8в от Закона за семейни помощи за деца/ЗСПД/ по нейна молба – декларация вх. №И-02-10210/16.11.2012г.  ИЗПРАЩА административната преписка по молба – декларация вх. №И-02-10210/16.11.2012г. на В.А.М. *** – на Директор Дирекция “Социално подпомагане” – Пловдив, при спазване на указанията по тълкуването и прилагането на закона, дадени с настоящото съдебно решение.  ОСЪЖДА Дирекция “Социално подпомагане” – Пловдив с адрес на призоваване гр.Пловдив, бул.“Руски”№13 да заплати на В.А.М. *** сумата от 300/триста/ лева разноски по делото.    РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.    
103 Административно дело No 173/2013, XII състав Други административни дела Г.Л.С. КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Решение от 9.5.2013г.
ОТМЕНЯ Решение № 12 ДОИ 59/2/07.01.2013г. на Секретаря на Община – Пловдив, в частта му, в която на Г.Л.С. ***, е отказано предоставяне на достъп до обществена информация по т.7 от заявлението му за достъп до обществена информация с вх.№ 12 ДОИ 59/10.12.2012г. на Община – Пловдив.    ИЗПРАЩА преписката на Кмета на Община – Пловдив за ново произнасяне по т.7 от подаденото от Г.Л.С. *** заявление за достъп до обществена информация, с вх.№ 12 ДОИ 59/10.12.2012г. на Община – Пловдив съобразно указанията, дадени в мотивната част на настоящото решение.    ОПРЕДЕЛЯ 14 – дневен срок за произнасяне на административния орган, считано от получаване на административната преписка.    ОСЪЖДА Община - Пловдив да заплати на Г.Л.С. ***, сумата в размер на 460 (четиристотин и шестдесет) лева, съставляваща сторените разноски по производството.    РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване по реда на Глава Дванадесета от АПК пред Върховния административен съд в 14 – дневен срок от съобщаването на страните за постановяването му.      
104 Административно дело No 227/2013, XV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Р.К.Д. НАЧАЛНИК НА РДНСК ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН Председател и докладчик:
ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Решение от 13.5.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Р.К.Д., ЕГН ********** ***, депозирана чрез пълномощника Л.Н.Г., против Заповед № ДК-02-ЮЦР-407 от 20.11.2012г. на Началника на РДНСК ЮЦР, с която на основание чл. 225 ал.1 от ЗУТ във вр. с чл. 222 ал.1 т.10 от ЗУТ е наредено да се премахне незаконен строеж: “бетонови основи”, изграден между УПИ ХХII-213 и УПИ V-841, кв. 21 по плана на с. Скутаре, с административен адрес: ***   ОСЪЖДА Р.К.Д., ЕГН ********** *** да заплати в полза на РДНСК ЮЦР сумата в размер от 150лв. /сто и петдесет лева/.   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
105 Административно дело No 236/2013, XVIII състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Р.Л.Б. НАЧАЛНИК НА РДНСК ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН Председател и докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Определение от 22.5.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Р.Л.Б.,*** срещу Заповед № ДК-02-ЮЦР-421/23.11.2012 година на Началника на РДНСК – ЮЦР, с която е наредено да бъде премахнат незаконен строеж – “Стопанска постройка – краварник” , находящ се в Урегулиран поземлен имот /УПИ/ V-273, кв.43 по плана на село Чешнегирово, с административен адрес улица “Стара планина” № 5, Община Садово, Област Пловдив – с извършител Р.Л.Б..  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 236/2013 година по описа на Административен съд-Пловдив, ХVІІІ състав.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 7- дневен срок от днес за страните.
106 Административно дело No 241/2013, XVIII състав Дела от администр. характер - данъчни ЗДРАВЕ-МАЯ ИЛИЕВА ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ЙОРДАН Р. РУСЕВ
Решение от 31.5.2013г.
ОТМЕНЯ по жалба на М.В. И., в качеството й на ЕТ “Здраве-М.И.” с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление ***, Ревизионен акт № 261203524/05.10.2012г., издаден от В.Т.С. – ст. инспектор по приходите при ТД на НАП - гр. Пловдив, офис Ст.Загора, потвърден в обжалваната част с решение № 1563/21.12.2012г. на Директора на Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението“ - гр. Пловдив /сега дирекция“Обжалване и данъчно-осигурителна практика“/, относно допълнително начислен ДДС в размер на 79132,11лв., ведно с прилежащите лихви в размер на 26518,35лв., данък по чл. 35 от ЗОДФЛ/отм./ в размер на 303,40лв., ведно с прилежащите лихви в размер на 206,63лв.  ОСЪЖДА Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика“-Пловдив при ЦУ на НАП да заплати на М.В. И., в качеството й на ЕТ “Здраве-М.И.” с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление *** сумата в размер на 3850лв. (три хиляди осемстотин и петдесет лева), разноски по делото.  Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за постановяването му.  
107 Административно дело No 305/2013, V състав Дела от администр. характер - данъчни МАВРОВ-2005 ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Решение от 10.5.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “ Мавров - 2005” ООД, ЕИК 126653237, със седалище и адрес на управление в гр. Свиленград , ул. Комуна № 31 , представлявано от Маргарита Димитрова Стойновска срещу РА № 261202663 / 17.10.2012г., издаден от главен инспектор по приходите към ТД на НАП гр.Пловдив, потвърден с Решение № 1582 / 27.12.2012г. на Директор Дирекция „ОУИ“ /настояща „ОДОП“/ при ЦУ на НАП, с който за определени данъчни задължения - ДОО в размер на 1582,90 лв. и лихва 436,22 лв., ЗО в размер на 653,71 лв.и лихва 86,89 лв., ДЗПО-УПФ в размер на 234,76 лв. и лихва 43,40 лв.  ОСЪЖДА “ Мавров - 2005” ООД, ЕИК 126653237 да заплати на Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика” – Пловдив при ЦУ на НАП сумата от 322,22 / триста двадесет и два лева и 22 ст./ лева юрисконсултско възнаграждение.  Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от получаване на съобщението за изготвянето му с препис за страните.  
108 Административно дело No 308/2013, XVIII състав Дела по ЗМВР Г.С.С. ДИРЕКТОР НА ОП ПАРКИРАНЕ И РЕПАТРИРАНЕ ПРИ ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Решение от 22.5.2013г.
ОБЯВЯВА незаконосъобразността на ПАМ- принудително задържане на пътно превозно средство, управлявано от Г.С.С., представляващо лек автомобил, марка “БМВ”, с рег.№****, на 25.01.2013г. на ул. “Скайлер”/”Софроний Врачански” срещу №3, гр. Пловдив, за което е съставен Констативен протокол за принудително блокиране серия №214 от служител на ОП “Паркиране и репатриране”, гр. Пловдив.  ОСЪЖДА община Пловдив да заплати на Г.С.С. сумата от общо 310,00 лева, представляваща направените по делото разноски.  Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  
109 Административно дело No 311/2013, III състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ГРАЖДАНСКИ КОНТРОЛ-ЗАЩИТА НА ЖИВОТНИТЕ,
М.Д.Н.,
П.Е.В.
КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ,
ГЛАВНИЯ АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ
Докладчик:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Определение от 30.5.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Сдружение с нестопанска цел “Граждански контрол – защита на животните”, БУСТАТ *********, гр.Пловдив, ул. ”Найден Геров”№17, вх.А, ет.3, ап.7, против Заповед № 13-ОА-55 от 10.01.2013г. на Кмета на Община Пловдив.  ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Сдружение с нестопанска цел “Граждански контрол – защита на животните”, БУСТАТ *********, гр.Пловдив, ул. ”Найден Геров”№17, вх.А, ет.3, ап.7; на М.Д.Н., ЕГН **********,***, и на П.Е.В., ЕГН **********,***, против Разрешение за строеж № 2 от 10.01.2013г. на Главния архитект на Община Пловдив, и  ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 311/2013г. по описа на Административен Съд – Пловдив, Първо отделение, ІІІ състав.    ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.      
110 Административно дело No 316/2013, XVIII състав Дела от администр. характер - данъчни ЛЮБОМИР КОСТОВ СС ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ЙОРДАН Р. РУСЕВ
Решение от 27.5.2013г.
ОТМЕНЯ по жалба на Л.Х.К. като ЕТ Л.К-СС", ЕГН ********** *** Ревизионен акт (РА) № 161203734 от 11.10.2012г., издаден от М.Г.Д.- инспектор по приходите в Териториална дирекция (ТД) на Националната агенция за приходите (НАП), гр. Пловдив, ИРМ-Ст.Загора, потвърден с Решение № 18 от 08.01.2013г. на директора на Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика” (Д”ОДОП”), гр. Пловдив, при Централно управление (ЦУ) на НАП, с който е начислен ДДС в размер на 3399,27 лв. и прилежащи лихви 358,45лв., като незаконосъобразен.  Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  
111 Административно дело No 361/2013, VIII състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР П.Д.Г.,
М.Д.Г.
КМЕТА НА ОБЩИНА ХИСАРЯ Докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Определение от 31.5.2013г.
ОТМЕНЯ определението за даване ход на делото по същество.  ОСТЯВА БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на П.Д.Г. и М.Д.Г.,***, против Заповед №РД-06-449 от 01.11.2005г. на кмета на община Хисаря, с която е одобрено изменение на действащия кадастралния план на град Хисаря, като в графичната част към плана за ПИ №852 сграда 01 се раздели на две сгради: 01 и 05, по данните от геодезическото заснемане и по зелената линия и надписи на приложената скица; в списъка на сградите за сграда 01 да се направи запис ПЖ с площ от 65 м2, собственост на И.П.Ч. и Димитър Николов Г., а за сграда 05 се запише ПЖ с площ 83 м2, собственост на И.П.Ч..  ПРЕКРАТЯВА производството по делото.  Определението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.    
112 Административно дело No 366/2013, XV състав Дела от администр. характер - данъчни КАРЛОВСКА МЕЧТА ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Решение от 29.5.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „КАРЛОВСКА МЕЧТА” ООД, с ЕИК ***, представлявано от Е.Т.Ц. против Ревизионен акт № 161201147 от 13.08.2012 г., издаден от П.К.К. - главен инспектор по приходите в ТД на НАП-Пловдив, с който допълнително е начислен ДДС в размер на 48 740.00лв и са начислени прилежащи лихви -11 330.79лв.     ОСЪЖДА „КАРЛОВСКА МЕЧТА” ООД, със седалище и адрес на управление: ***, представлявано от Е.Т.Ц. да заплати на Национална агенция за приходите – Дирекция “Обжалване и данъчноосигуритална практика” - Пловдив сумата от 1851.40лв. /хиляда осемстотин петдесет и един лева. 40 стотинки/.     Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  
113 Административно дело No 375/2013, IV състав Други административни дела Д.Г.И. ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ ДАИ ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Решение от 27.5.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.Г.И., ЕГН **********,***, против заповед № РД-14-23-221 от 25.01.2013 г. на началника на сектор КАНД в Областен отдел „Контролна дейност – ДАИ” Пловдив.  Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването.  
114 Административно дело No 380/2013, V състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР А.В.К. КМЕТ НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Председател и докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Решение от 9.5.2013г.
ОТМЕНЯ по жалба на А.В.К.,*** Заповед № A-209 / 04.02.2013г. издадена от Кмета на Община Асеновград, с която на основание чл.224а, ал.1 от ЗУТ е спряно строителството на строеж "Къща за гости", в имот №12992.30.22 по плана на с. Врата, Община Асеновград, с извършител А.В.К..*** да заплати на А.В.К. с ЕГН ********** сумата от 610 (шестстотин и десет) лева, съдебни разноски по делото.  Решението е окончателно .  
115 Административно дело No 382/2013, XV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР А.И.П.,
В.А.П.
КМЕТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ Председател и докладчик:
ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Решение от 27.5.2013г.
ОТМЕНЯ Заповед № РД-05-26 от 15.01.2013г. на Кмета на Община Хисаря, с която на основание §4 ал.1 т.2 от ЗКИР, чл. 62, ал.5 от Наредба №3 от 2005г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и регистри е одобрена поправка на действащия кадастрален план на гр. Хисаря, кв. Миромир, обл. Пловдивска, одобрен със Заповед № РД-02-14-2292 от 29.12.2000г. на северната имотна граница на ПИ № 2972/граничеща с улицата-тупик/, съответстваща на границата по КРП на кв. Миромир от 1961г., по който план собствениците на ПИ № 2972 са се снабдили с документ за собственост-НА № 8, т.V от 1986г. и съгласно зелените линии и надписи и зачерквания на скицата към графичната част на констативния акт.     ОСЪЖДА Община Хисаря да заплати в полза на А.И. П.,*** и от В.А.П., ЕГН ********** *** сумата в размер на 770 лв. /седемстотин и седемдесет лева/.     Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от получаване на съобщението.    
116 Административно дело No 383/2013, XI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Г.А.М. НАЧАЛНИК СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ,КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Председател и докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Решение от 23.5.2013г.
ОТМЕНЯ Заповед № Д-14-16-1753/15.12.2012 г. на Началника на СГКК-гр.Пловдив, с която е одобрено изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Пловдив, одобрени със заповед № РД-18-48/03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК.   Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 - дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  
117 Административно дело No 395/2013, XV състав Дела по КТ, ЗДСл, ЗМВР и ЗСВ И.Т.Д. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПРИ ОД НА МВР П-В Председател и докладчик:
ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Решение от 27.5.2013г.
ОТМЕНЯ Заповед № 14005 от 10.11.2012г. на ВРИД началник сектор ПП към ОДМВР-Пловдив.     ОСЪЖДА ОД на МВР-Пловдив да заплати в полза на И.Т.Д., ЕГН **********,*** сумата в размер на 310лв. /триста и десет лева/.   Решението може да се обжалва, в 14-дневен срок от съобщаването му, пред Върховния административен съд.  
118 Административно наказателно дело (К) No 435/2013, XXI състав Наказателни касационни производства М.П.К. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПЛОВДИВ СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Председател:
ЯВОР И. КОЛЕВ Докладчик:
ЯНКО А. АНГЕЛОВ
Решение от 17.5.2013г.
ОТМЕНЯ Решение № 3185 от 15.12.2012 година, постановено по НАХД № 7101 от 2012 година по описа на Районен съд – Пловдив, І наказателен състав, с което решение е потвърдена наложената глоба по електронен фиш серия К № 0305385, издаден от ПП към ОДМВР – Пловдив, като вместо него постановява,  ОТМЕНЯ Електронен фиш серия К № 0305385, издаден от ПП към ОД на МВР – Пловдив.  Решението е окончателно.
119 Административно наказателно дело (К) No 439/2013, XXI състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ ДАИ ПЛОВДИВ ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ-ПЛОВДИВ АД Председател:
ЯВОР И. КОЛЕВ Докладчик:
ЯНКО А. АНГЕЛОВ
Решение от 16.5.2013г.
ОСТАВЯ в сила съдебно Решение № 110 от 15.01.2013 година, постановено по НАХД № 6571 от 2012 година по описа на Районен съд – Пловдив, ХХІV наказателен състав, с което решение е отменено НП № 36-0000946/11.09.2012г. на Началник сектор “КАНД” в областен отдел “КД - ДАИ” Пловдив.   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.  
120 Административно наказателно дело (К) No 455/2013, XXII състав Наказателни касационни производства В.Е.Й. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ КАРЛОВО КЪМ ОД НА МВР-ПЛОВДИВ Председател:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА Докладчик:
ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Решение от 18.5.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 3 от 07.01.2013г., постановено по НАХД № 601/ 2012г. по описа на Карловски районен съд.  Решението е окончателно.  
121 Административно дело No 456/2013, XV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Ш.Х. КМЕТ НА РАЙОН ЗАПАДЕН-ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Решение от 29.5.2013г.
  ОТМЕНЯ Заповед № РД-09-49 от 01.02.2013г. на Кмета на Район „Западен” Община Пловдив.   ОСЪЖДА Район „Западен” Община Пловдив да заплати в полза на Ш.Х. *** сумата в размер на 130 лв. /сто и тридесет лева/.     Решението е окончателно.
122 Административно дело No 473/2013, XI състав Дела от администр. характер - данъчни ЕКО-ХИДРО-90 ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Решение от 8.5.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Еко-хидро-90“ООД със седалище и адрес на управление гр.********, представлявано от управителя Г.С.Д., против РА № 16251200309/25.10.2012 г., издаден от С.С.К. – гл.инспектор по приходите при ТД на НАП, потвърден с Решение № 56/22.01.2013г. на Директора на Дирекция „ОДОП“гр.Пловдив.     ОСЪЖДА „Еко-хидро-90“ООД със седалище и адрес на управление гр.********, представлявано от управителя Г.С.Д. да заплати на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ – гр.Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, сумата в размер на 3 844 /три хиляди осемстотин четиридесет и четири/ лева, представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.   Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  
123 Административно дело No 483/2013, VI състав Дела от администр. характер - данъчни РУМЕН ГЕОРГИЕВ-ГЛОБАЛ ГЕО ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Решение от 16.5.2013г.
Отменя Ревизионен акт № 241203445/25.10.2012г., издаден от гл.инспектор по приходите в ТД на НАП - Пловдив, офис Смолян, в потвърдената част с Решение № 53/21.01.2013г. на Директора на Дирекция “Обжалване и данъчно – осигурителна практика“ - Пловдив при ЦУ на НАП, относно непризнат данъчен кредит в размер на 34 952,15 лв., ведно с прилежащите лихви в размер на 29 523,56 лв. за данъчен период м. 12.2004г., допълнително определен данък по чл. 35 от ЗОДФЛ /отм./ в размер на 51 164,50 лв., ведно с прилежащите лихви в размер на 45 952,01 лв. за 2004г. и задължителни осигурителни вноски – за ДОО в размер на 1 320,45 лв., ведно с прилежащите лихви в размер на 2 207,86 лв., за ДЗПО в размер на 160,79 лв., ведно с прилежащите лихви в размер на 268,85 лв. и за ЗО в размер на 321,58 лв., ведно с прилежащите лихви в размер на 294,90 лв.   Осъжда Дирекция “ОДОП” – Пловдив да заплати на Румен Желев Георгиев с ЕТ „РУМЕН ГЕОРГИЕВ – ГЛОБАЛ ГЕО“, гр. Стара Загора, сумата от 7050 лв. съдебни разноски.  Решението може да се обжалва пред Върховния Административен Съд, в 14-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.  
124 Административно дело No 486/2013, VI състав Дела от администр. характер - данъчни К.А.К. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ" ПРИ ОБЩИНА ПЛОВДИВ Докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Определение от 8.5.2013г.
Отхвърля жалбата против отговор с изх.№ 12 СГ 805/29.01.2013г. на Директор Дирекция “МДТ” при Община Пловдив, с който не е уважена жалба вх. № 12 СГ 805/27.12.2012 г. на К. А. К..  Определението е окончателно.  
125 Административно наказателно дело (К) No 502/2013, XXII състав Наказателни касационни производства Й.Г.Ш. АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Председател:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА Докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Решение от 17.5.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 3139 от 13.12.2012г. постановено по нахд № 6817 / 2012г. по описа на Районен Съд – гр. Пловдив, ХХ-ти наказателен състав.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
126 Административно наказателно дело (К) No 510/2013, XXIII състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ БИЛДИНГ ИНВЕСТ ГРУП ООД Председател и докладчик:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Решение от 10.5.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 14 от 03.01.2013 г. по НАХД № 4286/ 2012 г. по описа на Районен съд – Пловдив.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.  
127 Административно наказателно дело (К) No 512/2013, XXII състав Наказателни касационни производства СМАРТ 2055 ЕООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ Председател:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА Докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Решение от 17.5.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 129 от 16.01.2013г., постановено по НАХД № 7033 / 2012г. по описа на Районен съд - гр. Пловдив, ХIV-и наказателен състав.  Решението е окончателно.  
128 Административно наказателно дело (К) No 513/2013, XXII състав Наказателни касационни производства Й.Г.Ш. АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Председател:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА Докладчик:
ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Решение от 18.5.2013г.
ОТМЕНЯ Решение № 3178 от 15.12.2012г., постановено по НАХД № 6813/ 2012г. по описа на Районен съд - гр. Пловдив, и вместо него постанови:  ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 11010304 от 06.07.2012г. на Директора на Агенцията за държавна финансова инспекция-София, с което на Й.Г.Ш., е наложено административно наказание “глоба” в размер на 2000 лв. на основание чл.131, ал.3 от Закона за обществените поръчки за нарушение по чл.42, ал.1, т.2 от Закона за обществените поръчки.  Решението е окончателно.  
129 Административно дело No 519/2013, X състав Дела от администр. характер - данъчни БИТОВА ЛАЙТ ГАЗ ЕООД ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ЯНКО А. АНГЕЛОВ
Решение от 9.5.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Битова лайт газ”ЕООД, с ЕИК 200650676, с адрес на управление: гр. Пловдив, ул.“Севастопол” №17, против Заповед № 35072-F034860 от 23.01.2013 година, издадена от Зам.териториален директор на ТД на НАП – гр. Пловдив, с която е наложена принудителна административна мерка /ПАМ/ по отношение на дружеството, чрез запечатване на обект – МПС – Фиат “Скудо” с рег.№ Х9070 АН.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 /четиринадесет/ дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  
130 Административно дело No 537/2013, VI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР ОБЩИНА АСЕНОВГРАД НАЧАЛНИК НА СЛУЖБАТА ПО ГЕОДЕЗИЯ,КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Председател и докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Решение от 28.5.2013г.
Отхвърля жалбата на Община Асеновград, представлявана от Кмета против Отказ за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Бачково, Община Асеновград изх. № 09-33951/18.01.2013г. на Началник СГКК-Пловдив.  Осъжда Община Асеновград да заплати на Бачковска ставропигиална Света обител “Успение Богородично” – Бачковски манастир сума от 506 лв. - общо съдебни разноски.  Решението може да се обжалва пред Върховния Административен Съд, в 14-дневен срок от съобщението за постановяването му.  
131 Административно наказателно дело (К) No 539/2013, XXI състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ГЕНРИ-ОЛГА ГЕНКОВА ЕТ Председател:
ЯВОР И. КОЛЕВ Докладчик:
ЯНКО А. АНГЕЛОВ
Решение от 16.5.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 15 от 15.01.2013 година, постановено по НАХД № 757 от 2012 година по описа на Районен съд – Карлово, ІІІ наказателен състав, с което решение е отменено НП № 15458-F011851/27.08.2012г. на директора на ТД на НАП – Пловдив.   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.  
132 Частно административно дело (К) No 549/2013, XXII състав Частни касационни производства ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛЪКИ Председател:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА Докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Определение от 17.5.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА протоколно определение от 25.10.2012г., постановено по АД № 7805 / 2012г. по описа на Районен съд - гр. Пловдив, 14 – ти граждански състав.  Определението е окончателно.  
133 Административно дело No 557/2013, XII състав Дела по ЗАдм Й.П.М. КМЕТ НА ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА Докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Определение от 28.5.2013г.
ОТМЕНЯ протоколно определение от 10.05.2013г., с което е даден ход на делото за разрешаване по същество.   ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба, депозирана от Й.П.М. *** против отказ за издаване на удостоверение за идентичност, обективиран в писмо изх.№ 181/18.01.2013г. на Кмета на Община – Перущица.   ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 557 по описа на Пловдивския административен съд за 2013 година.   ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в седемдневен срок от съобщението до страните.  
134 Административно дело No 562/2013, XIV състав Дела по КТ, ЗДСл, ЗМВР и ЗСВ М.И.П. НАЧАЛНИК РПУ ПЪРВОМАЙ Председател и докладчик:
ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА
Решение от 10.5.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.И.П. ***, против заповед рег. № ЯЗ/п-19 от 15.01.2013 г. на началника на РУ „Полиция” – гр. Първомай при ОД на МВР Плодив, с която на жалбоподателя е отказано издаване на разрешение за съхранение и продължаване на срока на разрешението за носене и употреба на късоцевно огнестрелно оръжие, както и е разпоредено изземването на притежаваното от същия оръжие.   Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от получаването на съобщение за това с препис за страните.
135 Административно наказателно дело (К) No 569/2013, XIX състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ ДАИ ПЛОВДИВ И.Л.В. Председател и докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Решение от 16.5.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 3104 от 11.12.2012 г., постановено по НАХД №6929/2012 г. на ПРС, с което е отменено НП №36-000045 от 20.04.2012 г. на Началник ОО“КД-ДАИ“ гр.Пловдив, с което на И.Л.В. на основание чл.93, ал.1, т.1 от ЗАвП е наложено административно наказание глоба в размер на 1 500 лева за нарушение на чл.66 т.4 от Наредба №33 от 03.11.1999 г. на МТ.      РЕШЕНИЕТО е окончателно.    
136 Административно наказателно дело (К) No 570/2013, XXI състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ А.Н.Н. Председател и докладчик:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Решение от 17.5.2013г.
ОТМЕНЯ съдебно решение №78 от 15.11.2012г. по н.а.х. дело №5788 2012г. по описа на Районен съд – Пловдив VІІ н. състав, с което е отменено издаденото от Директор Дирекция “Контрол” в ТД на НАП – Пловдив наказателно постановление/НП/ №9569 – F003755/03.07.2012г., с което е наложено на основание чл.180 ал.2 ЗДДС на А.Н. *** административно наказание – “Глоба” в размер на 1 211,67 лева за извършено от нея нарушение на чл.180 ал.1 ЗДДС, КАТО ВМЕСТО ТОВА ПОСТАНОВЯВА :   ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление/НП/ №9569 – F003755/ 03.07.2012г., издадено от Директор Дирекция “Контрол” в ТД на НАП – Пловдив, с което е наложено на основание чл.180 ал.2 ЗДДС на А.Н. *** административно наказание – “Глоба” в размер на 1 211,67 лева за извършено от нея нарушение на чл.180 ал.1 ЗДДС.    РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.  
137 Административно наказателно дело (К) No 573/2013, XIX състав Наказателни касационни производства С.П.Т. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ ТРУД Председател:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА Докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Решение от 16.5.2013г.
ОТМЕНЯ Решение № 100 от 14.01.2013 г. на Районен съд гр. Пловдив, ХХVІ н.с. постановено по н.а.х.д. № 8054 по описа за 2012 г. на същия съд, като вместо него ПОСТАНОВЯВА:  ОТМЕНЯ Наказателно постановление /НП/ № К-1551 от 20.12.2010 г. на Началника на РУ “Полиция” – Труд при ОД на МВР – Пловдив, с което на С.П.Т.,***, на основание чл. 183, ал. 1, т. 1 от ЗДвП, са наложени ДВЕ ГЛОБИ по 10 лв. за нарушение на чл. 100, ал. 1, т. 1 и т. 2 от същия закон и на основание чл. 181, т. 1, предл. 5 от ЗДвП, е наложена ГЛОБА в размер на 50 лв. за нарушение на чл. 147, ал. 1 от същия закон.    Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.    
138 Административно наказателно дело (К) No 574/2013, XXII състав Наказателни касационни производства МИБОРТА ЕООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ Председател:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА Докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Решение от 17.5.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 160 от 15.11.2012г., постановено по НАХД № 5560 / 2012г. по описа на Районен съд - гр. Пловдив, VII-ми наказателен състав .  Решението е окончателно.  
139 Административно наказателно дело (К) No 575/2013, XXI състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ ДАИ ПЛОВДИВ Д.М.Д. Председател:
ЯВОР И. КОЛЕВ Докладчик:
ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА
Решение от 17.5.2013г.
  ОСТАВЯ В СИЛА решение № 200 от 25.01.2013 г., постановено по н.ах.д.№ 6838 по описа за 2012г. на Районен съд – Пловдив  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.    
140 Административно дело (К) No 576/2013, XXIV състав Касационни производства С.Т.И. ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ Докладчик:
ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Решение от 14.5.2013г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 4484 от 05.12.2012 г. на Пловдивския районен съд, постановено по АД № 8986 по описа на същия съд за 2012г.     РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.  
141 Административно наказателно дело (К) No 577/2013, XXI състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ДИМИТЪР СЛАВОВ КОМЕРСИАЛ ЕТ Председател:
ЯВОР И. КОЛЕВ Докладчик:
ЯНКО А. АНГЕЛОВ
Решение от 16.5.2013г.
ОСТАВЯ в сила съдебно Решение № 142 от 17.01.2013 година, постановено по НАХД № 7151 от 2012 година по описа на Районен съд – Пловдив, Х наказателен състав, с което решение е отменено НП № 61862-S012989/24.02.2012г. на Заместник териториален директор на ТД на НАП – Пловдив.   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.    
142 Административно наказателно дело (К) No 580/2013, XXII състав Наказателни касационни производства ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА ЕМ ДЖИ ХОЛИДЕЙ ООД Председател:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА Докладчик:
ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Решение от 17.5.2013г.
ОТМЕНЯ Решение № 2706, постановено по НАХД № 4276/ 2012г. по описа на Пловдивски районен съд и вместо него постанови:  ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 119/2011 от 27.04.2012 г. на Председателя на Държавната комисия по хазарта, с което на „Ем Джи Холидей” ООД гр. Пловдив е наложено административно наказание имуществена санкция от 900 лева на основание чл.91, ал.2, вр. с ал.1 от ЗХ /отм./ за нарушение на чл.12 от Общите задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни игри с игрални автомати, приети от ДКХ на основание чл.18, ал.1, т.4 от ЗХ /отм./.   Решението е окончателно.  
143 Административно наказателно дело (К) No 583/2013, XIX състав Наказателни касационни производства ОРХИДЕЯ-БОЙКА ПАВЛОВА ЕТ ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА Докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Решение от 15.5.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение 106 от 14.01.2013 г. на Пловдивски районен съд, Х н.с., постановено по НАХД № 4582 по описа на същия съд за 2012 г.    Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.    
144 Административно наказателно дело (К) No 584/2013, XX състав Наказателни касационни производства Т.Д.Т. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПЛОВДИВ СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Председател и докладчик:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Решение от 10.5.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 133/ 17.01.2013 г. по НАХД № 6045 по описа за 2012 г. на РС - Пловдив.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.  
145 Административно наказателно дело (К) No 588/2013, XIX състав Наказателни касационни производства АНАСТАСИЯ НИКОЛОВА ЕТ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ - ПЛОВДИВ Председател:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА Докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Решение от 16.5.2013г.
 ОТМЕНЯ Решение № 164 от 22.01.2013 г. постановено по НАХД № 7705 по описа за 2012 г. на Пловдивския районен съд, като вместо него ПОСТАНОВЯВА:  ОТМЕНЯ Наказателно постановление № І-1462 от 12.09.2012 г. на Директора на ОДБХ - Пловдив, с което на ЕТ “АНАСТАСИЯ НИКОЛОВА”, ЕИК 115844839, със седалище и адрес на управление с. Пъдарско, ул. “16-та” № 23, общ. Брезово, обл. Пловдив, представлявано от собственика Анастасия Георгиева Николова, на основания чл. 48, ал. 2 от Закона за храните е наложена ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ в размер на 1000 /хиляда/ лв. за нарушение на чл. 15, ал. 2 от същия закон.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.    
146 Административно наказателно дело (К) No 593/2013, XX състав Наказателни касационни производства ФРЕШ БРАНД ООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Решение от 10.5.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 3070/ 06.12.2012 г. по НАХД № 7138 по описа за 2012 г. на РС - Пловдив.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.    
147 Административно наказателно дело (К) No 595/2013, XXII състав Наказателни касационни производства ОБЩИНА КАРЛОВО К.С.К. Председател:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА Докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Решение от 17.5.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА С Решение № 13 от 14.01.2013г., постановено по нахд № 725 / 2012г. по описа на Районен Съд – гр. Карлово, III - ти наказателен състав.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
148 Административно наказателно дело (К) No 596/2013, XXIV състав Наказателни касационни производства ДИАНА ДРАГАНОВА-700 ЕООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ Председател:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ Докладчик:
ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Решение от 14.5.2013г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 14 от 23.01.2013 г. на Асеновградския районен съд, постановено по НАХД № 740 по описа на същия съд за 2012г. в оспорената част относно наложена имуществена санкция в размер на 500лв./петстотин лева/ за нарушение по чл. 55 ал.1 от ЗТ/отм/.     РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.  
149 Частно административно дело No 607/2013, XVII състав Частни администр. дела РИЛА 98 АД ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Определение от 18.5.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “РИЛА 98” АД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от Изпълнителния Директор В.Д.Й., против Решение № 36/28.01.2013 г. на Директора на ТД на НАП гр. Пловдив.  ОСЪЖДА “РИЛА 98” АД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от Изпълнителния Директор В.Д.Й., да заплати на Териториална дирекция на НАП гр. Пловдив, сумата от 100,00 лв. (сто лева) – възнаграждение за осъществена юрисконсултска защита.    Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
150 Административно наказателно дело (К) No 614/2013, XIX състав Наказателни касационни производства БЛУ БЕЛ ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател и докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Решение от 16.5.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 16/28.01.2013 г. по НАХД №708/2012 г. по описа на АРС, с което е потвърдено НП № 16-1602502/24.08.2012 г., издадено от Директора на Дирекция „Инспекция по труда“-гр.Пловдив, с което на „Блу Бел“ЕООД, представлявано от С.Д.Д., е наложена имуществена санкция в размер на 2000 лева за нарушение по чл.62 ал.1 вр.чл.1 ал.2 от КТ.      РЕШЕНИЕТО е окончателно.  
151 Административно наказателно дело (К) No 615/2013, XXI състав Наказателни касационни производства БЛУ БЕЛ ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател:
ЯВОР И. КОЛЕВ Докладчик:
ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА
Решение от 16.5.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 15 от 28.01.2013 г., постановено по н.а.х.д. № 706 по описа на Асеновградски районен, ІІ н.с., за 2012 г. година  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
152 Административно наказателно дело (К) No 616/2013, XXI състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ-ДАИ ПЛОВДИВ Г.М.Д. Председател:
ЯВОР И. КОЛЕВ Докладчик:
ЯНКО А. АНГЕЛОВ
Решение от 16.5.2013г.
ОСТАВЯ в сила съдебно Решение № 13 от 23.01.2013 година, постановено по НАХД № 769 от 2012 година по описа на Районен съд – Асеновград, ІV наказателен състав, с което решение е отменено НП № 36-0001183/27.11.2012г. на Началник сектор “КАНД” в областен отдел “КД - ДАИ” Пловдив.   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест  
153 Административно дело No 618/2013, III състав Дела от администр. характер - данъчни Г.И.В. ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Решение от 21.5.2013г.
ОТМЕНЯ Решение № 413 от 10.12.2012г. на Директора на ТД на НАП – Пловдив, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО и ВМЕСТО ТОВА ПОСТАНОВЯВА:  ОТМЕНЯ Разпореждане № 0933/2009/000008 от 13.11.2012г., на публичен изпълнител при ТД на НАП – Пловдив, Дирекция “Събиране, с което е постановен отказ за прекратяване на производството по изпълнително дело № 933/2009г. по описа на ТД на НАП – Пловдив, с изпълнителен титул Изпълнителен лист от 16.01. 2009г. на РС – гр.Свиленград и Изпълнителен лист от 16.01.2009г. на РС – гр. Свиленград, поради изтекла погасителна давност по отношение на събираните публични държавни вземания и отписването им на посоченото правно основание, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗЕН.  ВРЪЩА преписката на публичния изпълнител при ТД на НАП – Пловдив, за произнасяне по Възражението на Г.И.В., ЕГН **********, вх. № 26РД – 16 – 1221/18.11.2010г., за прекратяване на принудителното изпълнение по изпълнително дело № 933/2009г. по описа на ТД на НАП – Пловдив, съобразно дадените указания по тълкуването и прилагането на закона.  ОСЪЖДА Териториалната Дирекция на НАП – Пловдив, да заплати на Г.И.В., ЕГН **********,***, със съд.адрес гр.Стара Загора, ул.”Цар Иван Шишман”№81, вх.”ЮГ”, ет.1, адв.Ж., сумата от 10 /десет/ лева, разноски по делото.  
154 Административно наказателно дело (К) No 634/2013, XIX състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ ПЛОВДИВ Д.А.П. Председател:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА Докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Решение от 16.5.2013г.
ОТМЕНЯ Решение № 46 от 16.01.2013г. постановено по а.х.дело № 619/2012г. по описа на Районен съд – Карлово, ІIІ гр. състав.    ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на Районен съд – Карлово, при спазване указанията в мотивите на настоящото решение.    Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.  
155 Административно наказателно дело (К) No 635/2013, XXI състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ ПЛОВДИВ Р.К.Р. Председател и докладчик:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Решение от 17.5.2013г.
ОТМЕНЯ съдебно решение №45 от 16.01.2013г. по адм. дело №726/12г. по описа на Районен съд – Карлово ІІІ гр.състав, с което е отменена заповед №0176 от 20.03.2012г. на Директор на ОД “Земеделие” – Пловдив, с която на основание чл.34 ал.8 ЗСПЗЗ е наредено изземването от Р.К.Р. *** на поземлен имот с площ 245,090 дка, част от имот №68080.262.142 целият с площ 2 480,33 дка по КВС на землището на гр.Сопот и е разпоредено внасянето на сумата от 5 146,89 лева, представляваща трикратния размер на средното годишно рентно плащане за района през предходната година за осъщественото неправомерно ползване на посочената част от имота от страна на Р., КАТО ВМЕСТО ТОВА ПОСТАНОВЯВА :  ВРЪЩА делото за разглеждане от друг състав на първоинстанционния Съд.    РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.  
156 Административно наказателно дело (К) No 636/2013, XX състав Наказателни касационни производства РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - ПЛОВДИВ Г.К.Д. Председател:
ДИЧО И. ДИЧЕВ Докладчик:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Решение от 15.5.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 24/30.01.2013г., постановено по НАХД № 213/2012г., по описа на Районен съд Карлово, ІІІ н.с.
157 Административно наказателно дело (К) No 647/2013, XXIV състав Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ САДАТ ООД Председател:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ Докладчик:
ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Решение от 17.5.2013г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 193 от 24.01.2013 година, постановено по НАХД № 4147 от 2012 година по описа на Районен съд - Пловдив, ХІІ наказателен състав.  РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.    Потвърждава решението
158 Административно наказателно дело (К) No 648/2013, XXII състав Наказателни касационни производства Ф.С.С. РУ ПОЛИЦИЯ - ТРУД Председател:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА Докладчик:
ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Решение от 18.5.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2444 от 09.10.2012г., постановено по НАХД № 4035/ 2012г. по описа на Пловдивски районен съд  Решението е окончателно.  
159 Административно наказателно дело (К) No 649/2013, XXII състав Наказателни касационни производства А.Х.К. ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ-ДАИ ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Решение от 17.5.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 59 от 09.01.2013 г., постановено по н.а.х.д. № 7935 по описа на Пловдивския районен съд за 2012 година.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
160 Административно наказателно дело (К) No 650/2013, XXII състав Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА САДАТ ООД Председател:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА Докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Решение от 17.5.2013г.
ОТМЕНЯ Решение № 162 от 21.01.2013г., постановено по НАХД № 3587 / 2012г. по описа на Районен съд - гр. Пловдив, 12-ти наказателен състав и вместо него постанови:  ПОТВЪРЖДАВА НП № 16 - 1602078 / 07. 05. 2012г. на Директор Дирекция „Инспекция по труда“, гр. Пловдив, с което на "Садат" ООД, с ЕИК 825355508, със седалище и адрес на управление в гр. Пловдив, бул. Васил Левски № 168, представлявано от управителя С.К. е наложена имуществена санкция в размер на 4500 лева, за нарушение на чл. 62, ал.1 от КТ, на осн. чл. 416, ал.5, вр. чл. 414, ал.3 от КТ.  Решението е окончателно.  
161 Административно дело No 652/2013, XI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Д.С.Р. НАЧАЛНИК РДНСК-ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН Председател и докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Решение от 27.5.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.С.Р. ***, срещу отговор с изх.№ ДК-04-743-02-596/20.12.2012 г. на Началника на РДНСК ЮЦР – Пловдив, с който последният отказва да се произнесе по направено пред него оспорване на Заповед № 1/04.04.2012 г. на Гл.архитект на Община Кричим, с която е отменено Разрешение за строеж № 6/28.03.2012 г. за обект „Жилищна сграда“ в УПИ IV, кв.152 по плана на гр.Кричим.     Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 - дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.      
162 Административно наказателно дело (К) No 653/2013, XXII състав Наказателни касационни производства Ф.С.Т. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПОЛИЦИЯ-СЕКТОР ПП Председател:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА Докладчик:
ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Решение от 18.5.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 203 от 18.01.2013г., постановено по НАХД № 7339/ 2012г. по описа на Пловдивски районен съд.  Решението е окончателно.    
163 Административно наказателно дело (К) No 654/2013, XXIV състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ СУПЕРСПЛАВ ООД Председател:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ Докладчик:
ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Решение от 14.5.2013г.
ОТМЕНЯ Решение № 260 от 04.02.2013 г. на Пловдивския районен съд, постановено по НАХД № 8527 по описа на същия съд за 2012г. и вместо това постанови:   ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 64214-S016974/09.07.2012г. на Заместник териториален директор на ТД на НАП-Пловдив, с което на „Суперсплав” ООД, представлявано от И.Т.П. е наложена имуществена санкция в размер на 500лв. за нарушение на чл. 7 ал.3 от КСО.       РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.  
164 Частно админист. наказателно дело (К) No 657/2013, XXIV състав Наказателни частни касационни производства Н.М.К. ОП ОБЩИНСКА ОХРАНА ПЛОВДИВ Председател:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ Докладчик:
ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Определение от 18.5.2013г.
ОТМЕНЯ Разпореждане №1804 от 11.02.2013 г., постановено по НАХД № 552/2013г., по описа на Районен съд – гр. Пловдив/ПРС/, ХХVІ н.с.  ВРЪЩА делото на Районен съд – гр. Пловдив/ПРС/, ХХVІ н.с.,за произнасяне по жалбата на Н.М.К. против фиш № 0002024197/27.11.2012 г., съставен от Р.И.К. , охранител при ОП”Общинска охрана-Пловдив”.  Определението е окончателно.  
165 Административно наказателно дело (К) No 658/2013, XX състав Наказателни касационни производства А.В.К. ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ-ДАИ ПЛОВДИВ Председател:
ДИЧО И. ДИЧЕВ Докладчик:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Решение от 15.5.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 64/10.01.2013г., постановено по НАХД № 7839/2012г., по описа на ПРС, ХІ н.с.  РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.  
166 Административно наказателно дело (К) No 660/2013, XXI състав Наказателни касационни производства К.Р.Т. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ РАКОВСКИ Председател:
ЯВОР И. КОЛЕВ Докладчик:
ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА
Решение от 16.5.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 3257 от 27.12.2012 г. по н.а.х.д. № 6116 по описа на Районен съд – Пловдив, XVI н. с.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
167 Административно наказателно дело (К) No 661/2013, XIX състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ ДАИ ПЛОВДИВ Т.Й.Д. Председател:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА Докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Решение от 15.5.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 204 от 18.01.2013 г. на Районен съд гр. Пловдив, I н.с. постановено по н.а.х.д. № 7490 по описа за 2012 г. на същия съд.      Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.  
168 Административно наказателно дело (К) No 665/2013, XXIV състав Наказателни касационни производства М.Й.С. ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ-ДАИ ПЛОВДИВ Председател:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ Докладчик:
ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Решение от 17.5.2013г.
РЕШИ:  ОТМЕНЯ Решение №214 от 29.01.2013 г., постановено по НАХД №8368/2012г., по описа на Районен съд – Пловдив/ПРС/, ХХVІ н.с., вместо което :   ОТМЕНЯ Наказателно постановление/НП/ №36-0001167/14.11.2012 г. на Началника на сектор “КАНД” в ОО „КД-ДАИ” гр. Пловдив, с което на осн. чл. 93 ал.1 т.1 от Закона за автомобилните превози /ЗАвП/ на М.Й.С. ЕГН********** е наложено административно наказание „глоба” в размер на 1500 лева за нарушение на чл.31 ал.1 т.5 от Наредба №34/06.12.1999 г. на МТ.   Решението е окончателно.  Отменя изцяло решението
169 Административно наказателно дело (К) No 667/2013, XX състав Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА,
АУТОГЕОРГ ЕООД
ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА,
АУТОГЕОРГ ЕООД
Председател и докладчик:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Решение от 10.5.2013г.
ОТМЕНЯ Решение № 163/ 22.01.2013 г. по НАХД № 7622 по описа за 2012 г. на РС - Пловдив, вместо което ПОСТАНОВЯВА:  ИЗМЕНЯ НП № 16-1602358 от 24.08.2012 г. на Директор на Дирекция “Инспекция по труда” – Пловдив, като НАМАЛЯВА размера на наложената имуществена санкция от 2000 лв. на 1500 лв.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.  
170 Административно наказателно дело (К) No 668/2013, XXI състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ ДАИ ПЛОВДИВ Л.Е.В. Председател:
ЯВОР И. КОЛЕВ Докладчик:
ЯНКО А. АНГЕЛОВ
Решение от 16.5.2013г.
 ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 103 от 14.01.2013 година, постановено по НАХД № 5798 от 2012 година по описа на Районен съд – Пловдив, ХІV наказателен състав, с което решение е отменено НП № 36-0000746/09.07.2012г. на Началник сектор “КАНД” в областен отдел “КД - ДАИ” Пловдив.  РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.    
171 Административно наказателно дело (К) No 669/2013, XIX състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ХЕПИ ДЖО ЕООД Председател:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА Докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Решение от 15.5.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение 89 от 11.01.2013 г. на Пловдивски районен съд, ХVІ н.с., постановено по НАХД № 7351 по описа на същия съд за 2012 г.    Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.    
172 Административно наказателно дело (К) No 670/2013, XXI състав Наказателни касационни производства МАЗИАР 2 ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател:
ЯВОР И. КОЛЕВ Докладчик:
ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА
Решение от 16.5.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 195 от 25.01.2013 г., постановено по н.а.х.д. № 6252 по описа за 2012 г. на Пловдивски районен съд, Х н.с.,  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
173 Административно наказателно дело (К) No 671/2013, XXII състав Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ САДАТ ООД Председател:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА Докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Решение от 17.5.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 3228 от 15.11.2012 г., постановено по нахд № 3249 от 2012г., по описа на Районен съд – Пловдив, VII - ми наказателен състав.  Решението е окончателно.  
174 Административно дело No 672/2013, X състав Дела от администр. характер - данъчни АЛЕКСАНДЪР Г ЕООД ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ЯНКО А. АНГЕЛОВ
Решение от 9.5.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Александър-Г”ЕООД, с ЕИК 115951168, с адрес на управление: гр. Пловдив, ул.“Македония” №66, етаж 11, ап.63, против Заповед №31790-F020316 от 07.01.2013 година, издадена от Зам.териториален директор на ТД на НАП – гр. Пловдив, с която е наложена принудителна административна мерка /ПАМ/ по отношение на дружеството, чрез запечатване на обект – Ателие за пране и химическо чистене, находящо се в град Пловдив, ул. ”Перущица”№25, стопанисван от “Александър-Г” ЕООД.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 /четиринадесет/ дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  
175 Административно дело No 673/2013, IV състав Дела от администр. характер - данъчни И.В.Т. ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Решение от 22.5.2013г.
ОТМЕНЯ по жалба на И.В.Т., ЕГН **********,*** решение № 70 от 13.02.2013 г. на териториалния директор на ТД Пловдив при НАП, с което е оставена без уважение жалба с вх.№ ВхК-759 от 11.02.2013 г. на И.В.Т. против разпореждане с изх.№ 88403/2003/063635 от 29.01.2013 г. на В.Я.А., публичен изпълнител при ТД Пловдив на НАП, ИРМ Хасково, с което е отказано погасяване по давност на задължение по изпълнителен лист от 14.02.2007 г., издаден по а.н.д. № 720/2005 г. на Районен съд Свиленград.  ВРЪЩА преписката на административния орган за ново произнасяне при спазване на дадените указания по приложението на закона.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
176 Административно дело No 677/2013, II състав Дела по ЗСП Е.И.Д. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОПОМАГАНЕ КАРЛОВО Председател и докладчик:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Решение от 20.5.2013г.
ОТМЕНЯ Заповед № 5526/ 28.01.2013 г. на Директора на Дирекция „Социално подпомагане” – Карлово.  ИЗПРАЩА преписката на Директора на Дирекция „Социално подпомагане” – Карлово за произнасяне в съответствие с мотивите на настоящото решение.  Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните  
177 Административно наказателно дело (К) No 679/2013, XXIV състав Наказателни касационни производства С.Д.А. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ АСЕНОВГРАД Председател:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ Докладчик:
ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Решение от 14.5.2013г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 19 от 04.02.2013 г. на Асеновградския районен съд, постановено по НАХД № 25 по описа на същия съд за 2013г.     РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.  
178 Частно административно дело No 685/2013, II състав Частни администр. дела МИТНИЦА СВИЛЕНГРАД ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Решение от 20.5.2013г.
ОТМЕНЯ Решение № 74/ 18.02.2013 г. на Териториалния директор на ТД на НАП – Пловдив.  ВРЪЩА делото като преписка на Директора на ТД на НАП – Пловдив за произнасяне в съответствие с мотивите на настоящото решение.  ОСЪЖДА ТД на НАП – Пловдив да заплати Митница Свиленград юрисконсултско възнаграждение в размер на 150 лв.  Решението е окончателно.
179 Административно дело No 693/2013, XI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Т.А.М. НАЧАЛНИК РДНСК-ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН Председател и докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Решение от 23.5.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Т.А.М. *** против Заповед № ДК-02-ЮЦР-378 от 15.11.2012 г. на Началник РДНСК-ЮЦР Пловдив.   Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 - дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне  
180 Административно дело No 696/2013, XVIII състав Дела от администр. характер - данъчни ЕЛИНА АД ЕООД ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ЙОРДАН Р. РУСЕВ
Решение от 28.5.2013г.
  ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на “Елина АД” ЕООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление******, представлявано от Г.Н.Н.- управител против Заповед № 4398-0026763/04.05.2012г. на и.д. Зам. Директор на ТД на НАП- Пловдив, с която е наложена принудителна административна мярка “Запечатване” по отношение на търговски обект- хотел „Елина“, находящ се в к.к. Пампорово, стопанисван от “Елина АД” ЕООД за срок от един месец, като неоснователна.  ОСЪЖДА “Елина АД” ЕООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление******, представлявано от Г.Н.Н.- управител да заплати на ТД на НАП - Пловдив сумата от 150/сто и петдесет/ лева юрисконсултско възнаграждение.     Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му.  
181 Административно дело No 710/2013, X състав Дела по КСО С.С.С. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ Председател и докладчик:
ЯНКО А. АНГЕЛОВ
Решение от 20.5.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.С.С.,***, против Решение №46 от 11.02.2013 г., с което като неоснователна е отхвърлена жалбата с вх.№ Ж-4/11.01.2013 г. срещу Разпореждане №151-00-105-5 от 17.12.2012 г. на Ръководителя на осигуряването за безработица при ТП на НОИ – Пловдив  ОСЪЖДА С.С.С.,***, за заплати на Националния осигурителен институт-Районно управление “Социално осигуряване” град Пловдив, юрисконсултско възнаграждение в размер на 150лв.  Решението е подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  
182 Административно дело No 714/2013, III състав Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ К.Н.Д. НАЧАЛНИК НА ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ АСЕНОВГРАД Председател и докладчик:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Решение от 23.5.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на К.Н.Д., ЕГН **********,*** против Отказ на Началник Служба “Земеделие”–гр.Асеновград, обективиран в писмо изх. № ПО – 05 – 791 от 13.11. 2012г.    РЕШЕНИЕТО подлежи на оспорване с касационна жалба пред ВАС на РБългария в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.    
183 Административно наказателно дело (К) No 721/2013, XXI състав Наказателни касационни производства ДЕП-ДЕЛЧО ПЕШКИН ЕТ ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Решение от 17.5.2013г.
ОТМЕНЯ съдебно решение №68 от 10.01.2013г. по НАХД №8252/2012г. по описа на Районен съд – Пловдив, ХІ н. състав, с което е потвърдено наказателно постановление /НП/ №6779-0083746/07.06.2012г. на Зам. Директор на ТД на НАП – Пловдив, с което на Д.Б.П. като ЕТ “ДЕП – Д.П.” с адрес на управление гр.Пловдив, ЖР “Тракия”,бл.46 на основание чл.104 ал.1 от Закона за здравното осигуряване/ЗЗО/ е наложено административно наказание “имуществена санкция” в размер на 4 000 лева за извършено нарушение по чл.40 ал.1, т.1, б.”в” ЗЗО, КАТО ВМЕСТО ТОВА ПОСТАНОВЯВА :   ОТМЕНЯ наказателно постановление №6779-0083746/07.06.2012г. на Зам. Директор на ТД на НАП – Пловдив, с което на Д.Б.П. като ЕТ “ДЕП – Д.П.” с адрес на управление гр.Пловдив, ЖР “Тракия”, бл.46 на основание чл.104 ал.1 от Закона за здравното осигуряване/ЗЗО/ е наложено административно наказание “имуществена санкция” в размер на 4 000 лева за извършено нарушение по чл.40 ал.1, т.1, б.”в” ЗЗО.    РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.  
184 Административно наказателно дело (К) No 722/2013, XXI състав Наказателни касационни производства МБАЛ СВЕТИ МИНА ПЛОВДИВ РЗОК ПЛОВДИВ Председател:
ЯВОР И. КОЛЕВ Докладчик:
ЯНКО А. АНГЕЛОВ
Решение от 17.5.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 67 от 04.01.2013 година, постановено по НАХД № 5376 от 2012 година по описа на Районен съд – Пловдив, ХVІІ наказателен състав, в ЧАСТТА с която е потвърдено Наказателно постановление № 161325 – 689/20.06.2012 г. на Директора на РЗОК гр. Пловдив, с което на МБАЛ „Св. Мина” ЕООД със седалище гр. Пловдив, са наложени административни наказания: имуществена санкция в размер на 250 /двеста и петдесет/ лв. за нарушение по чл.170, чл.176 т.6 б.”Б” от НРД 2011 г. за медицинските дейности, чл.29 т.1, т.2 вр. Приложение № 18 от НРД 2011 г. за медицинските дейности, КП № 166 вр. чл.55 ал.2 т.2 и т.3 от ЗЗО на основание чл.105 А ал.3 от ЗЗО; имуществена санкция в размер на 250 /двеста и петдесет/ лв. за нарушение по чл.170, чл.176 т.6 б.”Б” от НРД 2011 г. за медицинските дейности, чл.29 т.1, т.2 вр. Приложение № 18 от НРД 2011 г. за медицинските дейности, КП № 166 вр. чл.55 ал.2 т.2 и т.3 от ЗЗО на основание чл.105 А ал.3 от ЗЗО; имуществена санкция в размер на 250 /двеста и петдесет/ лв. за нарушение по чл.170, чл.176 т.6 б.”Б” от НРД 2011 г. за медицинските дейности, чл.29 т.1, т.2 вр. Приложение № 18 от НРД 2011 г. за медицинските дейности, КП № 166 вр. чл.55 ал.2 т.2 и т.3 от ЗЗО на основание чл.105 А ал.3 от ЗЗО; имуществена санкция в размер на 250 /двеста и петдесет/ лв. за нарушение по чл.170, чл.176 т.6 б.”Б” от НРД 2011 г. за медицинските дейности, чл.29 т.1, т.2 вр. Приложение № 18 от НРД 2011 г. за медицинските дейности, КП № 166 вр. чл.55 ал.2 т.2 и т.3 от ЗЗО на основание чл.105 А ал.3 от ЗЗО; имуществена санкция в размер на 250 /двеста и петдесет/ лв. за нарушение по чл.177, чл.180 вр. Приложение № 18 от НРД 2011 г. за медицинските дейности вр. чл.55 ал.2 т.5 от ЗЗО на основание чл.105 В ал.3 от ЗЗО; имуществена санкция в размер на 250 /двеста и петдесет/ лв. за нарушение по чл.177, чл.180 вр. Приложение № 18 от НРД 2011 г. за медицинските дейности вр. чл.55 ал.2 т.5 от ЗЗО на основание чл.105 В ал.3 от ЗЗО; имуществена санкция в размер на 250 /двеста и петдесет/ лв. за нарушение по чл.177, чл.180 вр. Приложение № 18 от НРД 2011 г. за медицинските дейности вр. чл.55 ал.2 т.5 от ЗЗО на основание чл.105 В ал.3 от ЗЗО; имуществена санкция в размер на 250 /двеста и петдесет/ лв. за нарушение по чл.177, чл.180 вр. Приложение № 18 от НРД 2011 г. за медицинските дейности вр. чл.55 ал.2 т.5 от ЗЗО на основание чл.105 В ал.3 от ЗЗО; имуществена санкция в размер на 250 /двеста и петдесет/ лв. за нарушение по чл.177, чл.180 вр. Приложение № 18 от НРД 2011 г. за медицинските дейности вр. чл.55 ал.2 т.5 от ЗЗО на основание чл.105 В ал.3 от ЗЗО; имуществена санкция в размер на 250 /двеста и петдесет/ лв. за нарушение по чл.177, чл.180 вр. Приложение № 18 от НРД 2011 г. за медицинските дейности вр. чл.55 ал.2 т.5 от ЗЗО на основание чл.105 В ал.3 от ЗЗО; . имуществена санкция в размер на 250 /двеста и петдесет/ лв. за нарушение по чл.177, чл.180 вр. Приложение № 18 от НРД 2011 г. за медицинските дейности вр. чл.55 ал.2 т.5 от ЗЗО на основание чл.105 В ал.3 от ЗЗО; имуществена санкция в размер на 250 /двеста и петдесет/ лв. за нарушение по чл.29 т.1, т.2, чл.170 от НРД 2011 г. за медицинските дейности вр. Приложение № 18 към НРД 2011г. за медицинските дейности, КП № 290, чл.165 ал.1 т.1, чл.176 т.6 “А” вр. чл.55 ал.2 т.2 и 3 от ЗЗО на основание чл.105 А ал.3 от ЗЗО; имуществена санкция в размер на 250 /двеста и петдесет/ лв. за нарушение по чл.29 т.1, т.2, чл.170 от НРД 2011 г. за медицинските дейности вр. Приложение № 18 към НРД 2011г. за медицинските дейности, КП № 290, чл.165 ал.1 т.1, чл.176 т.6 “А” вр. чл.55 ал.2 т.2 и 3 от ЗЗО на основание чл.105 А ал.3 от ЗЗО; имуществена санкция в размер на 250 /двеста и петдесет/ лв. за нарушение по чл.29 т.1, т.2, чл.170 от НРД 2011 г. за медицинските дейности вр. Приложение № 18 към НРД 2011г. за медицинските дейности, КП № 290, чл.165 ал.1 т.1, чл.176 т.6 “А” вр. чл.55 ал.2 т.2 и 3 от ЗЗО на основание чл.105 А ал.3 от ЗЗО; имуществена санкция в размер на 250 /двеста и петдесет/ лв. за нарушение по чл.29 т.1, т.2, чл.170 от НРД 2011 г. за медицинските дейности вр. Приложение № 18 към НРД 2011г. за медицинските дейности, КП № 290, чл.165 ал.1 т.1, чл.176 т.6 “А” вр. чл.55 ал.2 т.2 и 3 от ЗЗО на основание чл.105 А ал.3 от ЗЗО; имуществена санкция в размер на 250 /двеста и петдесет/ лв. за нарушение по чл.29 т.1, т.2, чл.170 от НРД 2011 г. за медицинските дейности вр. Приложение № 18 към НРД 2011г. за медицинските дейности, КП № 290, чл.165 ал.1 т.1, чл.176 т.6 “А” вр. чл.55 ал.2 т.2 и 3 от ЗЗО на основание чл.105 А ал.3 от ЗЗО; имуществена санкция в размер на 250 /двеста и петдесет/ лв. за нарушение по чл.30 т.1, т.2, чл.174 от НРД 2012 г. за медицинските дейности вр. Приложение № 16 към НРД 2012г. за медицинските дейности, КП № 33, чл.169 ал.1 т.1, чл.181 т.6 “А”, “Б” от НРД 2012 г. вр. чл.55 ал.2 т.2 и 3 от ЗЗО на основание чл.105 А ал.3 от ЗЗО; имуществена санкция в размер на 250 /двеста и петдесет/ лв. за нарушение по чл.30 т.1, т.2, чл.174 от НРД 2012 г. за медицинските дейности вр. Приложение № 16 към НРД 2012г. за медицинските дейности, КП № 33, вр. чл.181 т.6 “Б” от НРД 2012 г. вр. чл.55 ал.2 т.2 и 3 от ЗЗО на основание чл.105 А ал.3 от ЗЗО; имуществена санкция в размер на 250 /двеста и петдесет/ лв. за нарушение по чл.30 т.1, т.2, чл.174 от НРД 2012 г. за медицинските дейности, КП № 183, чл.169 ал.1 т.1, чл.181 т.6 “А” вр. чл.55 ал.2 т.2 и 3 от ЗЗО на основание чл.105 А ал.3 от ЗЗО; имуществена санкция в размер на 250 /двеста и петдесет/ лв. за нарушение по чл.30 т.1, т.2, чл.174 от НРД 2012 г. за медицинските дейности вр. Приложение № 16 към НРД 2012г. за медицинските дейности, КП № 183, чл.169 ал.1 т.1, чл.181 т.6 “А”, чл.181 т.7 от НРД 2012 г. вр. чл.55 ал.2 т.2 и 3 от ЗЗО на основание чл.105 А ал.3 от ЗЗО; имуществена санкция в размер на 250 /двеста и петдесет/ лв. за нарушение по чл.30 т.1, т.2, чл.174 от НРД 2012 г. за медицинските дейности вр. Приложение № 16 към НРД 2012г. за медицинските дейности, КП № 183, чл.169 ал.1 т.1, чл.181 т.6 “А”, чл.181 т.7 от НРД 2012 г. вр. чл.55 ал.2 т.2 и 3 от ЗЗО на основание чл.105 А ал.3 от ЗЗО; и имуществена санкция в размер на 250 /двеста и петдесет/ лв. за нарушение по чл.30 т.1, т.2, чл.174 от НРД 2012 г. за медицинските дейности вр. Приложение № 16 към НРД 2012г. за медицинските дейности, КП № 183, чл.169 ал.1 т.1, чл.181 т.6 “А”, чл.181 т.7 от НРД 2012 г. вр. чл.55 ал.2 т.2 и 3 от ЗЗО на основание чл.105 А ал.3 от ЗЗО.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.          
185 Административно наказателно дело (К) No 723/2013, XXIV състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ ДАИ ПЛОВДИВ И.М.В. Председател:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ Докладчик:
ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Решение от 16.5.2013г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 159 от 21.01.2013 г., постановено по НАХД № 7632/2012г., по описа на Районен съд – гр. Пловдив, ХІІ н.с.  Решението е окончателно .  
186 Административно наказателно дело (К) No 724/2013, XXIV състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ ДАИ ПЛОВДИВ ДЕТЕЛИНА ДРИТА ЕООД Председател и докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 16.5.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 212 от 29.01.2013 год. на Пловдивски районен съд, ХVІІІ наказателен състав, постановено по н.а.х. дело №8228 по описа на същия съд за 2012 год.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.  
187 Административно наказателно дело (К) No 727/2013, XXII състав Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ САДАТ ООД Председател и докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Решение от 17.5.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 3273 от 28.12.2012 г., постановено по н.а.х.д. № 4023 по описа на Пловдивския районен съд за 2012 година.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
188 Административно наказателно дело (К) No 728/2013, XX състав Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ ГАСТРО МАГИЯ ООД Председател:
ДИЧО И. ДИЧЕВ Докладчик:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Решение от 15.5.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 246 от 29.01.2013г. по НАХД № 7080/2012г. по описа на Районен съд – Пловдив, VІІІ н.с.    РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.    
189 Административно наказателно дело (К) No 733/2013, XIX състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ-ДАИ ПЛОВДИВ О.Г. Председател:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА Докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Решение от 16.5.2013г.
 ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 62 от 10.01.2013 год. на Пловдивски районен съд, ХІV наказателен състав, постановено по НАХД № 7913 по описа на същия съд за 2012 год.    Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.      
190 Административно наказателно дело (К) No 734/2013, XXIV състав Наказателни касационни производства РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - ПЛОВДИВ Е.Д.К. Председател:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ Докладчик:
ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Решение от 14.5.2013г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 346 от 12.02.2013 г. на Пловдивския районен съд, постановено по НАХД № 7287 по описа на същия съд за 2012г., с което е отменено Наказателно постановление № ХІІ-Б-212, издадено на 09.10.2012 г. от Директора на РЗИ - Пловдив,   РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.  
191 Административно наказателно дело (К) No 735/2013, XIX състав Наказателни касационни производства БИЛЛА БЪЛГАРИЯ ЕООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ Председател:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА Докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Решение от 16.5.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 138 от 17.01.2013 г. на Районен съд гр. Пловдив, ХІV н.с., постановено по н.а.х.д. № 8089 по описа на същия съд за 2012 г.    Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.  
192 Административно наказателно дело (К) No 736/2013, XXI състав Наказателни касационни производства ТЕКТОС СТИЛ ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател и докладчик:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Решение от 17.5.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА съдебно решение №403/15.02.2013г., постановено по НАХД №2954/2012г. по описа на Районен съд – Пловдив XІV н. състав, с което е потвърдено наказателно постановление/НП/ №16-1601595 от 12.04.12г. на Директор Дирекция “Инспекция по труда” - Пловдив, с което е наложено на “Тектос стил”ЕООД с адрес на управление село Крумово, обл.Пловдивска административно наказание – “имуществена санкция” на основание чл.416 ал.5 във вр. с чл.414 ал.1 КТ в размер на 1 500 лева за нарушение на чл.22 ал.2 от Наредбата за работното време, почивките и отпуските.    РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.  
193 Административно наказателно дело (К) No 740/2013, XXI състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ-ДАИ ПЛОВДИВ ДЕТЕЛИНА ДРИТА ЕООД Председател:
ЯВОР И. КОЛЕВ Докладчик:
ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА
Решение от 17.5.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 157 от 21.01.2013 г., постановено по н.ах.д.№ 8227 по описа за 2012г. на Районен съд – Пловдив.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.      
194 Административно наказателно дело (К) No 745/2013, XXII състав Наказателни касационни производства В.А.П. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПОЛИЦИЯ-СЕКТОР ПП Председател:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА Докладчик:
ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Решение от 18.5.2013г.
ОСТАВЯ В № 266 от 04.02.2013г., постановено по НАХД № 7783/ 2012г. по описа на Пловдивски районен съд.   Решението е окончателно.  
195 Административно наказателно дело (К) No 746/2013, XIX състав Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ Я.И.П. Председател и докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Решение от 16.5.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 6 от 18.01.2013 г., постановено по НАХД № 122/2012 г. на РС-Първомай, с което е отменено НП № 424/31.08.2012 г. на Митница Пловдив, с което на Я.И.П. *** на основание чл.126 он ЗАДС е наложена глоба в размер на 1000 лева за нарушение на същия законов текст и на основание чл.124 от ЗАДС са отнети в полза на държавата акцизни стоки – високоалкохолни напитки – 20 броя ПВЦ бутилки общо 40 литра етилов алкохол без документ по ЗАДС, удостоверяващ плащането, начисляването или обезпечаването на акциза.      РЕШЕНИЕТО е окончателно.  
196 Административно наказателно дело (К) No 747/2013, XIX състав Наказателни касационни производства ЕНЕ-ГРУП ООД ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА Докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Решение от 15.5.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение 199 от 18.01.2013 г. на Пловдивски районен съд, І н.с., постановено по НАХД № 7648 по описа на същия съд за 2012 г.    Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.    
197 Административно наказателно дело (К) No 748/2013, XXI състав Наказателни касационни производства РЗОК ПЛОВДИВ МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-ПЛОВДИВ АД Председател:
ДИЧО И. ДИЧЕВ Докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Решение от 10.5.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №3232 от 11.10.2012г. по НАХ дело №8820 по описа на Районен съд- Пловдив за 2011г., VІІ-ми наказателен състав, с което е изменено наказателно постановление с №161327-1549 от 21.11.2011г. на директора на РЗОК- Пловдив, с което на МБАЛ”Пловдив” АД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. “България” №234, са наложени 22 броя имуществени санкции в общ размер от 5 500,00 лева.  Решението е окончателно.  
198 Частно административно дело No 751/2013, VIII състав Частни администр. дела - спиране изпълнението на админ. акт ЛОСТ СИТИ ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Определение от 20.5.2013г.
СПИРА изпълнението на Ревизионен акт с №16251200306 от 12.11.2012г. на Нина И. Плачкова- главен инспектор по приходите в ТД- Пловдив, Д”СДО”, на НАП, с който на “Лост сити” ООД са вменени публични задължения по ЗДДС в общ размер от 322 273,96 лв. и са начислени законни лихви върху посочената сума от 145 559,10 лв., до приключване на производството по съдебното оспорване на ревизионния акт.  ИЗПРАЩА преписката по направеното предложение за обезпечение чрез налагане на запор върху движими вещи на “Лост сити” ООД на публичния изпълнител при ТД- Пловдив, Д”СДО”, на НАП по компетентност.  Определението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.  
199 Административно дело No 780/2013, XIV състав Дела от администр. характер - данъчни Д.С.Д. НАЧАЛНИК НА МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА
Решение от 29.5.2013г.
ОТМЕНЯ решение № 14/ 07.01.2013 г. на Началника на Митница Пловдив за определяне на дължим акциз по реда на чл.107ж, ал.2 от ЗАДС, потвърдено с решение № 59/12.02.2013г. на Директора на Агенция „Митници“, с което определен по реда на чл.107ж, ал.2 от ЗАДС акциз за стока 871 литра етилов алкохол /ракия/ в размер на 4342,69 лв.   ОСЪЖДА Митница Пловдив да заплати на Д.С.Д., ЕГН **********,*** Загора сумата в размер на 410 /четиристотин и десет/ лева разноски за производството.  Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от получаване на съобщението за изготвянето му с препис за страните.  
200 Административно наказателно дело (К) No 783/2013, XXIV състав Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ АН-32 АТАНАС НАЧЕВ - ВАСИЛКА НАЧЕВА Председател:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ Докладчик:
ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Решение от 16.5.2013г.
Оставя в сила Решение №10 от 16.01.2013 г., постановено по НАХД №5/2012г., по описа на Районен съд –Асановград , ІІІ наказателен състав.
201 Административно наказателно дело (К) No 784/2013, XXIV състав Наказателни касационни производства РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ПЛОВДИВ Г.А.К. Председател и докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 16.5.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 36 от 12.02.2013 год. на Асеновградски районен съд, ІІ наказателен състав, постановено по н.а.х. дело №634 по описа на същия съд за 2012 год.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.  
202 Административно дело No 789/2013, VIII състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР ЛИНК ПЛЮС ЕООД НАЧАЛНИК НА РДНСК ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН Председател и докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Решение от 10.5.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Линк плюс” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. “Патриарх Евтимий” №24, против Заповед №ДК-10-ЮЦР-98 от 17.12.2012г. на началника на Регионална дирекция за национален строителен контрол, “Южен централен район”, гр. Пловдив, с която е отхвърлена жалба на дружеството против отказ на главния архитект на община Кричим да одобри инвестиционен проект и издаде разрешение за строеж за обект “нисковолтова мрежа от смесен тип /оптично-медна/” с обхват регулацията на град Кричим, обективиран в писмо с Изх.№РД-09-00-295 от 03.10.2012г.  ОСЪЖДА “Линк плюс” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. “Патриарх Евтимий” №24 да заплати на Дирекцията за национален строителен контрол сумата от 150,00 лева юрисконсултско възнаграждение.  Решението не подлежи на обжалване.  
203 Административно наказателно дело (К) No 802/2013, XXIV състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ИВАН ХАДЖИЕВ-Д ЕТ Председател:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ Докладчик:
ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Решение от 17.5.2013г.
ОСТАВЯ в сила Решение №220 от 30.01.2013 г., постановено по НАХД № 8476/2012г., по описа на Районен съд – гр. Пловдив, ХVІІІ н.с.    Решението е окончателно .  Потвърждава решението
204 Административно наказателно дело (К) No 803/2013, XXII състав Наказателни касационни производства СУПЕРСПЛАВ ООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Решение от 17.5.2013г.
ОТМЕНЯ решение № 228 от 31.01.2013 г., постановено по н.а.х.д. № 8530 по описа на Пловдивския районен съд за 2012 година, като вместо него ПОСТАНОВЯВА:  ОТМЕНЯ наказателно постановление № 64217-S016978 от 09.07.2012 г. на зам.-директора на ТД Пловдив на НАП, с което на „Суперсплав” ООД, с ЕИК 825271120, със седалище и адрес на управление: град Пловдив, бул.”Христо Ботев” № 65, ет.1 ап.1, представлявано от управителя И.Т.П., на основание чл.355, ал.1 КСО е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 500 лева за нарушение на чл.7, ал.3 КСО.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
205 Административно наказателно дело (К) No 804/2013, XXIV състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ТПК ЛЕДА Председател:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ Докладчик:
ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Решение от 14.5.2013г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 312 от 08.01.2013 г. на Пловдивския районен съд, постановено по НАХД № 7509 по описа на същия съд за 2012г., с което е отменено Наказателно постановление № 17109 – F002644 от 14.09.2012 г., издадено от Директора на Дирекция ”Контрол” при ТД на НАП - гр. Пловдив.   РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.  
206 Административно наказателно дело (К) No 807/2013, XIX състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ ДАИ ПЛОВДИВ МОНТЕС 09 ООД Председател:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА Докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Решение от 15.5.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 393 от 15.02.2013 г. на Районен съд гр. Пловдив, ХХVI н.с. постановено по н.а.х.д. № 8706 по описа за 2012 г. на същия съд.      Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.  
207 Административно наказателно дело (К) No 808/2013, XXI състав Наказателни касационни производства Г.Й.К. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПЛОВДИВ СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Председател:
ЯВОР И. КОЛЕВ Докладчик:
ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА
Решение от 17.5.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 348 от 12.02.2013 г., постановено по н.ах.д.№ 7375 по описа за 2012г. на Районен съд – Пловдив.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.  
208 Административно наказателно дело (К) No 809/2013, XIX състав Наказателни касационни производства РУСО-ПЛОВДИВ М.П.Н. Председател:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА Докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Решение от 16.5.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2249 от 12.09.2012 г. на Районен съд Пловдив, ХVІ н.с. постановено по н.а.х.д. № 4855 по описа на същият съд за 2012 г.    Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
209 Административно наказателно дело (К) No 810/2013, XXI състав Наказателни касационни производства РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПЛОВДИВ К.А.П. Председател и докладчик:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Решение от 17.5.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА съдебно решение №290 от 06.02.2013г., постановено по НАХД №8121/2012г. по описа на Районен Съд – Пловдив ХVІІ н. състав съдебно решение №290 от 06.02.2013г.,с което е отменено като незаконосъобразно издаденото от същия Директор наказателно постановление/НП/ №ХІ–Б–225/11.10.2012г., с което е наложено на основание чл.218 ал.1 от Закона за здравето /ЗЗдр./ на К.А.П. *** административно наказание “Глоба” в размер на 500 лева за нарушение на чл.54 т.3 от ЗЗдр.    РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.  
210 Административно наказателно дело (К) No 812/2013, XIX състав Наказателни касационни производства ОБЩИНА ПЛОВДИВ ХИПО КРЕДИТ АД Председател и докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Решение от 16.5.2013г.
Отменя изцяло решениетоОТМЕНЯ Решение № 300/07.02.2013 г. по НАХД № 7867/2012 г. по описа на ПРС, с което е отменено НП № 620/22.10.2012 г. на директора на Дирекция „Местни данъци и такси”, с което на „Хипокредит”АД със седалище и адрес на управление ***, представлявано от И.Ж.Б. е наложено административно наказание – имуществена санкция в размер на 500 лева за нарушение на чл.14, ал.1 от ЗМДТ на основание чл.123, ал.1 от ЗМДТ, вместо което ПОСТАНОВЯВА:  ПОТВЪРЖДАВА НП № 620/22.10.2012 г. на директора на Дирекция „Местни данъци и такси”, с което на „Хипокредит”АД със седалище и адрес на управление ***, представлявано от И.Ж.Б. е наложено административно наказание – имуществена санкция в размер на 500 лева за нарушение на чл.14, ал.1 от ЗМДТ на основание чл.123, ал.1 от ЗМДТ.      РЕШЕНИЕТО е окончателно.
211 Административно наказателно дело (К) No 817/2013, XX състав Наказателни касационни производства СТАРТРЕЙД ИНВЕСТ ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател и докладчик:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Решение от 10.5.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 401/ 15.02.2013 г. по НАХД № 3773 по описа за 2012 г. на РС - Пловдив.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.      
212 Административно наказателно дело (К) No 820/2013, XX състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ СТАБИЛ ДИ ЕООД Председател:
ДИЧО И. ДИЧЕВ Докладчик:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Решение от 15.5.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 350/12.02.2013г., постановено по НАХД № 8316/2012г., по описа на ПРС, ХХІ н.с.    РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.    
213 Административно наказателно дело (К) No 821/2013, XXI състав Наказателни касационни производства З.А.Д. СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПРИ ОД НА МВР ПЛОВДИВ Председател:
ЯВОР И. КОЛЕВ Докладчик:
ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА
Решение от 17.5.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 365 от 13.02.2013 г. по н.а.х.д. № 6028 по описа за 2012 г. на Районен съд – Пловдив, XХV н. с.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
214 Административно наказателно дело (К) No 825/2013, XXI състав Наказателни касационни производства Н.Й.А. СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПРИ ОД НА МВР ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Решение от 17.5.2013г.
 ОСТАВЯ В СИЛА съдебно решение №283/05.02.2013г., постановено по НАХД №7222/2012г. по описа на Районен съд – Пловдив ХІІ н. състав, с което е потвърдено наказателно постановление/НП/ №4476 от 18.05.2012г. на Врид. Началник сектор “ПП” към ОД на МВР – Пловдив, с което е наложено на Н.Й.А. *** административно наказание – глоба на основание чл.182 ал.1, т.6 от Закона за движение по пътищата/ЗДвП/ в размер на 600 лева и лишаване от право на управление на МПС за три месеца за нарушение на чл.21 ал.1 ЗДвП, а също така глоба на основание чл.183 ал.3, т.7 пред. първо ЗДвП в размер на 30 лева за нарушение на чл.70 ал.1, пред първо ЗДвП.    РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.  
215 Административно дело No 826/2013, VI състав Други административни дела ТРАКИЯ СТРЕЛКОВИ СПОРТ ЕООД НАЧАЛНИК ШЕСТО РПУ ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Решение от 16.5.2013г.
Отхвърля жалбата против Отказ за издаване на разрешение за извършване на ремонтни дейности № К/06-146/30.01.2013г., издаден от началника на VI-то РУ Полиция Пловдив.  Решението може да се обжалва пред Върховния Административен Съд, в 14-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.  
216 Административно наказателно дело (К) No 827/2013, XXIV състав Наказателни касационни производства К.Г.Д. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПОЛИЦИЯ-СЕКТОР ПП Председател:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ Докладчик:
ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Решение от 16.5.2013г.
Оставя в сила Решение № 134 от 17.01.2013 г., постановено по НАХД № 2347/2012г., по описа на Районен съд – гр. Пловдив, ХІІ н.с., наказателен състав.
217 Административно наказателно дело (К) No 833/2013, XXII състав Наказателни касационни производства М.С.К. РУ ПОЛИЦИЯ - КАРЛОВО Председател и докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Решение от 17.5.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 39 от 21.02.2013 г., постановено по н.а.х.д. № 648 по описа на Карловския районен съд за 2012 година.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.    
218 Административно наказателно дело (К) No 844/2013, XXIV състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ ДАИ ПЛОВДИВ В.К.К. Председател:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ Докладчик:
ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Решение от 14.5.2013г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 41 от 21.02.2013 г. на Карловския районен съд, постановено по НАХД № 743 по описа на същия съд за 2012г., с което е отменено НП № 36-0001124 от 31.10.2012г., издадено от Началник сектор „КАНД” в ОО „КД-ДАИ”-гр.Пловдив в частта по т.1, с която на основание чл. 105 ал.1 от Закона за автомобилните превози, е наложено административно наказание глоба в размер на 200 лева за нарушение по чл. 40 от Наредба № 34/06.12.1999 г. на МТ.     РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.  
219 Частно административно дело No 850/2013, XI състав Частни администр. дела КЬОСЕВ-АВТОМОБИЛИ ЕООД Докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Определение от 28.5.2013г.
Прекратява делотоОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Кьосев автомобили“ ЕООД, *******, представлявано от А.Д.К., против Заповед № 1300085/22.02.2013 г. за спиране на ревизия, издадена от орган по приходите С.Ш., Началник сектор „Ревизии“ при ТД на НАП-Пловдив.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 850 по описа за 2013 г. на Административен съд – Пловдив.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му.  
220 Административно дело No 855/2013, VII състав Дела по КСО Б.А.А. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ Докладчик:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Определение от 8.5.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Б.А. ***, с която той е оспорил решение №60/19.02.2013г. на Директор РУ”СО” – Пловдив, с което е отхвърлено оспорването на лицето срещу разпореждане от 03.01.2013г. на Ръководителя на осигуряването за безработица при същото поделение на НОИ, с което му е отказано отпускането на парично обезщетение за безработица.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело №855/2013г. по описа на Административен Съд – Пловдив – ІІ отд., VІІ състав.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7 – дневен срок от съобщението до жалбоподателя за постановяването му.
221 Административно дело No 876/2013, XII състав Дела по ЗОС ЦИТО МЕДИКА ООД АГППМП ДКЦ V-ПЛОВДИВ ЕООД,
УПРАВИТЕЛ НА ДКЦ 5-ПЛОВДИВ ЕООД
Докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Определение от 31.5.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба, депозирана от АГППМП „ЦИТО МЕДИКА“ ООД със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, бул.“Васил Априлов“ № 15А, ет.1, каб.7, представлявано от управителя Х.С. С.А. против Заповед № 32/07.03.2013г. на Управителя на „ДКЦ 5 - ПЛОВДИВ“ ЕООД, с която е одобрен (утвърден) протокола на Комисията за разглеждане и класиране на офертите от проведения публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 3 – три години на недвижим имот - помещения в гр.Пловдив – свободни помещения с обща застроена площ от 75 кв.м. (в т.ч. коридор – охрана с площ от 9 кв.м., ? ид.ч от фоае – 12 кв.м, манипулационна/ляв кабинет/ – 17 кв.м., манипулационна/среден кабинет/ - 17 кв.м., манипулационна/десен кабинет/ – 16 кв.м., санитарно помещение – 4 кв.м.), със самостоятелен вход, находящи се в гр.Пловдив, ЖК.Тракия, ул.“Съединение“ № 42 в сградата на „ДКЦ 5 - Пловдив“ ЕООД, етаж 1, крило “Изток“, собственост на „ДКЦ 5 - ПЛОВДИВ“ ЕООД за обособяване и оказване на неотложна медицинска помощ.   ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 876 по описа на Пловдивския административен съд за 2013 година.   ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в седемдневен срок от съобщението до страните.  
222 Административно наказателно дело (К) No 880/2013, XX състав Наказателни касационни производства Е.М.П. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ СТАМБОЛИЙСКИ Председател:
ДИЧО И. ДИЧЕВ Докладчик:
ЙОРДАН Р. РУСЕВ
Решение от 13.5.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 412 от 18.02.2013г., постановено по н.а.х.д. № 8362 по описа на Пловдивския районен съд за 2012 година, 14 наказателен състав.   Решението е окончателно.  
223 Частно админист. наказателно дело (К) No 886/2013, XX състав Наказателни частни касационни производства А.Х.А. ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ-ДАИ ПЛОВДИВ Председател:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ Докладчик:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Определение от 15.5.2013г.
ИЗПРАЩА молбата на А.Х.А. *** за произнасяне по искането за възстановяване на срока на обжалване. Прекратява производството по делото. Определението не подлежи на обжалване
224 Частно админист. наказателно дело (К) No 887/2013, XXIV състав Наказателни частни касационни производства Л.К.Б. ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ Докладчик:
ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Определение от 14.5.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Разпореждане № 221 от 25.02.2013г., постановено по НАХД № 818/2013г. на Пловдивския районен съд.    Определението е окончателно.  
225 Административно наказателно дело (К) No 889/2013, XXIV състав Наказателни касационни производства СУПЕРСПЛАВ ООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ Докладчик:
ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Решение от 17.5.2013г.
Оставя в сила Решение №521 от 28.02.2013 г., постановено по НАХД №8528/2012г., по описа на Районен съд – гр. Пловдив-І, наказателен състав.  Решението е окончателно.    Потвърждава решението
226 Административно наказателно дело (К) No 890/2013, XXIV състав Наказателни касационни производства И.И.С. ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ ДАИ ПЛОВДИВ Председател:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ Докладчик:
ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Решение от 14.5.2013г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 378 от 13.02.2013 г. на Пловдивския районен съд, постановено по НАХД № 7586 по описа на същия съд за 2012г., с което е потвърдено Наказателно постановление № 36-0001104/26.10.2012г на Началник сектор “КАНД” в ОО „КД – ДАИ”, гр.Пловдив.     РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.  
227 Административно наказателно дело (К) No 892/2013, XXII състав Наказателни касационни производства ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ-ПЛОВДИВ АД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател и докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Решение от 17.5.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 205 от 18.01.2013 г., постановено по н.а.х.д. № 7560 по описа на Пловдивския районен съд за 2012 година.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
228 Административно наказателно дело (К) No 897/2013, XXIV състав Наказателни касационни производства КАРТАЛОВ ТРАНС ЕООД ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ ДАИ ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 16.5.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 218 от 29.01.2013 год. на Пловдивски районен съд, ХVІІІ наказателен състав, постановено по н.а.х. дело №8630 по описа на същия съд за 2012 год.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест  
229 Административно наказателно дело (К) No 900/2013, XX състав Наказателни касационни производства ЕМИР ХАН ООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател:
ДИЧО И. ДИЧЕВ Докладчик:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Решение от 15.5.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение от 29.11.2012г., постановеното по НАХД № 7097 от 2012г. по описа на Районен Съд – Пловдив, VІІ н. състав.  РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.  
230 Административно наказателно дело (К) No 902/2013, XXI състав Наказателни касационни производства Д.Г.В. ПЪРВО РУ ПОЛИЦИЯ ПЛОВДИВ Председател:
ЯВОР И. КОЛЕВ Докладчик:
ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА
Решение от 17.5.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 280/05.02.2013 г., постановено по н.ах.д.№ 4034 по описа за 2012г. на Районен съд – Пловдив.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
231 Административно наказателно дело (К) No 903/2013, XX състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ДЕТЕЛИНА ДРИТА ЕООД Председател:
ДИЧО И. ДИЧЕВ Докладчик:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Решение от 15.5.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 402/15.02.2013г., постановено по н.а.х.дело № 6010/2012г. по описа на Районен съд – Пловдив, ХІV н. състав.    РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.    
232 Административно наказателно дело (К) No 907/2013, XXIV състав Наказателни касационни производства С.А.А. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПОЛИЦИЯ-СЕКТОР ПП Председател:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ Докладчик:
ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Решение от 17.5.2013г.
Оставя в сила Решение №324 от 08.02.2013 г., постановено по НАХД № 8039/2012г., по описа на Районен съд – гр. Пловдив, ХХІ н.с., наказателен състав.   Решението е окончателно.  Потвърждава решението
233 Административно наказателно дело (К) No 908/2013, XX състав Наказателни касационни производства РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ПЛОВДИВ П.Г.Х. Председател:
ДИЧО И. ДИЧЕВ Докладчик:
ЙОРДАН Р. РУСЕВ
Решение от 13.5.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 449 от 20.02.2013 г., постановено по нахд № 8261 по описа за 2012 г. на Районен съд – Пловдив, VIII нак. състав.   Решението е окончателно.  
234 Административно наказателно дело (К) No 909/2013, XXII състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ДИМИТЪР СЛАВОВ КОМЕРСИАЛ ЕТ Председател и докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Решение от 17.5.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 368 от 13.02.2013 г., постановено по н.а.х.д. № 8175 по описа на Пловдивския районен съд за 2012 година.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
235 Частно административно дело (К) No 923/2013, XXIII състав Частни касационни производства Н.Й.Г. ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Председател:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА Докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Определение от 30.5.2013г.
Оставя в сила Определение № 268 от 21.02.2013г. по адм.д.№ 2005/2012г., РС - Асеновград.  Осъжда Н.Й.Г.,***, да заплати на Ф.Я.К.,*** сума в размер на 500 лв. – съдебни разноски .  Определението не подлежи на обжалване.  
236 Административно дело No 926/2013, XI състав Дела от администр. характер - данъчни ОКАЙ - САБАТИН ИБРЯМ ЕТ ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ-ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Решение от 22.5.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалба на ЕТ“Окай – С.И.“ със седалище и адрес на управление на дейността гр.*****, представляван от С.Х.И., чрез адв.Ц., срещу Акт за установяване на публично държавно вземане № ПТР-12-38/04.03.2013 г., издаден от инж.А.И.Т., Директор на Областно пътно управление – Пловдив към АПИ при МРРБ.  Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  
237 Административно дело No 934/2013, XV състав Дела по ЗМВР В.С.Г. НАЧАЛНИК ШЕСТО РУП ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Решение от 29.5.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.С.Г.,*** против Отказ с рег. № ЯЗ/06-107 от 14.03.2013г. на Началника на VI РУ „Полиция” Пловдив.  Решението може да се обжалва, в 14-дневен срок от съобщаването му, пред Върховния административен съд.  
238 Административно дело No 935/2013, IV състав Дела от администр. характер - данъчни ИВАТОМ-ИВАН МАРЧОКОВ ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Решение от 22.5.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.Т.М., действащ като едноличен търговец под фирма ЕТ “Иватом – И.М.”, с ЕИК 825133991, със седалище и адрес на управление: град Асеновград, ул.”Ал. Стамболийски” № 83, против ревизионен акт № 161204463 от 18.12.2012 г., издаден от Л.Б.Е., главен инспектор по приходите в Териториална дирекция Пловдив на НАП, изменен с решение № 195 от 20.02.2013 г. на директора на Дирекция ”Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ Пловдив в частта за начислени лихви от 50,32 лева на 47,90 лева за периода от 01.06.2012 г. до 30.06.2012 г.  ОСЪЖДА И.Т.М., действащ като едноличен търговец под фирма ЕТ “Иватом – И.М.”, с ЕИК 825133991, със седалище и адрес на управление: град Асеновград, ул.”Ал. Стамболийски” № 83, да заплати на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ град Пловдив при ЦУ на НАП сумата 100 (сто) лева, юрисконсултско възнаграждение.  Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването на страните.  
239 Административно наказателно дело (К) No 965/2013, XXIII състав Наказателни касационни производства РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПЛОВДИВ И.Б.Б. Председател:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА Докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Решение от 30.5.2013г.
Оставя в сила Решение № 316/08.02.2013г., постановено по н.ах.д.№ 8474 по описа за 2012г. на Пловдивски районен съд.  Решението е окончателно.  
240 Административно наказателно дело (К) No 968/2013, XXII състав Наказателни касационни производства Й.Г.Ш. АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Председател и докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Решение от 17.5.2013г.
ОТМЕНЯ решение № 2818 от 12.11.2012 г., постановено по н.а.х.д. № 5824 по описа на Пловдивския районен съд за 2012 година, като вместо него ПОСТАНОВЯВА:  ОТМЕНЯ наказателно постановление № 11010296 от 06.07.2012 г. на директора на Агенцията за държавна финансова инспекция, с което на Й.Г.Ш., ЕГН **********, е наложено административно наказание глоба в размер на 200 лева на основание чл.65 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки (отм.) във връзка с чл.32, ал.1 ЗАНН за нарушение на чл.28, ал.1 от наредбата.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.    
241 Административно наказателно дело (К) No 969/2013, XXIII състав Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА КОСМО БЪЛГАРИЯ МОБАЙЛ ЕАД Председател:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА Докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Решение от 30.5.2013г.
Оставя в сила Решение № 377/13.02.2013г., постановено по н.ах.д.№ 3105/2012г. на Пловдивски районен съд.  Решението е окончателно.  
242 Административно дело No 993/2013, VII състав Дела по ЗОС В.И.Г. Докладчик:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Определение от 7.5.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.Г. *** срещу решение на Комисията по чл.30 ал.1 от НУРУЖННОЖП на Община – Пловдив, взето с Протокол №9 от 20.03.2009г..  ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело №993/2013г. по описа на Административен Съд – Пловдив – ІІ отд., VІІ състав.    ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7 – дневен срок от съобщението до жалбоподателя за постановяването му.  
243 Административно дело No 994/2013, IV състав Дела по ЗМВР И.И.Б. НАЧАЛНИК РПУ ХИСАР Председател и докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Определение от 21.5.2013г.
Оставя без разглеждане жалбата на И.И.Б. *** против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № К-216/2008 от 21.ІІ.2008 г. на Началника на РУП Хисаря.  Прекратява производството по АХД 994/2013 г. по описа на Административен съд Пловдив.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в седмодневен срок от днес за жалбоподателя, а за ответника в седмодневен срок от съобщаването.  
244 Административно дело No 996/2013, XVIII състав Дела по ЗМВР М.Т.К. Докладчик:
ЙОРДАН Р. РУСЕВ
Определение от 17.5.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.Т.К. *** против Заповед за прилагане на принудителни административни мерки № 13779 от 09.11.2012г. на ВРИД Началник Сектор ПП при ОД на МВР Пловдив.   ПРЕКРАТЯВА производството по АД №996 по описа за 2013 г. на Административен съд – Пловдив.   ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7- дневен срок от получаване на съобщението.
245 Административно дело No 997/2013, VI състав Дела по ЗМВР Д.С.Д. Докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Определение от 14.5.2013г.
Оставя без разглеждане жалбата на Д.С.Д. ***.  Прекратява производството по адм.д.№ 997/2013г. по описа на Административен съд-Пловдив.  Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от получаване на съобщение за постановяването му.  Препис от определението да се изпрати на жалбоподателя.  
246 Административно дело No 998/2013, VI състав Дела по ЗМВР М.Т.К. Докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Определение от 14.5.2013г.
Оставя без разглеждане жалбата на М.Т.К. *** .  Прекратява производството по адм.д.№ 998/2013г. по описа на Административен съд-Пловдив.  Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от получаване на съобщение за постановяването му.  Препис от определението да се изпрати на жалбоподателя.  
247 Административно дело No 1010/2013, IX състав Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ Е.И.М.,
М.И.З.
Докладчик:
ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Определение от 18.5.2013г.
ПРЕКРАТЯВА производството по а.х.дело №1010/2013 г. по описа на Административен съд - Пловдив, Първо отделение, ІХ състав, като ИЗПРАЩА ДЕЛОТО по подсъдност на Районен съд - Пловдив. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.
248 Административно дело No 1017/2013, VIII състав Дела от администр. характер - данъчни Е.К.С. ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Определение от 15.5.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Е.К.С.,***, против Акт за прихващане или възстановяване с №1300233 от 13.02.2013г. на А.Я.П.- старши инспектор по приходите в ТД- Пловдив на НАП, мълчаливо потвърден, според жалбоподателката, от директора на Д”ОДОП”- Пловдив, при ЦУ на НАП, с който на С. е отказано възстановяване/прихващане на суми в общ размер от 19,39 лв.  ПРЕКРАТЯВА производството по делото.  Определението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.  
249 Частно административно дело No 1026/2013, XIV състав Частни администр. дела ИНВЕКС ТРЕЙДИНГ АД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА
Определение от 31.5.2013г.
ОТХВЪРЛЯ ЖАЛБАТА на „Инвекс Трейдинг“ АД, с ЕИК ***, с адрес на управление ***, с адрес за получаване на съобщенията ***, представлявано от Д.Т.Т., против решение № 273/20.03.2013г. на зам. директора на Дирекция “ОДОП” гр. Пловдив, с което е отказано исканото на основание чл. 153, ал. 5 и 6 ДОПК спиране на изпълнението на обжалван от лицето ревизионен акт № 161204912/ 08.02.2013 г., издаден от ТД на НАП – Пловдив.  Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.    
250 Административно дело No 1028/2013, XII състав Дела по ЗМСМА А.А.И.,
С.Г.А.,
Г.Т.Я.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЛОВДИВ Докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Определение от 14.5.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на А.А.И., с посочен в жалбата адрес ***, ЕГН **********, С.Г.А., с посочен в жалбата адрес ***, ЕГН ********** и Г.Т.Я., с посочен в жалбата адрес ***, ЖР „Тракия“, бл.11, вх.Б, ет.2, ап.6, ЕГН **********, служители в „Специализирана болница за пневмо- фтизиатрични заболявания за активно лечение Д.П.Кудоглу“ ЕООД, със съдебен адрес гр.Пловдив, ул. “Р.Даскалов“ № 72, ет.2, офис 10 – чрез адв.И.М. против Решение № 87, взето с протокол № 5 от 21.03.2013г. на Общински съвет – гр.Пловдив.     ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1028 по описа на Административен Съд – гр.Пловдив за 2013 година     ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България, в 7 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.      
251 Административно наказателно дело (К) No 1030/2013, XXIII състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ СУПЕРСПЛАВ ООД Председател:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА Докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Решение от 17.5.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №501 от 01.03.2013г. по НАХ дело №8521 по описа на Районен съд- Пловдив за 2012г., ХІV-ти наказателен състав, с което е отменено наказателно постановление с №64207-S016936 от 09.07.2012г. на заместник териториалния директор на ТД- Пловдив на НАП, с което на “Суперсплав” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. “Христо Ботев” №65, ет.1, ап.1, е наложена имуществена санкция в размер от 4 000,00 лева.  Решението е окончателно.  
252 Административно наказателно дело (К) No 1048/2013, XXIII състав Наказателни касационни производства СУПЕРСПЛАВ ООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА Докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Решение от 17.5.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №525 от 05.03.2013г. по НАХ дело №8525 по описа на Районен съд- Пловдив за 2012г., ХІ-ти наказателен състав, с което е потвърдено наказателно постановление с №64212-S016941 от 09.07.2012г. на заместник териториалния директор на ТД- Пловдив на НАП, с което на “Суперсплав” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. “Христо Ботев” №65, ет.1, ап.1, е наложена имуществена санкция в размер от 4 000,00 лева.  Решението е окончателно.  
253 Административно наказателно дело (К) No 1051/2013, XXIII състав Наказателни касационни производства Е.П.А. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПОЛИЦИЯ-СЕКТОР ПП Председател:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА Докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Решение от 30.5.2013г.
Оставя в сила Решение № 498 от 01.03.2013 г., постановено по н.ах.д.№ 6974 по описа за 2012г. на Пловдивски районен съд, в обжалваната част.  Решението е окончателно.  
254 Административно дело No 1083/2013, VI състав Дела от администр. характер - данъчни ВЕРСУС ООД ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Решение от 29.5.2013г.
Отменя Решение № 122 от 19.03.2013г. на и.д. Директор на ТД на НАП, гр.Пловдив, с което са потвърдени : Постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки изх.№ 26РД-10-51/27.02.2013г. на публичен изпълнител при ТД на НАП, гр.Пловдив, с което е наложен запор на движими вещи – 3 бр. МПС – собственост на Версус ООД; Постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки изх.№ 26РД-10-59/01.03.2013г. на публичен изпълнител при ТД на НАП, гр.Пловдив, с което е наложена възбрана на недвижими имоти в гр.Димитровград – собственост на Версус ООД; Постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки изх.№ 26РД-10-58/01.03.2013г. на публичен изпълнител при ТД на НАП, гр.Пловдив, с което е наложена възбрана на недвижими имоти в гр.Димитровград – собственост на Версус ООД, както и  Постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки изх.№ 26РД-10-51/27.02.2013г. на публичен изпълнител при ТД на НАП, гр.Пловдив, Постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки изх.№ 26РД-10-59/01.03.2013г. на публичен изпълнител при ТД на НАП, гр.Пловдив, Постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки изх.№ 26РД-10-58/01.03.2013г. на публичен изпълнител при ТД на НАП, гр.Пловдив.  Решението е окончателно.  
255 Административно наказателно дело (К) No 1101/2013, XXII състав Наказателни касационни производства МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ФАМИЛИЯ ЯНЧЕВИ ООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател и докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Определение от 17.5.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба на „Медицински център фамилия Янчеви“ ООД, с ЕИК 201333166, със седалище и адрес на управление: град Пловдив, ул.“Иван Андонов“ № 4а, представлявано от управителя Г.А.Я., против решение № 624 от 14.03.2013 г., постановено по н.а.х.д. № 8006 по описа на Пловдивския районен съд за 2012 година.  ПРЕКРАТЯВА производството по к.а.н.д. № 1101 по описа на Административен съд Пловдив за 2013 година.  Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването.  
256 Административно наказателно дело (К) No 1115/2013, XXIII състав Наказателни касационни производства СУПЕРСПЛАВ ООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА Докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Решение от 17.5.2013г.
ОТМЕНЯ Решение №676 от 15.03.2013г. по НАХ дело №8519 по описа на Районен съд- Пловдив за 2012г., V-ти наказателен състав, вместо което постановява:  ОТМЕНЯ наказателно постановление с №64205-S016934 от 09.07.2012г. на заместник териториалния директор на ТД- Пловдив на НАП, с което на “Суперсплав” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. “Христо Ботев” №65, ет.1, ап.1, е наложена имуществена санкция в размер от 4 000,00 лева.  Решението е окончателно.  
257 Частно административно дело (К) No 1122/2013, XXIII състав Частни касационни производства Т.Й.А. Председател:
ДИЧО И. ДИЧЕВ Докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Определение от 13.5.2013г.
Изпраща по компетентност на РС - Пловдив исковата молба наименована като допълнение към частна жалба против Определение от 14.03.2013г. по адм.д.№ 2688/2013г., РС-Пловдив за извършване на процесуални действия съобразно указанията в настоящото определение.  Оставя в сила Определение от 14.03.2013г. по адм.д.№ 2688/2013г., РС-Пловдив.  Прекратява производството по отношение на исковата молба.  Определението не подлежи на обжалване и в двете си части.  
258 Административно дело No 1129/2013, VI състав Други административни дела ЛЕО СОНЯ ГЕОРГИЕВА ЕТ ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ Председател и докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Решение от 29.5.2013г.
Отхвърля жалбата на ЕТ ЛЕО – Соня Георгиева, представляван от управителя и собственик Соня Иванова Георгиева - Ангелова, седалище/адрес на управление-гр.Пловдив, ул.Петър Стоев № 36а, против Заповед № 125/11.04.2013г. на Директора на ОДБХ – Пловдив.  Решението може да се обжалва пред Върховния Административен Съд, в 14-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.  
259 Административно дело No 1131/2013, III състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Г.Й.Д. Докладчик:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Определение от 8.5.2013г.
 ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ “възражение”, подадено от Г. ***, в качеството му на “представител на живущите на бул.“Марица”№57, вх.а, вх.Б, вх.В, вх.Г и на собствениците на ул.”Средец”№29” и  ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 1131/2013г. по описа на Административен Съд – Пловдив, Първо отделение, ІІІ състав.    ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7 – дневен срок от съобщението за постановяването му до лицето, подало възражението.  
260 Административно дело No 1135/2013, XIV състав Дела от администр. характер - данъчни Н.Н.П. Докладчик:
ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА
Определение от 16.5.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Н.Н.П., ЕГН ********** ***, против АУЗД № 104 от 01.02.2013 г., издаден от гл. инспектор З.Г. в Отдел „Събиране и контрол“ при Дирекция „Местни данъци и такси“, потвърден с решение № 9 от 15.03.2013 г. на директор на Дирекция „Местни данъци и такси“ при Община Пловдив.  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1135 по описа на Административен съд – гр.Пловдив за 2013 година.  Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с частна жалба в седемдневен срок от съобщаването му с препис за страните.
261 Административно дело No 1145/2013, IV състав Дела от администр. характер - данъчни В.Д.С. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ" ПРИ ОБЩИНА ПЛОВДИВ Докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Определение от 15.5.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.Д.С. ***, против ненаименован административен акт  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1145 по описа на Административен съд Пловдив за 2013 година.  Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването.  
262 Административно дело No 1148/2013, VIII състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Н.Б.Х. Докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Определение от 30.5.2013г.
ОСТАВЯ без разглеждане Възражение, имащо характер на жалба, от собственици на жилищна кооперация, находяща се на **** в имот УПИ VІ-2108, кв.405 по плана на Първа градска част, гр. Пловдив /вносител Н.Б.Х.- домоуправител/ против Заповед №РД-12-1507 от 04.10.2012г. на кмета на Община Пловдив - Район “Централен”, с която е учредено право на преминаване на лицата Запрян Костов Запрянов и Еленка Иванова Запрянова през поземлен имот с идентификатор №56784.520.1133 по кадастралната карта на град Пловдив към поземлен имот с идентификатор №56784.520.75, с обща площ на трасето за преминаване от 27,00 кв.м.  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №1148 по описа на съда за 2013г.  Определението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.  
263 Административно наказателно дело (К) No 1163/2013, XXIII състав Наказателни касационни производства К.С.Ч. НАЧАЛНИК РПУ КАРЛОВО Председател:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА Докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Решение от 30.5.2013г.
Оставя в сила Решение № 81 / 19.03.2013г. на Районен съд – Карлово.  Решението е окончателно.  
264 Административно дело No 1165/2013, XVII състав Дела по КСО С.Й.Б. Докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Определение от 16.5.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.Й.Б.,*** „относно Решение № 106/25.03.2013 г. за отказ на отпускане на парично обезщетение по болничен лист за общо заболяване“, с искане да бъде възобновено производството по изплащането на болничния й лист.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1165/2013 г. по описа на Пловдивския административен съд.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в седемдневен срок от съобщението до страните.  
265 Административно дело No 1168/2013, X състав Дела от администр. характер - данъчни АН 2000 ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ЯНКО А. АНГЕЛОВ
Определение от 8.5.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на “АН-2000”ЕООД, против Решение № 298 от 26.03.2013 година на директора на дирекция “ОДОП” Пловдив.  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1168 от 2013 година по описа на Административен съд- Пловдив.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховният административен съд, в седем дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  
266 Административно дело No 1170/2013, VIII състав Дела от администр. характер - данъчни ИНДЕКС-6-ЛЮБЕН АТАНАСОВ ЕТ ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Решение от 22.5.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЕТ”ИНДЕКС-6- Л.А.”, със седалище и адрес на управление: ******, против Решение №146 от 01.04.2013г. на директора на ТД- Пловдив на НАП, с което е оставена без уважение жалбата на едноличния търговец против Разпореждане с Изх.№0317/2012/000016 от 12.03.2013г. на С.И.К.- публичен изпълнител при ТД- Пловдив, Дирекция “Събиране”, на НАП, с което е оставено без уважение направено искане за отписване по давност на публични задължения, произтичащи от 2 броя Декларация образец 6 по смисъла на Наредба №Н-8, съответно с Вх.№160020603754607 от 11.07.2011г. и с Вх.№160020703754529 от 11.07.2011г., представляващи лихви върху задължителни вноски за ДОО за периода 01.01.2006г. – 31.12.2006г. в общ размер от 3 062,35 лв.; вноски за ЗО за периода 01.01.2006г. – 31.12.2006г. в общ размер от 1 179,33 лв., от които 738,30 лв. главница и 441,03 лв. лихви; лихви върху задължителни вноски за ДОО за периода 01.01.2007г. – 31.12.2007г. в общ размер от 735,55 лв.; вноски за ЗО за периода 01.01.2007г. – 31.12.2007г. в общ размер от 335,55 лв., от които 230,64 лв. главница и 104,91 лв. лихви.  ОСЪЖДА ЕТ”ИНДЕКС-6- Л.А.”, със седалище и адрес на управление: ******, да заплати на ТД- Пловдив на НАП сумата от 150,00 лева, представляваща юрисконсултско възнаграждение.  Решението е окончателно.  
267 Административно наказателно дело (К) No 1188/2013, XXIII състав Наказателни касационни производства РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ПЛОВДИВ М.С.Н. Председател:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА Докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Решение от 30.5.2013г.
Оставя в сила Решение на РС - Пловдив № 691 /18.03.2013г. по н.ах.д.№ 567/2013г.  Решението е окончателно.  
268 Административно наказателно дело (К) No 1194/2013, XXIII състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПЛОВДИВ СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ И.Д.Ю. Председател:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА Докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Решение от 17.5.2013г.
ОТМЕНЯ Решение №623 от 14.03.2013г. по Н.А.Х.дело №484 по описа на Районен съд- Пловдив за 2013г., ХVІІІ-ти наказателен състав, в частта му, с която е отменено наказателно постановление №13510/11 от 17.11.2011г. на началника на сектор “ПП” при ОД”МВР”- Пловдив, с което на И.Д.Ю. е наложена глоба в размер от 200,00 лева за извършено нарушение по чл.179, ал.2, пр.1 от ЗДвП, вместо което постановява:  ОТМЕНЯ наказателно постановление №13510/11 от 17.11.2011г. на началника на сектор “ПП” при ОД”МВР”- Пловдив, с което на И.Д.Ю. е наложена глоба в размер от 200,00 лева за извършено нарушение по чл.179, ал.2, пр.1 от ЗДвП.  ОСТАВЯ В СИЛА Решение №623 от 14.03.2013г. по Н.А.Х.дело №484 по описа на Районен съд- Пловдив за 2013г., ХVІІІ-ти наказателен състав, в останалата му част.  Решението е окончателно.  
269 Административно наказателно дело (К) No 1194/2013, XXIII състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПЛОВДИВ СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ И.Д.Ю. Председател:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА Докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Решение (второ) от 20.5.2013г.
ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка поради допусната неточност в Решение №1133 от 17.05.2013г. по административно касационно дело №1194 по описа на съда за 2013г., като в диспозитива на решението да се чете:  ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление №13510/11 от 17.11.2011г. на началника на сектор “ПП” при ОД”МВР”- Пловдив, с което на И.Д.Ю. е наложена глоба в размер от 200,00 лева за извършено нарушение по чл.179, ал.2, пр.1 от ЗДвП, вместо  ОТМЕНЯ наказателно постановление №13510/11 от 17.11.2011г. на началника на сектор “ПП” при ОД”МВР”- Пловдив, с което на И.Д.Ю. е наложена глоба в размер от 200,00 лева за извършено нарушение по чл.179, ал.2, пр.1 от ЗДвП.  Решението е окончателно.  
270 Административно наказателно дело (К) No 1197/2013, XXIII състав Наказателни касационни производства УМБАЛ СВЕТИ ГЕОРГИ ЕАД РЗОК ПЛОВДИВ Председател:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА Докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Решение от 30.5.2013г.
Оставя в сила Решение № 674/15.03.2013г., постановено по н.ах.д.№ 395 по описа за 2013г. на Пловдивски районен съд.  Решението е окончателно.  
271 Частно административно дело No 1203/2013, XIV състав Частни администр. дела ТРИНАДЕСЕТ ПО ТРИ-ХРИСТО ДАРАКЕВ ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА
Определение от 18.5.2013г.
ОТХВЪРЛЯ ЖАЛБАТА на Х.Т.Д. с ЕТ“13х3 – Х.Д., с ЕИК *** от ***, с ЕГН **********, против решение № 354/08.04.2013г. на зам. директора на Дирекция “ОДОП” гр. Пловдив, с което е отказано исканото на основание чл. 153, ал. 5 и 6 ДОПК спиране на изпълнението на обжалван от лицето ревизионен акт № 161204604/ 11.02.2013 г., издаден от ТД на НАП – Пловдив.  Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
272 Административно дело No 1226/2013, XVII състав Дела по ЗМСМА МИОМЕД ООД Докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Определение от 14.5.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „МИОМЕД“ ООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя Д.Г.М., против Решение № 62, взето с протокол № 4 от 28.02.2013 г. на Общински съвет /ОбС/ - Пловдив относно: 1. Трансформиране бюджетни заеми в размер на 1510000 лв., предоставени на „Специализирана болница за пневмо-фтизиатрични заболявания за активно лечение Д.П. Кудоглу“ ЕООД („СБРФЗАЛ Д.П. Кудоглу“ ЕООД), гр. Пловдив в парична вноска за увеличение на капитала и броя на дяловете на дружеството; 2. Снемане от активите на „СБРФЗАЛ Д.П. Кудоглу“ ЕООД, гр. Пловдив на недвижим имот – земя и сграда и предаването му за управление и разпореждане на Кмета на Община Пловдив; 3. Едновременно увеличение и намаление на записания капитал на „СБРФЗАЛ Д.П. Кудоглу“ ЕООД, гр. Пловдив. .  ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1226/2013 г. по описа на Пловдивския административен съд.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в седемдневен срок от съобщението до страните.    
273 Административно дело No 1239/2013, III състав Други административни дела А.М.Ч. Докладчик:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Определение от 16.5.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на А.М.Ч., ЕГН **********,***, против Заповед № 03-160-РД от 05.02.2013г. на Директор на Областна Дирекция на Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция - гр.Пловдив, като процесуално недопустима и  ПРЕКРАТЯВА производството по а.х.дело № 1239/2013г. по описа на Административен съд – Пловдив, Първо отделение, ІІІ състав.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7 – дневен срок от съобщението до оспорващия за постановяването му.  
274 Административно дело No 1245/2013, VII състав Дела от администр. характер - данъчни ВИНАРСКА ИЗБА ПЪЛДИН АД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ФИНАНСИ НА ОБЩИНА РОДОПИ, ОБЛ. ПЛОВДИВ Докладчик:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Определение от 22.5.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на “Винарска изба Пълдин”АД срещу акт за установяване на задължение по декларация/АУЗД/ №10 от 18.09.2012г., издаден от Гл. инспектор в служба “МДТ” към отдел “Финанси” на Община “Родопи”, мълчаливо потвърден от Началник отдел “Финанси” при Община “Родопи”, обл.Пловдивска, с който са установени задължения за данък върху недвижимите имоти и такса битови отпадъци на Дружеството за периода 01.01.2004г. – 31.12.2011г.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело №1245/2013г. по описа на Административен Съд – Пловдив – ІІ отд., VІІ състав.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7 – дневен срок от съобщението до жалбоподателя за постановяването му.
275 Административно наказателно дело (К) No 1254/2013, XXIII състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ-ДАИ ПЛОВДИВ ДИКТРАНС 2007 ООД Председател:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА Докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Решение от 17.5.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №873 от 05.04.2013г. по НАХ дело №422 по описа на Районен съд- Пловдив за 2013г., ХХІІ-ри наказателен състав, с което е отменено наказателно постановление №36-0000969 от 11.09.2012г. на началника на сектор “Контрол и АНД” в ОО”КД-ДАИ”, гр. Пловдив, с което на “Диктранс 2007” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. “Белица” №19, ап.15, е наложена имуществена санкция в размер от 5 000,00 лева.  Решението е окончателно.  
276 Административно дело No 1286/2013, IV състав Други административни дела В.Г.С. Докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Определение от 16.5.2013г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1286 по описа на Административен съд Пловдив за 2013 година.  ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Районен съд Пловдив.  Определението не подлежи на обжалване.  
277 Административно дело No 1301/2013, XVII състав Дела от администр. характер - данъчни М.Т.Н.Г. Докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Определение от 23.5.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М. Т.Н. - Г.,***, против Решение № 156 от 08.04.2013 г. на Директора на ТД на НАП гр. Пловдив.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1301/2013 г. по описа на Пловдивския административен съд.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в седемдневен срок от съобщението до страните.
278 Административно дело No 1306/2013, II състав Дела по ЗМСМА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РАКОВСКИ Докладчик:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Определение от 20.5.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ Заповед № АК – 04 – 2/ 29.04.2013 г. на Областния управител на Област Пловдив, с която е оспорено Решение № 300, прието с Протокол № 23/ 28.03.2013 г. на Общински съвет – Раковски и е сезиран Административен съд – Пловдив за произнасяне по същество и отмяна на цитираното решение, и ПРЕКРАТЯВА производството по Адм. д. № 1306/ 2013 г. по описа на Административен съд – Пловдив.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му.  
279 Административно дело No 1339/2013, I състав Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ С.П.Я. Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 17.5.2013г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №1339/2013г., по описа на Административен съд - Пловдив за 2013 год. ИЗПРАЩА делото на Пловдивски районен съд по комепетентност. Определението е окончателно.
280 Административно дело No 1350/2013, XV състав Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ СНЦ ТЕНИС КЛУБ-АСЕНОВГРАД КМЕТ НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Докладчик:
ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Определение от 28.5.2013г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на СНЦ „Тенис клуб-Асеновград” със седалище и адрес на управление: Асеновград, ул. “Струма” № 8, представлявано от Н.Г.И. с ЕГН ********** против Заповед № А-745 от 19.04.2013г. на Кмета на Община Асеновград.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1350 по описа на ПАС за 2013г.  ИЗПРАЩА жалбата на СНЦ „Тенис клуб-Асеновград”, представлявано от Н.Г.И. против Заповед № А-745 от 19.04.2013г. на Кмета на Община Асеновград и административната преписка на Районен съд Асеновград.  Препис от определението да се изпрати на страните.  Определението не подлежи на обжалване.  
281 Административно дело No 1371/2013, IV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР К.П.К.,
Д.П.К.
НАЧАЛНИК НА РДНСК ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН Докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Определение от 28.5.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на на К.П.К., ЕГН **********, и Д.П.К., ЕГН **********,***, 28, против неконкретизирана заповед на началника на РДНСК Пловдив.  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1371 по описа на Административен съд Пловдив за 2013 година.  Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването.  
282 Административно дело No 1473/2013, IX състав Други административни дела Е.Ц.С. Докладчик:
ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Определение от 29.5.2013г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Е.Ц.С. ЕГН********** ***, против Заповед за прилагане на ПАМ №РД-14-23-590/27.02.2013г. на и.д.Директор на Дирекция “Автомобилна администрация” – Пловдив.  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №1473/2013 г. по описа на Административен съд-Пловдив.Препис от акта да се изпрати на страните.  Определението подлежи на оспорване с частна жалба пред Върховен административен съд в седмодневен срок от съобщението му на страните.
283 Частно административно дело (К) No 1512/2013, XXII състав Частни касационни производства Х.М.Б. Председател:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА Докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Определение от 30.5.2013г.
Oтменя определение № 4293 от 28.03.2013 г., постановено по АХД 14171/2012 г. по описа на Районен съд, Пловдив, 10-ти граждански състав, с което произвоството по делото е прекратено. Връща АХД 14171/2012 г. на Районен съд Пловдив, 10-ти граждански състав, за продължаване на съдопроизвоствените действия. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.
284 Административно дело No 1522/2013, XII състав Дела по ЗОС С.Д.С. КМЕТ НА РАЙОН СЕВЕРЕН - ОБЩИНА ПЛОВДИВ Докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Определение от 30.5.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба, предявена от С.Д.С., ЕГН ********** *** против Заповед № 13 РД09-160/10.04.2013г. на Кмета на район „Северен“ при Община - Пловдив, с която е наредено да се изземе недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ апартамент със застроена площ 44,86 кв.м. състоящ се от една стая и кухня, избено помещение № 103, находящ се в гр. Пловдив, бул. „Васил Априлов“ № 124, бл. 100, ет. 13, ап. 94, който се държи без правно основание от С.Д.С..   ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1522 по описа на Пловдивския административен съд за 2013 година.   ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в седемдневен срок от съобщаването.  
285 Административно дело No 1527/2013, VII състав Други административни дела МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ ЗИНВЕСТ-К ООД Докладчик:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Определение от 29.5.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на “Германо-българска самостоятелна медико-диагностична лаборатория Зинвест-К”ООД с адрес на управление гр.Пловдив, ул.”Царево”№1 срещу Заповед №158 от 09.05.2013г. на Управителя на “Диагностично-консултативен център І – Пловдив”ЕООД, с която е открита процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 години на недвижим имот, собственост на Дружеството, а именно: свободни помещения с обща площ 474 кв.м., находящи се на втори етаж, крило “Изток” и крило “Юг” в сградата на “ДКЦ І – Пловдив”ЕООД в гр.Пловдив, пл.”Понеделник пазар”№5.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело №1527/2013г. по описа на Административен Съд – Пловдив – ІІ отд., VІІ състав.    ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7 – дневен срок от съобщението до жалбоподателя за постановяването му.    
286 Административно дело No 1543/2013, IV състав Дела от администр. характер - данъчни Д.Д.М. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Определение от 31.5.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.Д.М., ЕГН **********,***, чрез адв. Христев против ревизионен акт № 131205930 от 24.01.2013 г.  ОСЪЖДА Д.Д.М., ЕГН **********,***, да заплати на Административен съд Пловдив държавна такса от 50 (петдесет) лева за образуваното съдебно производство.  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1543 по описа на Административен съд Пловдив за 2013 година.  Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването.