У К А З А Н И Я      З А      П О П Ъ Л В А Н Е    Н А     Ф А Й Л А
    Информацията в този файл се събира в изпълнение на чл.30, ал.1, т.13 от ЗСВ два пъти годишно.    
     
    В определените  Ви срокове      
    попълнената таблица  изпращайте  на   e-mail:      
      vss-stat@del.bg      
    и по пощата на хартиен носител с подпис и печат.      
I. Общи указания      
  1. Файлът следва да бъде наименован съобразно името на съда, например Adm.sad Varna.xls.    
  2. Наимениованието на града  за съответния  съд се изписва в оцветената в жълто клетка  L 2.    
    Пишете САМО в жълтата клетка, независимо, че наименованието на съда видимо ще се скрие зад границите й.  
  3. В оцветеното в зелено квадратче  N 2 се записва само цифра:  6 (за полугодие) или 12, когато отчета е за цялата година.
    Ако не попълните периода на отчетност(цифра 6 или 12) няма да може да Ви се изчисли натовареността на магистратите.
  4. Попълвайте данните само за отчетния период, тъй като за изминали периоди имаме съхранена Ваша информация.  
    За Ваши нужди имате възможност да си попълвате и старите изминали периоди за сравнение и анализ.    
  5. Не следва да се правят опити за изтриване или вмъкване на редове и  колони или премахване на формули.    
  6. Не следва да се правят опити за промяна на наименованието на  таблицата.      
  7. Не следва да се правят опити за промяна на формата на данните.      
  8. В полетата за въвеждане се попълват само числа. Не следва да се вписват буквени      
    или други символни означения.      
  9. Като десетичен разделител трябва да се използва запетая.    
  10. Данните от колона "Висящи дела в началото на периода" трябва да е равна на колона "Висящи дела в края на периода" от
    годишния отчет за дейността на Вашия съд от предходната година.    
  11. Процентът в колона "Свършени дела  - В срок до 3 месеца - %" не трябва да надвишава 100%.    
  12. Във всички колони, в които са вписани формули, не трябва да се получават отрицателни стойности.    
    Наличието на такива стойности е сигнал за грешни данни и следва да се огледат внимателно и коригират.    
  13. Сумата в колона "Свършени дела - всичко" трябва да е равна или по-малка от тази в колона "Всичко за разглеждане"  
    / т.е. броят на свършените дела не може да надвишава общия брой на делата  за разглеждане/.    
  14. В ред А "Общо по АПК" автоматично се сумират  делата от редове  от Б до П включително.    
  16. В ред У "Общо дела" се сумират  автоматично  делата от редове А и Р.      
  17. В ред Ш "Резултати от върнати обжалвани и протестирани дела" попълвате само в колоните 11а,11б,11в и     
    12а,12б,12в. Сбора от колони 11 и 12 автоматично се сумира в колони 10а,10б и 10в и тези суми от ред Ш     
    трябва да са равни на сумите от колони 10а,10б и 10в на ред У.    
  18. Срокът за разглеждане на делото (к.6а, 6б и 6в) да се брои от датата на насрочване на  първото по делото открито 
    съдебно заседание.    
       
    Ако не спазите горните указания ще направите невъзможно автоматичното обобщаване  
    на данните след изпращането им в администрацията на  Висшия съдебен съвет.